Provincie legt NRD van Parenco ter inzage

Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) leggen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Smurfit Kappa Parenco (SKP) ter inzage. De NRD ligt gedurende zes weken ter inzage bij ODRN in Nijmegen en in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Smurfit Kappa Parenco wil met de NRD een begin maken met het proces om alle nu geldende omgevingsvergunningen om te zetten in een nieuwe revisievergunning. Verder wil het bedrijf de mogelijkheid onderzoeken om in de toekomst alleen verpakkingspapier te produceren en wil het invulling geven aan de ambities van bedrijf, provincie en gemeente op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onderzoek

In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt beschreven naar welke alternatieven en milieueffecten van de toekomstige bedrijfsactiviteiten onderzoek moet worden gedaan, in de voorbereiding op een vergunningaanvraag. Na de adviezen en reacties op het NRD verwerkt te hebben, stelt SKP zelf een Milieueffectrapport (MER) op. Dit rapport is een volgende stap in de voorbereiding op de aanvraag van een vergunning en wordt ter toetsing voorgelegd aan de landelijke Commissie MER. Die brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het MER wordt te zijner tijd, samen met het ontwerpbesluit revisievergunning door GS ter inzage gelegd.

Inzage en reacties

Tijdens de ter inzage-periode kan iedereen elektronisch of schriftelijk een reactie indienen. Aanvullend organiseert Smurfit Kappa Parenco informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie over deelname wordt verwezen naar de website van Smurfit Kappa Parenco.

Om de NRD in te zien kan een afspraak worden gemaakt via Omgevingsdienst Regio Nijmegen, door een e-mail te sturen naar wabo@odrn.nl of te bellen met 024-7517700. De NRD ligt ook ter inzage in het gemeentehuis van gemeente Renkum, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek. Een e-mail met reactie kan naar wabo@odrn.nl Vermeld altijd het zaaknummer: W.Z21.106952.01.