Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Omgevingsdienst Regio Arnhem controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor bouwlawaai voor omwonenden. Voordat u begint met bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Uw aanvraag wordt door de omgevingsdienst beoordeeld. Aan de hand van de aanvraag bepaalt de omgevingsdienst welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidhinder mag duren. U kunt alle aanvragen doen via het Omgevingsloket.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Geluidsnormen

Als het nodig is, controleren wij als omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden. Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen.

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving? Dan is het afhankelijk van het soort overlast en de bron waar u een melding van de overlast kunt doen.

Overlast door bedrijven

Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u de overlast melden bij Milieuklacht Gelderland.

Overlast door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart

Europese wetgeving verplicht gemeenten omgevingslawaai door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart per geluidsbron in kaart te brengen. Daarom is er het geluidsregister. Dit register geeft op hoofdlijnen aan waar rustige gebieden zijn en waar lawaaiige gebieden zijn.

Geluidsreducerende maatregelen

Maatregelen die geluidshinder in woningen kunnen reduceren:

  • Het bestrijden van geluid aan de bron, stillere wegdekken en het verkeersluw maken van straten;
  • Het bestrijden van geluid door een barrière te plaatsen tussen de bron en de ontvanger, bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidsscherm of geluidswal;
  • Aanpassingen aan de kant van de ‘geluidontvanger’, bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) geluidsisolatie aan de woning of het rekening houden met geluidsnormeringseisen bij het ontwerp van woningen.

Heeft u vragen over de geluidskaart en/of geluidsisolatie? Neem dan contact op met ons via postbus@odra.nl of via 026 – 377 16 00.

Militair vliegverkeer

Heeft u last van militair vliegverkeer? Hiervoor kunt u contact opnemen met Defensie via 0800 022 6033 of het klachtenformulier invullen op hun website.  

Drones

Overlast van drones kunt u doorgeven aan de politie. Dat kan telefonisch via 0800-1944 of online via dit meldformulier. Lees hier meer informatie over het melden van droneoverlast. 

Kleine luchtvaart

Overlast van kleine luchtvaart die opstijgt en landt via vliegveld Teuge, kunt u melden via Provincie Gelderland.

Voor andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen) belt u met het klachtennummer van het betreffende vliegveld. 

Geluidsoverlast van particulieren

Heeft u overlast van ruzie of herrie op straat, rondhangende jeugd of particuliere bouwwerkzaamheden? Meld dit bij uw gemeente. Bekijk de website van de gemeente om te zien op welke manieren u geluidsoverlast kunt melden.

Gerelateerd

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai.