Flitsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen? Dan is het in een aantal gevallen mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen één dag en twee weken een beslissing op uw aanvraag. Als aanvrager toetst u de flitsvergunning zelf aan de voorwaarden.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

 • het plaatsen van dakkapellen
 • het wijzigen van de gevel
 • het plaatsen van erfafscheidingen
 • het plaatsen van zonnepanelen
 • het aanbrengen van gevelreclame
 • het bouwen van bijgebouwen
 • het bouwen van 1-laagse aan-/uitbouwen
 • constructieve wijzigingen zoals doorbraken, balkons, dakterrassen e.d

Voorwaarden

De voorwaarden voor een flitsvergunning zijn:

 • het bouwwerk is geen monument;
 • het (bouw)plan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan;
 • het (bouw)plan voldoet aan de criteria van de welstandsnota en heeft geen ‘streng’ welstandsregime. Voor de kernen (of centra) van de dorpen geldt in ieder geval een ‘streng’ welstandsregime;
 • de aanvraag is volledig;
 • de aanvraag wordt ingediend via www.omgevingsloket.nl;
 • voor de locatie mag geen vermoedelijk geval van bodemverontreiniging bekend zijn.

Indieningsvereisten

Het volledig zijn van de aanvraag hangt samen met de beschikbaarheid van een aantal documenten. Deze levert u gelijktijdig met de aanvraag van een flitsvergunning aan. Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag. Lees meer over de eisen en bekijk voorbeeldbijlagen.

Documenten

Hieronder vindt u per activiteit een opsomming van de documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag. Een algemene eis is dat alle aangeleverde tekeningen op schaal en voorzien van maatvoering zijn.

Dakkapel of gevelwijziging

Het plaatsen van een dakkapel/aanbrengen van een gevelwijziging.

 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
 • Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Isolatiewaarde(n)
 • Detaillering draaiende delen

Het kan zijn dat u asbest heeft in de betimmering van de zolder. Vergeet dan niet om een asbestmelding te doen.

Erfafscheiding of schutting

Het plaatsen van een erfafscheiding of schutting.

 • Situatietekening
 • Aanzichten (inclusief maatvoering)
 • Foto’s van de locatie van het te plaatsen bouwwerk in relatie met de omgeving
Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op een dak.

 • Legplan zonnepanelen, inclusief de afmetingen van de panelen en de afstand tot de dakrand
 • Informatie over het type zonnepanelen, inclusief bevestigingsmethode (dit heeft u van de leverancier ontvangen)
 • Foto’s van de bestaande situatie van het dak (vooraanzicht), waarbij ook een deel van de straat zichtbaar is

Het kan zijn dat u asbest heeft in de betimmering van de zolder. Vergeet dan niet om een asbestmelding te doen.

Het aanbrengen van gevelreclame
 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Maatvoering van de reclame
 • Maatvoering ten opzichte van de gevel
 • Foto’s van de locatie van het betreffende bouwwerk in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Aanvraagformulier reclame
Het realiseren van een bijgebouw
 • Geveltekeningen
 • Doorsnedetekeningen
 • Plattegrondtekeningen
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Indien van toepassing: Ventilatievoorzieningen
Constructieve wijzigingen
 • Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
 • Constructieve berekeningen en tekeningen
Het realiseren van een aan- en/of uitbouw (1 laags)
 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
 • Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Indien van toepassing: Ventilatievoorzieningen, daglichtvoorzieningen en isolatiewaarden

Vermelding ‘Flits’

U checkt de vergunningaanvraag op bovenstaande voorwaarden. Bij het aanvragen van de vergunning via www.omgevingsloket.nl vermeldt u het woord ‘Flits’ in de onderwerpregel. Verder vermeldt u daarin één van
de omschrijvingen zoals genoemd bij Werkzaamheden. Zonder vermelding van het woord ‘Flits’ wordt de reguliere procedure voor de vergunningaanvraag gevolgd.

Publicatie, bezwaar op aanvraag en leges

Het is van belang om tijdig contact op te nemen met omwonenden. De ervaring leert dat hiermee veel bezwaarprocedures worden voorkomen. Voor de flitsvergunning staan dezelfde rechtsmiddelen open als voor de reguliere vergunning. De leges voor de flitsvergunning zijn gelijk aan de leges van een reguliere vergunning.

Veelgestelde vragen

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van te bouwen gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de specifieke regels daarvoor uit de gemeentelijke welstandsnota.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Arnhem.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Lingewaard.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Renkum.

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die je met het blote oog niet kunt zien. Bij inademing kunnen ze na lange tijd kanker in de longen, het longvlies of buikvlies veroorzaken. Daarom is het belangrijk om voorzichtig en verstandig met asbest om te gaan. Asbest heeft een vezelachtige structuur en is meestal wit tot lichtgrijs. Zolang het materiaal niet beschadigd raakt, is er niets aan de hand. Maar asbestdaken raken bijvoorbeeld beschadigd door weersinvloeden, zoals storm en hagel. Daardoor verweren asbestdaken vaak na zo’n 30 jaar. Lees hier meer over het herkennen van asbest.

Overige vragen

Heeft u andere vragen of wilt u zeker weten of uw aanvraag aan de voorwaarden van een flitsvergunning voldoet? Neem dan gerust contact op met ons via 026 – 377 16 00.

Gerelateerd

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder 'vergunningvrije bouwwerken' vallen. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig.