Milieu-overlast: wat doet ODRA?

Milieu-overlast: wat doet ODRA?

Als bedrijven in strijd met de geldende milieuregels handelen heeft Omgevingsdienst Regio Arnhem namens het bevoegd gezag (gemeente of provincie) de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen deze bedrijven.

Voorbeelden van overlastsituaties:

  • Geluids- en stankoverlast, veroorzaakt door horecagelegenheden;
  • Geluids-, stank- en stofoverlast, veroorzaakt door bedrijven en puinbrekers;
  • Bodemvervuiling door particulieren en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn uitvoering van werkzaamheden in verontreinigde bodem, toepassing van grond en bouwstoffen en het saneren van bodemverontreinigingen als gevolg van incidenten.

Wat doet ODRA?
Een toezichthouder van ODRA spreekt een bedrijf aan op de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Is er sprake van een zware overtreding? Dan legt ODRA, namens het bevoegd gezag, direct een sanctie op. Is er sprake van een minder zware overtreding? Dan informeert ODRA het bedrijf eerst met een bevindingenbrief. De ondernemer krijgt daarbij een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen. Wanneer het bedrijf de voorschriften na afloop van de hersteltermijn blijft overtreden dan kan ODRA, namens het bevoegd gezag, een dwangsom opleggen.