Omgevingsdienst Regio Arnhem

Indieningsvereisten milieuvergunning en milieumelding

Vergunningen
In artikel 4.1 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor) is vastgelegd welke gegevens over de inrichting aangeleverd moeten worden bij een aanvraag voor een Omgevingsvergunning Milieu. De volgende gegevens zijn o.a. nodig:

 • De grenzen van het terrein van de inrichting;
 • De ligging en indeling van de gebouwen;
 • De functie van de te onderscheiden ruimten;
 • Een omschrijving van de activiteiten en processen;
 • Voorzieningen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen;
 • Aanwezigheid IPPC installaties en een beschrijving.

Melding
Bij een melding moeten volgens artikel 1.10 derde lid van het Activiteitenbesluit ten minste de volgende gegevens worden verstrekt:

 • Het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
 • De naam en het adres van degene die de inrichting opricht;
 • Het tijdstip waarop de inrichting daarvan in werking zal worden gebracht;
 • De aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
 • De indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten (schrobputje e.d.) is aangegeven;
 • Een situatieschets, met een schaal van ten minste 1: 10.000, waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl. Een kadastrale tekening volstaat mits deze voldoende duidelijk is.

Overige benodigde gegevens en bijlagen zijn afhankelijk per branche en activiteit. Hierbij kunt u denken aan het aanleveren van een akoestisch onderzoek of een bodemonderzoek.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.