Slopen

Wilt u een pand gaan slopen of verbouwen? Dan moet u daar in sommige gevallen een melding van doen. Bent u van plan om het vrijgekomen puin ter plekke te breken? Ook dat geeft u in een melding aan ons door.

Start sloop melden

Als u een pand gaat verbouwen of slopen heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. Doe vooraf de vergunningencheck.

Sloopmelding

Een sloopmelding stelt regels aan de uitvoering van sloopwerkzaamheden. U hebt een sloopmelding nodig als u meer dan 10m3 sloopafval heeft of asbest gaat verwijderen. De toezichthouder controleert of de sloopwerkzaamheden veilig gebeuren, of u hinder voorkomt en het sloopafval correct afvoert. Een sloopmelding moet u tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen via het Omgevingsloket. De melding moet voorzien zijn van:

  • een situatietekening waarop aangegeven is om welk bouwwerk het gaat
  • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken
  • een omschrijving van de te slopen onderdelen
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen
  • een asbestinventarisatierapport (zie Asbest).

Met de sloopmelding verklaart u dat u alleen die werkzaamheden verricht die onder de meldingsplicht vallen. Omgevingsdienst Regio Arnhem behandelt de sloopmelding voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum.

Aandachtspunt Wet natuurbescherming

In en om gebouwen kunnen diverse dier- en plantensoorten aanwezig zijn. Bij de sloop is het van belang met deze soorten rekening te houden. Op grond van de Wet natuurbescherming bent u dit verplicht. Lees hier meer over milieufactoren waar u rekening mee moet houden.

Mobiele puinbreker

U kunt er voor kiezen om het puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is op de locatie te breken. Het Rijk heeft hiervoor regels opgesteld. Deze regels staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Kennisgeving indienen

Als voorbereiding op de sloopwerkzaamheden dient u een kennisgeving in bij uw gemeente. In deze kennisgeving geeft u aan dat u van plan bent om een mobiele puinbreker te gebruiken. De kennisgeving dient u minimaal vijftien werkdagen voorafgaand aan het breken in.

Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert kan de kennisgeving voor u regelen. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden moet u minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de breekwerkzaamheden melden bij uw gemeente.

Asbest verwijderen

Meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u hier.

Gerelateerd

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat (laten) verwijderen.

Asbest herkennen

Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.