Privacyverklaring

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert milieu- en bouwtaken uit voor de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar en provincie Gelderland. ODRA gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van deze taken. We houden ons aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Voor de uitvoering van de taken slaan we gegevens op van contactpersonen van bedrijven. Ook slaan we de naam en contactgegevens op van personen die een zienswijze, een klacht of een handhavingsverzoek indienen, een vergunning aanvragen of een melding doen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Met wie delen wij uw gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de betrokken gemeente of een andere overheid, als dat nodig is voor het doel waarvoor ODRA de gegevens heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat ODRA heeft genomen. We ontvangen soms persoonsgegevens die u aan een andere overheid heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan en ODRA verantwoordelijk is voor de afhandeling daarvan.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die we van u hebben, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Als uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Heeft u contactgegevens verstrekt om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden over de afhandeling van een melding, dan kunt u zich bedenken en vragen deze contactgegevens te verwijderen.

Vragen en contactgegevens

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan onze privacy coördinator, via FG@odra.nl.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Omgevingsdienst Regio Arnhem met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide privacyverklaring.