Vergunningen en meldingen

Vergunningen en meldingen

Bent u van plan te gaan bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen, of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Gaat u bijvoorbeeld met andere stoffen werken? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Heb ik een vergunning nodig?

  Heb ik een vergunning nodig?
  Met de vergunningcheck weet u snel of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen.

 • Vergunning aanvragen

  Weet u zeker dat u een vergunning nodig heeft? Vraag deze dan direct aan bij het Omgevingsloket.

 • Melding doen

  Heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding doen? Doe dit dan direct bij het Omgevingsloket.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en/of milieu. Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem doen, of informatie indienen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen.  

Wat is een melding?

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij ons doen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of u een melding moet doen. In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Wanneer u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag. Lees meer over de eisen en bekijk voorbeeldbijlagen.

De kosten van een vergunningsaanvraag

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor meerdere activiteiten, dan betaalt u leges per activiteit. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente:

Let op: u moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • de omgevingsdienst stopt met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Uw gemeente verstuurt de rekening voor de leges. Dit gebeurt in de maand nadat het besluit is genomen. U kunt contact opnemen met de gemeente wanneer u niet binnen deze periode de rekening binnen hebt gekregen.

Ook aan de watervergunning zijn leges verbonden. Deze zijn per waterschap of provincie vastgelegd en kunnen dus verschillen.

Veelgestelde vragen

In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Dit kan variëren van de maten van een huis en de kleuren van de stenen tot de persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken of de exacte coördinaten van de plek van een lozing. Ook zijn er verschillende bijlagen nodig. Welke documenten u moet indienen en waar deze aan moeten voldoen staat in de uitkomst van de Vergunningcheck onder het tabblad ‘Benodigdheden’. Lees de toelichting aandachtig door. Hier staat beschreven welke gedetailleerde informatie u moet aanleveren. Aan de hand van uw documentatie moeten wij uw aanvraag kunnen beoordelen.

Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag. Lees meer over de eisen en bekijk voorbeeldbijlagen.

Ja, we helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op. In sommige gemeenten kunt een conceptaanvraag  indienen. We toetsen uw plan dan aan de huidige wet- en regelgeving. Zo wordt duidelijk of uw plan haalbaar is, of eventueel aangepast moet worden. Let op: hier kunnen kosten aan verbonden zitten.

 • Nadat u de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebt ingediend, komt deze bij ons terecht. Het proces na de aanvraag is als volgt:
  • Beoordelen
   We beoordelen we  de aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit duurt dit 8 weken of 26 weken. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u extra documenten aan te leveren.
  • Publicatie
   We publiceren uw aanvraag op www.officielebekendmakingen.nl en/of in het lokale gemeentenieuws. Belangstellenden kunnen de aanvraag digitaal bij ons opvragen.
  • Toetsing en besluit
   Als uw aanvraag compleet is, besluiten we of de vergunning wordt goedgekeurd. We toetsen uw aanvraag aan de voorschriften van het Bestemmingsplan, Welstandseisen, Bouwbesluit, Bouwverordening en eventueel andere gemeentelijke verordeningen.
   U ontvangt de omgevingsvergunning als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij een negatief advies wordt de vergunning geweigerd. We kunnen de behandelingstermijn van een aanvraag één keer met zes weken verlengen.
  • Publicatie
   We publiceren het besluit www.officielebekendmakingen.nl en/of op het lokale gemeentenieuws.
  • Mogelijkheid voor bezwaar en beroep
   Reguliere procedure: Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken ingaande de dag na verzenddatum van het besluit.

   Uitgebreide procedure: Er kan een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn hiervoor is zes weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Na het indienen van een zienswijze onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is om het ontwerpbesluit te herzien.
  • Start werkzaamheden
   Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de bouwwerkzaamheden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld het kappen van een boom en bij monumenten. We raden u aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning onherroepelijk is. Een vergunning is onherroepelijk na de beroeps- en bezwaartermijn. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

Onder de Omgevingswet is de reguliere procedure het uitgangspunt. Dan weet u in principe binnen acht weken of u een vergunning krijgt. Missen wij informatie, dan krijgt u zo spoedig mogelijk van ons bericht om deze aan te vullen. Ingewikkelde aanvragen behandelen we met de uitgebreide procedure. Dit duurt vaak minstens zes maanden of meer. Bekijk de uitleg op Informatiepunt Leefomgeving.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. U moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • we stoppen met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Als u geen vergunning krijgt voor uw plannen, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven. Dat betekent dat de omgevingsvergunning wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar, huurder of gebruiker.

Wat moet u doen?
De aanvrager van de omgevingsvergunning moet bij het bevoegd gezag melden dat de vergunning gaat gelden voor een ander. Dat kan door middel van dit formulier. Het ingevulde formulier moet minimaal één maand voor de gewenste overschrijfdatum opgestuurd worden naar postbus@odra.nl.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij gewoon onderhoud verandert de profilering, detaillering en vormgeving van het bouwwerk niet. Voor monumenten gelden aanvullende voorwaarden. Via het Omgevingsloket kunt u via een vergunningcheck controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bij de vergunningcheck zet u een vinkje Normaal onderhoud uitvoeren.

Tegen een besluit op aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken. Om bezwaar te kunnen maken moet u wel derde-belanghebbende zijn. U bent derde-belanghebbende wanneer u een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang heeft. Hiervan is veelal sprake wanneer het genomen besluit voor u rechtstreeks en direct gevolgen heeft op uw woon- en leefomgeving. Is de omgevingsvergunning al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na verlenen (dagtekening) van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Arnhem.
Meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Lingewaard.
Meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Renkum.
Meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Doesburg.

Een aanvraag of melding voor een omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit kunt u vinden op diverse publicatiekanalen van uw gemeente. Ook wanneer wij een besluit hebben genomen of melding aanvaarden melden wij dit via diverse publicatiekanalen van uw gemeente. Op de website van uw gemeente kunt u zien welke publicatiekanalen uw gemeente gebruikt.

Emailservice en app
Voor de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven en Lingewaard kunt u automatisch via een digitaal bericht geïnformeerd worden over besluiten en andere berichten in uw omgeving. U kunt ook publicaties van het waterschap of de provincie Gelderland ontvangen. Via enkele stappen kunt u zich via de website www.overuwbuurt.overheid.nl  inschrijven voor de e-mailservice.  U kunt per organisatie instellen welk type bericht u wilt ontvangen. U kunt ook een app downloaden om op de hoogte te blijven.

Geen publicatie? Wel plannen?
Wij kunnen u alleen informeren over ingediende omgevingsvergunningen. Plannen die nog een in een voorbereidende fase zitten zijn niet altijd bekend bij ODRA.

Gerelateerde informatie

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ vallen. Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Gerelateerd nieuws

Toezicht en handhaving gaan door tijdens lockdown

Met ingang van 15 december is door het Kabinet een strengere lockdown afgekondigd. De maatregelen gelden voorlopig tot 19 januari. Ondanks de beperkingen gaan toezicht en handhaving en alle andere werkzaamheden door.

Toezicht houden vanuit de lucht

Met ingang van dit najaar zet de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een drone in om vanuit de lucht toezicht te houden. ODRA is daarmee de eerste omgevingsdienst in Gelderland.