Smurfit Kappa Parenco

  • Veerweg 1, Renkum

Smurfit Kappa Parenco is een papierproducent in Renkum. De papierfabriek beschikt over twee papiermachines; PM1 en PM2. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Parenco dossier.

Sinds de ingebruikname van PM2 (Papiermachine 2) in augustus 2016 ontvangt ODRA veel meldingen van omwonenden over Parenco. De meldingen hebben vooral betrekking op overlast door geur en geluid. Omgevingsdienst Regio Arnhem houdt namens provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Parenco is verleend. Bij Parenco wordt aangedrongen om de vergunningen te vernieuwen (revisievergunning). In dit dossier houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving bij Parenco.

Revisievergunning

Smurfit Kappa Parenco (SKP) verwacht begin 2024 de aanvraag voor een revisievergunning te kunnen indienen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de milieueffectrapportage (MER) en de onderzoeken en documenten die nodig zijn voor een complete aanvraag. De provincie beoordeelt de aanvraag. Tot het moment dat een nieuwe vergunning onherroepelijk is, gelden de ‘oude vergunningen’.

Commissie MER

De commissie MER heeft op 24 november 2021 de papierfabriek van Smurfit Kappa Parenco (SKP) in Renkum bezocht. Het bezoek is onderdeel van het advies dat de commissie uitbrengt over de Notitie reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het door SKP uit te voeren milieueffecten onderzoek. SKP heeft plannen om ook op Papiermachine 1 bruin papier voor de kartonindustrie te gaan produceren. Op papiermachine 1 wordt nu nog grafisch papier gemaakt. De productielocatie in Renkum is de grootste van Nederland en derde in grootte binnen de Europese Unie. Jaarlijks wordt 650.000 ton aan papier geproduceerd en werken er ongeveer 350 mensen.   

Lees meer informatie over de MER en het NRD

Milieueffect rapportage

‘Laat duidelijk zien welke impact Parenco heeft op milieu en leefomgeving’, schrijft de commissie m.e.r. in reactie op de milieueffectrapportage van het bedrijf. Pas het milieueffectrapport over papierfabriek Parenco aan en laat duidelijk zien wat de papierproductie betekent voor milieu en leefomgeving. Voor een aantal onderdelen is ook de milieu-informatie nog niet compleet. Dat schrijft de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar voorlopig advies (eind 2023) in het milieueffectrapport aan de provincie Gelderland. De provincie had de commissie om advies gevraagd over het milieueffectrapport. De adviezen van de commissie MER worden betrokken bij de besluitvorming over de aanvraag revisievergunning. 

Verzoek om aanvulling van het MER

De commissie voor de milieueffectenrapportage heeft op 10 oktober 2023 haar toetsingsadvies op het milieueffectrapport van SK Parenco aangeboden aan de provincie. ODRA en ODRN nemen dit advies over en aangevuld met een aantal op- en aanmerkingen waarvan wij SK Parenco vragen hiermee rekening te houden bij het opstellen van een nieuwe versie van het MER. 

Reacties op de ter inzagelegging

Smurfit Kappa Parenco (SKP) wil haar bedrijfsactiviteiten aan de Veerweg 1 in Renkum aanpassen aan de ontwikkelingen op de papiermarkt en heeft daarom een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Tijdens de periode van 3 juli tot en met 1 september 2023 hebben burgers, maatschappelijke instanties en overheidsorganisaties de gelegenheid benut om te reageren op het MER van SKP. Alle ontvangen reacties zijn ongewijzigd doorgestuurd naar de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage (Commissie m.e.r.), die deze input zal meenemen in haar advies aan de provincie Gelderland. De reacties zijn te raadplegen van de eerdergenoemde organisaties en enkele individuele burgers (geanonimiseerd). 

Omwonenden van Parenco en andere betrokkenen kunnen reageren op het herziene MER van 11 januari 2024 tot en met 21 februari 2024. Reacties worden door de Commissie m.e.r. betrokken in het door haar uit te brengen advies. Het MER ligt van 11 januari 2024 tot en met 21 februari 2024 ter inzage.

Herziene MER

Het herziene MER ligt tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Renkum. Het herziene MER is ook in te zien bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (bel voor afspraak 024 – 751 7700) of stuur een email naar omgevingsloket@odrn.nl Vermeld altijd het zaaknummer W.Z22.106187.02.

Overlast reduceren

Parenco is zich bewust van de overlast die door de omgeving wordt ervaren. Daarom onderneemt het bedrijf stappen om de overlast te reduceren. Een voorbeeld is het aanpassen van het productieproces op de PM2 en bijvoorbeeld een heat recovery-installatie te bouwen. Dit heeft effect op energiegebruik en de uitstoot van geur. Een ander voorbeeld is het weren van vrachtverkeer voor 7 uur in de ochtend. Het beoogde doel is de overlast door verkeer te verminderen. Parenco is regelmatig in overleg de klankbordgroep en overige betrokken partijen. Het bedrijf heeft ook plannen om nieuwe ketels te installeren om het energiegebruik en de emissies te verminderen. De aanvraag voor deze nieuwe ketels is voorlopig buiten behandeling gehouden. De rechter in Arnhem heeft 20 december 2023 uitspraak gedaan in de zaak Parenco versus provincie Gelderland. De rechter oordeelt dat buiten behandeling laten door de provincie van een aanvraag voor twee nieuwe ketels terecht is.  

Watergebruik SKP

Voor de productie van papier wordt veel water gebruikt. SKP pompt grondwater op en gebruikt oppervlaktewater. Water wordt gebruikt om papiervezels schoon te maken, deze te transporteren door de papiermachines en als koelwater voor de verschillende productieprocessen. Het merendeel van het water pompt SKP op uit grote diepte op eigen terrein. Vanwege het effect op de natuur is daar vanuit de omgeving en lokale natuurorganisaties commentaar op. Het bedrijf gaat in de loop van de tijd minder grondwater gebruiken. Op de eigen website geeft het bedrijf een toelichting. 

Meldingen geur, geluid en trillingen

De toezichthouders van ODRA ontvangen met name meldingen van overlast door geur, geluid en trillingen in de omgeving van Parenco. Om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren, is aan Parenco een omgevingsvergunning milieu verleend. In deze vergunningen zijn onder meer normen voor geur, geluid en trillingen opgelegd. Ook als Parenco voldoet aan de normen, kan de omgeving overlast ervaren. Dat kan hinderlijk zijn. ODRA, maar ook Parenco zelf, doen regelmatig metingen bij het bedrijf. 

GGD en RIVM  

De GGD heeft het advies van de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten (RIVM) overgenomen. Het onderzoek laat zien dat omwonenden ernstige geurhinder ervaren. Het bedrijf moet maatregelen nemen. De RIVM-experts adviseren het bedrijf om actiever te communiceren (nubijparenco.nl) en om het effect van maatregelen op geurhinder te monitoren.

Gezondheidsonderzoek

GGD Gelderland-Midden gaat geen extra onderzoek doen naar het vóórkomen van specifieke klachten en aandoeningen in Renkum en Heelsum. De GGD neemt het advies over van de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten (RIVM). De Expertgroep concludeert dat het vóórkomen van gezondheidsproblemen niet te relateren is aan de papierfabriek en dat de uitstoot van de fabriek geen kanker of aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Wel adviseren de experts (RIVM) om geurhinder en daaraan gerelateerde gezondheidseffecten in beeld te brengen, en om na te gaan of schadelijke stoffen vrijkomen bij gebruik van ammoniumbromide voor desinfectie van papierpulp. Het advies van de Expertgroep is tijdens de omgevingsdialoog toegelicht.

Geurbronnen

Parenco heeft bijna alle geurbronnen opnieuw gemeten. Aan de hand van de metingen gaat het bedrijf de geurbelasting berekenen en onderzoeken welke geur reducerende maatregelen mogelijk zijn. Een en ander krijgt zijn beslag in het MER waarbij Parenco rekening dient te houden met het advies van de commissie MER.

In gesprek met omwonenden

Sinds januari 2021 voeren wij met omwonenden het gesprek over de ervaren hinder van Parenco, dit is op initiatief van Provincie Gelderland, gemeente Renkum en Parenco. Het doel van de omgevingsdialoog is om de leefbaarheid in Renkum te verbeteren. Aan het gesprek hebben veertien verschillende organisaties van bewoners en ondernemers uit Renkum en directe omgeving deelgenomen. Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, waaronder stoffen in de lucht, geurhinder en gezondheid.  

De omgevingsdialoog is in juni 2022 afgesloten met een informeel moment. Dan zijn de deelnemers in totaal elf keer bij elkaar geweest. SKP lanceert een nieuwe website waar het bedrijf meldt als er storingen zijn of onderhoud wordt gepleegd en waar omwonenden klachten kunnen melden. Parenco heeft als vervolg op de omgevingsdialoog een eigen participatie-aanpak gepresenteerd. De omgevingsdialoog is geëvalueerd. Het verslag van de evaluatie is gedeeld met de deelnemers.

Ernstig geur gehinderd

In het najaar van 2022 heeft GGD Gelderland-Midden de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. In de monitor zijn vragen over geur- en geluidhinder van lokale geurbronnen opgenomen. Om een goed beeld te krijgen van de ervaren geur- en geluidhinder in de directe omgeving van SK Parenco heeft de GGD in opdracht van de gemeente Renkum de steekproef opgehoogd in twee gebieden: zone 1 (gebied tot 1.000 meter van SK Parenco) en zone 2 (gebied van 1.000- 1.500 meter). In zone 1 reageerden 221 respondenten en in zone 2 in totaal 205. Uit het onderzoek blijkt dat in zone 1 van de respondenten 20% ernstige geurhinder ervaart in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Dat was in 2020 nog 18%. In zone 2 is het percentage ernstige geurhinder gestegen van 4% in 2020 naar 9% in 2022. 

Logboek

December 2023

De rechter in Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak Parenco versus provincie Gelderland. De rechter oordeelt dat buiten behandeling laten door de provincie van een aanvraag voor twee nieuwe ketels terecht is.

Oktober 2023

ODRN vraagt SK Parenco rekening te houden met toetsingsadvies van commissie MER inclusief een aantal op- en aanmerkingen bij opstellen van een nieuwe versie MER.

September 2023

Aanvraag veranderingsvergunning voor twee gasgestookte stoomketels ter vervanging van de huidige stookinstallatie K443/44.

Juli/Augustus 2023

Terinzagelegging van het MER waar iedereen een reactie op kan geven die mee wordt genomen door de commissie MER in haar advisering. Op 12 juli 2023 is door de ODRN en ODRA een informatieavond gehouden over het MER-proces en hoe te reageren op het MER.

Juni 2023

SKP dient definitieve MER in.

Januari 2023

In de milieueffectrapportage (MER) worden twee alternatieven uitgewerkt: produceren van publicatie- en verpakkingspapier en produceren van alleen verpakkingspapier en productie-uitbreiding van325 Kton tot in totaal 975 Kton.

30 december 2022

Aanvraag revisievergunning onder meer voor ombouwen van papiermachine 2.

23 december 2022

SKP heeft definitieve MER ingediend. De ODRN heeft belangrijke tekortkomingen geconstateerd.

8 december 2022

De rechtbank heeft Gelderland gevraagd om een verweerschrift en om bij het opstellen van het verweer rekening te houden met een recente uitspraak van de rechtbank in een gelijksoortige zaak. Er is nog geen zittingsdatum bekend.

Oktober 2022

SKP heeft alle deelrapporten van het MER ter beoordeling aan de ODRN voorgelegd.

Juni 2022

Afsluiting omgevingsdialoog met omwonenden.

25 oktober 2021

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ter inzage gelegd

16 juni 2021

SKP heeft beroep ingesteld tegen de ambtshalve opgelegde voorschriften ten aanzien van legionella in de waterzuiveringsinstallatie

4 januari 2021

Afronding geuronderzoek via geurhinderapp

Augustus 2020

Plaatsing e-noses in Renkum t.b.v. geurhinderonderzoek

Juli 2020

Start geurhinderonderzoek

September 2019

Rapport geurmetingen uitgebracht

5 maart 2019

Plaatsen natronloogtank

18 december 2015

Anaëroob voorzuiveren afvalwater

27 maart 2015

Uitbreiden papierproductie

Overlast melden

Ervaart u overlast van geur, trilling, geluid of iets anders in de omgeving van Parenco? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via Milieuklacht Gelderland. De meldingen worden doorgestuurd naar Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij houden namens Provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Parenco is verleend.

Veelgestelde vragen

Parenco heeft 2 papiermachines in bedrijf. Bij de productie van papier en karton komt geurvrij, die via een aantal schoorstenen naar buiten wordt geleid. Afhankelijk van de meteo omstandigheden (temperatuur, neerslag, windrichting en windsnelheid) kan het voorkomen dat de geur op leefniveau soms wel en vaak niet waarneembaar is.

Parenco voert in klachtsituaties ook zelf onderzoek uit naar de oorzaak van de hinder. Ook lopen er onderzoeken naar geurreductie. Door het proces kan het karton maken verder te optimaliseren verwacht Parenco dat de bijdrage aan geur richting omgeving af gaat nemen. Daarnaast onderzoekt zij of ze technisch en financieel haalbare maatregelen aan de schoorstenen kunnen nemen om de geurvracht te verminderen.

De GGD is nauw betrokken bij de geurproblematiek rondom Parenco. Onderzoeken wijzen uit dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dat neemt niet weg dat u wel overlast kunt ervaren. Dat is heel vervelend. De GGD geeft op haar website informatie over het thema milieu & gezondheid.

In 2018 is door Parenco een klankbordgroep gestart. Deze klankbordgroep heeft als doel om met vertegenwoordigers van de omgeving in gesprek te gaan en te blijven over de ervaren overlast vanuit Parenco. Er wordt informatie uitgewisseld over de voortgang en op stapel staande acties die ondernomen worden om de situatie te verbeteren.
Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit vertegenwoordigers van Renkum Leeft, Ondernemersvereniging Renkum, Belangengroep Omwonenden Parenco, de Pilo Groep, het dorpsplatform, Gemeente Renkum en Provincie Gelderland. Van alle bijeenkomsten wordt een uitgebreid verslag gemaakt. De verslagen zijn te vinden op de website van Parenco en op de website van de gemeente Renkum.

De toezichthouder kan, na uw melding, niet direct een meting uitvoeren. Een meting vereist voorbereiding (apparatuur, mankracht). Daarnaast spelen de meteo omstandigheden (onder andere wind, regel en temperatuur) een belangrijke rol of wel of niet volgens vastgestelde protocollen gemeten kan worden. De toezichthouder beoordeelt of een meting nodig is. ODRA voert overigens regelmatig metingen op geur, geluid en trillingen uit. De resultaten hiervan worden gedeeld op de website van gemeente Renkum.

Als er sprake is van een calamiteit, gaat de toezichthouder direct naar het bedrijf. Bij alle andere meldingen, beoordeelt de toezichthouder de urgentie van de melding. Op basis daarvan wordt de actie (en de termijn) bepaald. Alle meldingen worden in behandeling genomen.

Alle meldingen worden geregistreerd. Het soort klachten en de aantallen kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek, zoals het uitvoeren van een controlebezoek, een meting en/of een gesprek met de directie van het bedrijf. Het is voor de omgevingsdienst niet mogelijk om op elke melding een persoonlijke reactie te sturen. U krijgt wel altijd een ontvangstbevestiging op uw melding.Dee status van uw melding kunt u zien in het meldingenoverzicht op de website van provincie Gelderland. Als de toezichthouder aanvullende informatie nodig heeft, nemen we contact met u op.

Betrokken partijen

Gerelateerd

Commissie m.e.r. geeft advies over SK Parenco

De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage heeft geadviseerd over de Notitie reikwijdte en het detailniveau (NRD) van SK Parenco. In deze notitie licht SK Parenco toe wat hun plannen zijn voor de toekomst.

Provincie legt NRD van Parenco ter inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Smurfit Kappa Parenco ligt zes weken ter inzage bij ODRN in Nijmegen en in het gemeentehuis in Oosterbeek. Iedereen die wil, kan een reactie indienen of deelnemen aan informatiebijeenkomsten.

Geurhinderapp GGD stopt

Maandag 4 januari stopt het GGD-onderzoek naar geurhinder in Renkum en Heelsum. De circa 100 deelnemers van de geurhinderapp worden daarover geïnformeerd door de GGD.

Bijna 150 aanmeldingen voor deelname aan geurhinderapp

Inmiddels hebben zich al bijna 150 deelnemers gemeld voor het geuronderzoek in Renkum en Heelsum. De aanleiding voor het onderzoek is de geuroverlast die inwoners van gemeente Renkum ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco.

Geuronderzoek met e-nose

In augustus 2020 worden in Renkum 10 elektronische neuzen op lantaarnpalen geplaatst. De elektronische neuzen zijn onderdeel van het geuronderzoek dat in de gemeente Renkum wordt uitgevoerd