Spring naar content

Smurfit Kappa Parenco

  • Veerweg 1, Renkum

Smurfit Kappa Parenco is een papierproducent in Renkum. De papierfabriek beschikt over twee papiermachines; PM1 en PM2. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Parenco dossier.

Sinds de ingebruikname van de PM2 (Papiermachine 2) in augustus 2016 ontvangt ODRA veel meldingen van omwonenden over Parenco. De meldingen hebben vooral betrekking op overlast door geur en geluid. Omgevingsdienst Regio Arnhem houdt namens provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Parenco is verleend. In dit dossier houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving bij Parenco.

Meldingen geur, geluid en trillingen

De toezichthouders van ODRA ontvangen met name meldingen van overlast door geur, geluid en trillingen in de omgeving van Parenco. Om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren, is aan Parenco een omgevingsvergunning milieu verleend. In deze vergunningen zijn onder meer normen voor geur, geluid en trillingen opgelegd. Ook als Parenco voldoet aan de normen, kan de omgeving overlast ervaren. Dat kan hinderlijk zijn. ODRA, maar ook Parenco zelf, doen regelmatig metingen bij het bedrijf.

Overlast reduceren

Parenco is zich bewust van de overlast die door de omgeving wordt ervaren. Daarom onderneemt het bedrijf stappen om de overlast te reduceren. Een voorbeeld is het aanpassen van het productieproces op de PM2. Dit heeft effect op de uitstoot van geur. Een ander voorbeeld is het weren van vrachtverkeer voor 7 uur in de ochtend. Het beoogde doel is de overlast door verkeer te verminderen. Parenco is regelmatig in overleg de klankbordgroep en overige betrokken partijen.

In gesprek met omwonenden

Sinds januari 2021 voeren wij met omwonenden het gesprek over de ervaren hinder van Parenco. Deze omgevingsdialoog heeft tot doel de leefbaarheid in Renkum te verbeteren. Provincie Gelderland, ODRA en gemeente Renkum zijn initiatiefnemer. Aan het gesprek nemen 14 verschillende organisaties van bewoners en ondernemers uit Renkum en directe omgeving deel. Een onafhankelijk voorzitter leidt het gesprek. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde waaronder, stoffen in de lucht, geurhinder en gezondheid.

Gezondheidsonderzoek

GGD Gelderland-Midden gaat geen extra onderzoek doen naar het vóórkomen van specifieke klachten en aandoeningen in Renkum en Heelsum. De GGD neemt het advies over van de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten (RIVM). De Expertgroep concludeert dat het vóórkomen van gezondheidsproblemen niet te relateren is aan de papierfabriek en dat de uitstoot van de fabriek geen kanker of aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Wel adviseren de experts (RIVM) om geurhinder en daaraan gerelateerde gezondheidseffecten in beeld te brengen, en om na te gaan of schadelijke stoffen vrijkomen bij gebruik van ammoniumbromide voor desinfectie van papierpulp. Het advies van de Expertgroep is tijdens de omgevingsdialoog toegelicht.

Commissie MER

De commissie MER heeft op 24 november 2021 de papierfabriek van Smurfit Kappa Parenco (SKP) in Renkum bezocht. Het bezoek is onderdeel van het advies dat de commissie uitbrengt over de Notitie reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het door SKP uit te voeren milieueffecten onderzoek. SKP heeft plannen om ook op Papiermachine 1 bruin papier voor de kartonindustrie te gaan produceren. Op papiermachine 1 wordt nu nog grafisch papier gemaakt. De productielocatie in Renkum is de grootste van Nederland en derde in grootte binnen de Europese Unie. Jaarlijks wordt 650.000 ton aan papier geproduceerd en werken er ongeveer 350 mensen.  

Lees meer informatie over de MER en het NRD.

Logboek

25 oktober 2021

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ter inzage gelegd

4 januari 2021

Afronding geuronderzoek via geurhinderapp

Augustus 2020

Plaatsing e-noses in Renkum t.b.v. geurhinderonderzoek

Juli 2020

Start geurhinderonderzoek

September 2019

Rapport geurmetingen uitgebracht

5 maart 2019

Plaatsen natronloogtank

18 december 2015

Anaëroob voorzuiveren afvalwater

27 maart 2015

Uitbreiden papierproductie

Overlast melden

Ervaart u overlast van geur, trilling, geluid of iets anders in de omgeving van Parenco? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via het Provincieloket. De meldingen via het Provincieloket worden doorgestuurd naar Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij houden namens Provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Parenco is verleend.

Veelgestelde vragen

Parenco heeft 2 papiermachines in bedrijf. Bij de productie van papier en karton komt geurvrij, die via een aantal schoorstenen naar buiten wordt geleid. Afhankelijk van de meteo omstandigheden (temperatuur, neerslag, windrichting en windsnelheid) kan het voorkomen dat de geur op leefniveau soms wel en vaak niet waarneembaar is.

Parenco voert in klachtsituaties ook zelf onderzoek uit naar de oorzaak van de hinder. Ook lopen er onderzoeken naar geurreductie. Door het proces kan het karton maken verder te optimaliseren verwacht Parenco dat de bijdrage aan geur richting omgeving af gaat nemen. Daarnaast onderzoekt zij of ze technisch en financieel haalbare maatregelen aan de schoorstenen kunnen nemen om de geurvracht te verminderen.

De GGD is nauw betrokken bij de geurproblematiek rondom Parenco. Onderzoeken wijzen uit dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dat neemt niet weg dat u wel overlast kunt ervaren. Dat is heel vervelend. De GGD geeft op haar website informatie over het thema milieu & gezondheid.

In 2018 is door Parenco een klankbordgroep gestart. Deze klankbordgroep heeft als doel om met vertegenwoordigers van de omgeving in gesprek te gaan en te blijven over de ervaren overlast vanuit Parenco. Er wordt informatie uitgewisseld over de voortgang en op stapel staande acties die ondernomen worden om de situatie te verbeteren.
Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit vertegenwoordigers van Renkum Leeft, Ondernemersvereniging Renkum, Belangengroep Omwonenden Parenco, de Pilo Groep, het dorpsplatform, Gemeente Renkum en Provincie Gelderland. Van alle bijeenkomsten wordt een uitgebreid verslag gemaakt. De verslagen zijn te vinden op de website van Parenco en op de website van de gemeente Renkum.

De toezichthouder kan, na uw melding, niet direct een meting uitvoeren. Een meting vereist voorbereiding (apparatuur, mankracht). Daarnaast spelen de meteo omstandigheden (onder andere wind, regel en temperatuur) een belangrijke rol of wel of niet volgens vastgestelde protocollen gemeten kan worden. De toezichthouder beoordeelt of een meting nodig is. ODRA voert overigens regelmatig metingen op geur, geluid en trillingen uit. De resultaten hiervan worden gedeeld op de website van gemeente Renkum.

Als er sprake is van een calamiteit, gaat de toezichthouder direct naar het bedrijf. Bij alle andere meldingen, beoordeelt de toezichthouder de urgentie van de melding. Op basis daarvan wordt de actie (en de termijn) bepaald. Alle meldingen worden in behandeling genomen.

Alle meldingen worden geregistreerd. Het soort klachten en de aantallen kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek, zoals het uitvoeren van een controlebezoek, een meting en/of een gesprek met de directie van het bedrijf. Het is voor de omgevingsdienst niet mogelijk om op elke melding een persoonlijke reactie te sturen. U krijgt wel altijd een ontvangstbevestiging op uw melding.Dee status van uw melding kunt u zien in het meldingenoverzicht op de website van provincie Gelderland. Als de toezichthouder aanvullende informatie nodig heeft, nemen we contact met u op.

Betrokken partijen

Gerelateerd

Provincie legt NRD van Parenco ter inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Smurfit Kappa Parenco ligt zes weken ter inzage bij ODRN in Nijmegen en in het gemeentehuis in Oosterbeek. Iedereen die wil, kan een reactie indienen of deelnemen aan informatiebijeenkomsten.

Geurhinderapp GGD stopt

Maandag 4 januari stopt het GGD-onderzoek naar geurhinder in Renkum en Heelsum. De circa 100 deelnemers van de geurhinderapp worden daarover geïnformeerd door de GGD.

Bijna 150 aanmeldingen voor deelname aan geurhinderapp

Inmiddels hebben zich al bijna 150 deelnemers gemeld voor het geuronderzoek in Renkum en Heelsum. De aanleiding voor het onderzoek is de geuroverlast die inwoners van gemeente Renkum ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco.

Geuronderzoek met e-nose

In augustus 2020 worden in Renkum 10 elektronische neuzen op lantaarnpalen geplaatst. De elektronische neuzen zijn onderdeel van het geuronderzoek dat in de gemeente Renkum wordt uitgevoerd