Omgevingsdienst Regio Arnhem

Meldingen bij overlast

Als u hinder – geur, trilling, geluid of anders – ervaart van welk bedrijf dan ook binnen de provincie Gelderland, kunt u terecht het Provincieloket. Het Provincieloket is een loket dat dag en nacht bereikbaar is. U kunt gebruik maken van het online meldformulier of bellen naar 026 359 99 99. U kunt hinder ook melden bij Parenco.

Automatisch antwoord op uw online melding
Als u online een melding doet, krijgt een automatisch antwoord op uw e-mail. Hierin staat dat uw mail is ontvangen en dat de melding in behandeling wordt genomen door ODRA. Wat gebeurt er daarna?

Uw melding wordt altijd in behandeling genomen
De melding wordt bij ODRA geregistreerd en toegewezen aan een toezichthouder. Hij / zij beoordeelt de melding en bepaalt of contact met de melder nodig is. U kunt erop vertrouwen dat uw melding altijd in behandeling wordt genomen. Het is niet altijd mogelijk om alle melders persoonlijk een terugkoppeling op de afhandeling van de melding te geven.

Metingen vergen voorbereiding en tijd
ODRA kan niet direct bij meldingen direct ter plaatse komen om te meten. Metingen vergen voorbereiding van een of enkele dagen, om beschikbaarheid van specialisten en apparatuur te regelen en om vooraf meetapparatuur te plaatsen.

Directe actie bij calamiteiten
In geval van calamiteiten – met directe dreiging voor de omgeving en het milieu – komen de toezichthouders van ODRA direct in actie.

Meldingen geur, geluid en trillingen
De toezichthouders van ODRA ontvangen met name meldingen van overlast door geur, geluid en trillingen in de omgeving van Parenco. Om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren, is aan Parenco een omgevingsvergunning milieu verleend. In deze vergunningen zijn onder meer normen voor geur, geluid en trillingen opgelegd. Ook als Parenco voldoet aan de normen, kan de omgeving overlast ervaren. Dat kan hinderlijk zijn. U kunt dan een melding doen. ODRA, maar ook Parenco zelf, doen regelmatig metingen bij Parenco.

Metingen geur
Voor het meten van de geur wordt gedurende 3 maal een half uur een monster genomen van de geur in een geurvrije zak. Deze zak gaat voor analyse naar een geurlaboratorium. Het geurpanel van dit lab bepaalt de concentratie van de geur in de zak. Met de gemeten hoeveelheid lucht uit de schoorsteen (in m3/uur) kunnen we zo de geurvracht van een schoorsteen berekenen.

Metingen geluid
Voor het meten van geluid wordt op de beoordelingspunten (uit de omgevingsvergunning) de hoeveelheid geluid gemeten met een klasse 1 geluidmeter. Het gemeten geluid wordt zo nodig gecorrigeerd voor de bedrijfstijd, de meteo-omstandigheden en voor stoorgeluid. Daarna wordt het resultaat getoetst aan de eisen uit de vergunning.

Metingen trillingen
De metingen van trillingen worden uitgevoerd volgens een vastgestelde richtlijn in de ruimte waar de trillingshinder wordt ervaren. De resultaten worden getoetst aan de grenswaarden die in de vergunning staan.

Bij een meting controleert ODRA of aan de norm wordt voldaan. De meetresultaten vergelijkt ODRA met de opgelegde normen die in de vergunning staan. Als de normen worden overschreden, dan is er sprake van een overtreding. Het bedrijf, in dit geval Parenco, krijgt dan een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen. Als de overtreding niet wordt beëindigd, dan start een handhavingstraject.

Stappen
Parenco is zich bewust van de overlast die door de omgeving wordt ervaren. Daarom onderneemt het bedrijf stappen om de overlast te reduceren. Een voorbeeld is het aanpassen van het productieproces op de PM2. Dit heeft effect op de uitstoot van geur. Een ander voorbeeld is het weren van vrachtverkeer voor 7 uur in de ochtend. Het beoogde doel is de overlast door verkeer te verminderen. Parenco is regelmatig in overleg de klankbordgroep en overige betrokken partijen.

Betrokken partijen