Milieu

Milieu

Milieuregels bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels.

Meer over milieuregels bedrijven

Milieu-overlast: wat doet ODRA?

Als bedrijven in strijd met de geldende milieuregels handelen heeft Omgevingsdienst Regio Arnhem namens het bevoegd gezag (gemeente of provincie) de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen deze bedrijven.

Meer over milieu-overlast: wat doet odra?

Mobiele puinbreker

U kunt er voor kiezen om het puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is op de locatie te breken. Het Rijk heeft hiervoor regels opgesteld.

Meer over mobiele puinbreker

Ketentoezicht

De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem voeren ketentoezicht uit. Ketentoezicht richt zich op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten.

Meer over ketentoezicht

Natte koeltorens

Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor proceskoeling of voor interne klimaatbeheersing. Bij onvoldoende onderhoud en beheer kunnen deze installaties leiden tot de verspreiding van legionellabacteriën.

Meer over natte koeltorens

Ontheffing stookverbod

Het is verboden afval te verbranden. In situaties waarin het echt noodzakelijk is dat niet-gevaarlijk afval wordt verbrand, kunt u een ontheffing aanvragen op grond van artikel 10.63 Wet milieubeheer.

Meer over ontheffing stookverbod

Expertise Landelijk Meetpunt Afvalstoffen (LMA)

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, hebben een meldingsplicht bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Meer over expertise landelijk meetpunt afvalstoffen (lma)

Melding ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een situatie binnen een bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan.

Meer over melding ongewoon voorval

Ontbrandingstoestemming vuurwerk

Wilt u vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan moet u een ontbrandingstoestemming aanvragen of een melding doen.

Meer over ontbrandingstoestemming vuurwerk

Ontbrandingsmelding vuurwerk

Wilt u vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan moet u een ontbrandingsmelding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen.

Meer over ontbrandingsmelding vuurwerk

Ondergrondse tanks

Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de gemeente.

Meer over ondergrondse tanks

Energiebesparing

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat bedrijven de milieubelasting in hun bedrijfsvoering moeten beperken. Een doelmatig gebruik van energie is daar onderdeel van.

Meer over energiebesparing

Controlebezoek milieu

De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem bezoeken bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.

Meer over controlebezoek milieu

Beoordeling rapportageverplichting

Het doel van de rapportage is inzicht te krijgen in het naleefgedrag van wet- en regelgeving om schade aan het milieu en hinder te voorkomen.

Meer over beoordeling rapportageverplichting

Bovengrondse (diesel)tanks

Alle bovengrondse opslagtanks met vloeibare brandstof voorzien moeten zijn van een tankcertificaat en een installatiecertificaat (KIWA-keuring).

Meer over bovengrondse (diesel)tanks

Controle bouwen en RO

Informatie over de aandachtspunten op gebied van bouwen en RO.

Meer over controle bouwen en ro