Expertise afvalstoffen

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld specialisten in afvalstoffen.

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid ontvangen afvalstoffen. Deze meldplicht ligt vast in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De praktijk wijst uit dat het meldgedrag en de kwaliteit van de gemelde gegevens van deze bedrijven niet altijd in orde zijn. Door onjuist of niet te melden loop je het risico dat afval uit het zicht verdwijnt en/of op de verkeerde plek terecht komt. En dat heeft natuurlijk consequenties voor het milieu.

Hoe houden we toezicht op afvalstoffen?

Onze toezichthouders werken bij de controle van de afvalstromen samen met hun eigen specialist afvalstoffen/LMA en met de adviseurs van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Ze controleren bedrijven op twee manieren. In het toezicht stellen de toezichthouders vast of de afgifte van afvalstoffen plaatsvindt bij erkende afvalinzamelaars of afvalverwerkers. Daarnaast controleren we afvalinzamelaars en -verwerkers op het correct ontvangen van afvalstoffen en het doen van meldingen aan het LMA. De toezichthouders controleren de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf.

Op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen vindt u informatie over de wet- en regelgeving rondom afvalstoffen en het melden ervan.

Gerelateerd

Milieuwetgeving voor ondernemers

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Ze staan opgenomen in verschillende plekken, zoals Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsplan.

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.