Spring naar content

Ter Horst Groep

  •  Aaltenseweg 56, Varsseveld

Ter Horst Groep in Varsseveld is gespecialiseerd in milieuwerkzaamheden en afvalverwerking in het oosten van Nederland. Ter Horst werkt voor gemeenten, bedrijven en particulieren.

De bedrijfsactiviteiten van Ter Horst Groep zijn inzameling van oud ijzer, metalen, bedrijfsafval, oud papier, accu’s, uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden, speciaal transport, machine transport en kraanverhuur, reiniging van straten, bedrijfsterreinen, pleinen en riolen of metaaltechniek.  

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Ter Horst Groep dossier.

Strafzaak rechtbank Zwolle

In april 2021 diende voor de Rechtbank in Zwolle een strafzaak. Het justitieel onderzoek startte in juli 2018. In de strafzaak gaat het om op- en overslag van oude accu’s en valsheid in geschrifte. De Officier van Justitie eiste geldboetes voor TH Exploitatie (20.000), TH Recycling (50.000) en TH Milieu (50.000) en gevangenisstraffen van 15 (5 maanden voorwaardelijk) tot 12 maanden (6 maanden voorwaardelijk).De eventuele veroordeling kan gevolgen hebben voor de aanvraag van vergunningen.  3 juni doet de rechtbank uitspraak.

Brand in 2018

26 juli 2018 heeft in de opslag van het bedrijfsafval een brand plaatsgevonden. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 27 juli 2018 Ter Horst een last onder bestuursdwang opgelegd. Het gaat over het overschrijden van de vergunde hoeveelheid opslag bedrijfsafval op het buitenterrein. Naar aanleiding van deze last onder bestuursdwang is er een discussie ontstaan over de maximale hoeveelheid (hoogcalorisch) bedrijfsafval dat mag worden opgeslagen binnen de inrichting.  

Provincie bevoegd gezag

Voor de milieuvergunningen is de provincie bevoegd gezag. Ter Horst Groep is een zogenoemd aandachtsbedrijf. Dat wil zeggen dat toezichthouders extra aandacht hebben voor de bedrijfsactiviteiten en vergunningen worden geactualiseerd.

Actualiseren vergunningen 

Als de toezichthouders overtredingen constateren, dan wordt Ter Horst aangemoedigd de overtredingen in orde te brengen. Bevoegd gezag kan het bedrijf dwingen. Ter Horst heeft een aanvraag voor een revisie van de vergunningen ingediend. Dat wil zeggen dat de huidige vergunningen worden aan gepast aan de actuele wet- en regelgeving. 

Deze aanvraag moet op een aantal onderdelen worden aangepast. Het doel is dat het bedrijf uiterlijk 1 januari 2022 over een omgevingsvergunning (milieu en bouwen) beschikt die overeenstemt met de huidige bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zal het bedrijf nog maatregelen moeten nemen om aan de vergunningvoorschriften te kunnen voldoen. Deze activiteiten passen in het bestemmingsplan en zijn vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) vergund. 

Last onder dwangsom 

In 2018 is door de provincie Gelderland een aantal handhavingsbesluiten genomen. Dit betrof overtredingen; niet correct verpakken van asbest, opslaan van te veel afvalstoffen en onjuiste opslag van accu’s. Omdat de overtredingen zijn beëindigd, zijn de handhavingsbesluiten uit 2018 in 2021 ingetrokken. Tegen deze lasten onder dwangsom loopt nog wel een bezwaarschriftenprocedure. 

Voor de inname en opslag van meer dan 50 kilo lithium-ion accu’s is in oktober 2020 een last onder dwangsom opgelegd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat deze overtreding is beëindigd. In 2021 loopt nog een onderzoek naar een aantal andere overtredingen van Ter Horst. Hiervoor zijn nog geen dwangsommen opgelegd. 

Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie of handhavingsbesluit. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een dwangsom is dus géén boete of straf. Een dwangsom kan eventueel ook worden opgelegd als de overtreding nog niet is gepleegd, maar de overtreding toch in de lucht hangt.  

Bodemvervuiling

Naar aanleiding van de grote brand in juli in 2018 is onderzoek gedaan naar vervuiling van de bodem op het terrein van de brand. Op basis van de resultaten uit de bodemonderzoeken concludeert ODRA dat er nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan, waarbij sprake er is van een toename van bodemverontreiniging. Het bedrijf heeft deze gevolgen niet voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt en voldoet niet aan de wetgeving.

Ter Horst is opgedragen om de bodemkwaliteit te herstellen tot de kwaliteit bij oprichting van het bedrijf. Hoe het bedrijf dit gaat oplossen moet voor 1 maart 2022 worden vastgelegd in een plan van aanpak. 

Type C inrichting

Een type C inrichting is een bedrijf met activiteiten waarvoor specifieke regels zijn opgenomen in een omgevingsvergunning milieu. Daarnaast zijn ook algemene regels van toepassing die o.a. zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en andere rechtstreeks werkende regels.

Logboek

3 juni 2021

Uitspraak Rechtbank Zwolle

1 mei 2021

Aanvraag revisievergunning

19 april 2021

Strafzaak Rechtbank Zwolle

2 maart 2021

Commissie Rechtsbescherming bezwaar ongegrond

26 februari 2021

Voornemen last onder dwangsom afvalwater

21 januari 2021

Opnieuw bemonstering toxische stoffen

15 januari 2021

Aanvraag bestemmingsplanwijziging

12 oktober 2020

Last onder dwangsom Lithium-ion accu’s

7 oktober 2020

Bemonstering afvalwater toxische stoffen

27 juli 2018

Vooraankondiging last onder dwangsom bodmonderzoek

26 juli 2018

Grote brand bij ter Horst Varsseveld

18 april 2012

Omgevingsvergunning

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier Ter Horst Groep? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Betrokken partijen