Geen overschrijding fijnstof-norm centrale Kleefse Waard

De uitstoot van fijnstof (PM10) door de biomassacentrale Kleefse Waard blijft met 3 mg/Nm3 binnen de norm die in de vergunning is opgenomen (5 mg/Nm3). Dat blijkt uit onderzoek van team meten & advies van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De metingen zijn uitgevoerd in de schoorsteen tijdens een zogenoemde vollast belasting op 20 november jl. Het verzoek om fijnstof te meten komt van de toezichthouder (dat is ODRA in opdracht van de provincie Gelderland). De biomassa stookinstallatie is recent in gebruik genomen. Veolia is de installatie nog aan het inregelen.

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek is een reeks klachten uit de omgeving. Deze klachten gaan over geur en over hoge fijn stofconcentraties. Geur is niet in het onderzoek meegenomen. Bij de emissiemetingen is de concentratie fijnstof bemonsterd en is het resultaat getoetst aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. De metingen zijn uitgevoerd aan de afgassen van de biomassa stookinstallatie ketel 14. Uit de resultaten van de verspreidingsberekening blijkt, dat de jaargemiddelde bijdrage aan PM10 (fijnstof) op leefniveau maximaal 0,03 μg/m3 bedraagt. De achtergrond concentratie PM 10 jaargemiddeld bedraagt voor het toetsjaar 2019 circa 19 μg/m3.

Fijnstof

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het gaat om zwevende deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 10 micrometer (PM10). Fijnstof zijn deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

ODRA-team

Team meten & advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert onafhankelijk milieuonderzoek uit in opdracht van overheden. Het team is gecertificeerd (NEN-EN-ISO/IEC 17020) en is voor de inspectie van emissies naar de lucht als inspectie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Meetmethode stof

Voor de bepaling van de concentratie aan stof wordt op een aantal punten, dat representatief is voor het afgaskanaal, gedurende een vastgestelde tijd een deelstroom van het afgas aangezogen door een geconditioneerd filter met dezelfde snelheid als het afgas. De aangezogen deelstroom van het afgas wordt door een filter geleid. Uit de afgevangen hoeveelheid stof en de hoeveelheid aangezogen afgas kan de stofconcentratie worden bepaald.