Milieuwetgeving voor ondernemers

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de regels waaronder de milieuregels uit de Omgevingswet. Deze regels gaan onder andere over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Ze staan opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan.

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels en voorschriften over milieuactiviteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een ‘melding’ moet doen, of informatie moet aanleveren. 

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Via dit loket kunt u: 

 • Een vergunningcheck doen om te controleren of een vergunning, melding of informatieverzoek nodig is
 • een aanvraag (vergunning, melding of informatieplicht) indienen voor een activiteit  
 • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen

Ook kunt u in het Omgevingsloket bepalen onder welk type milieubelastende activiteiten de activiteiten binnen uw bedrijf vallen. Onder de Omgevingswet bestaan de volgende situaties: 

 • Algemene regels: voor veel activiteiten heeft de overheid algemene regels opgesteld. Deze gelden voor iedereen die de activiteit uitvoert.
 • Informatieplicht: Er zijn regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten, op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsplan. U hoeft geen melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt dat u voordat u start informatie aanlevert. Ook gelden algemene regels en de zorgplicht.  
 • Meldingsplicht: De activiteit beïnvloed de leefomgeving en daarom moet u op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving of Omgevingsplan de activiteit melden, 4 weken voor de start van de activiteit.  
 • Vergunningplicht: Voor een aantal milieubelastende activiteiten is een omgevingsvergunning nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U mag niet starten met de activiteit voordat u de vergunning heeft. Houdt er rekening mee dat voor het behandelen van een aanvraag vaak 8 weken nodig is.

Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

IPPC-tool: hulpmiddel voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met een Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-installatie, moeten aantonen dat ze voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze BBT’s staan omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De IPPC-tool is een hulpmiddel waarin u dit eenvoudig kan invullen. 

De tool bestaat uit een Excelbestand dat u kunt downloaden. Vervolgens kunt u het ingevulde Excelbestand als bijlage van de vergunningaanvraag toevoegen.  

Het gebruik van deze tool is niet verplicht. Het heeft wel veel voordelen en versnelt de beoordeling. U vindt op Informatiepunt Leefomgeving meer informatie over IPPC-installaties.

Rapportageverplichting

Sommige bedrijven hebben volgens de Wet milieubeheer en andere wet- en regelgeving een rapportageverplichting rondom het naleven van milieuregels. Het doel van de rapportage is inzicht te krijgen in het naleefgedrag van wet- en regelgeving om schade aan het milieu en hinder te voorkomen. Daarom zijn sommige bedrijven in een aantal gevallen verplicht om rapportages in te dienen bij het bevoegd gezag. Wij beoordelen deze rapportages namens het bevoegd gezag. Het resultaat koppelen we schriftelijk terug aan de indiener en/of inrichtinghouder.

Voorbeelden van rapportages

 • akoestisch onderzoek;
 • bodemonderzoek (nulsituatie ; eindsituatie)
 • grondwatermonitoring;
 • keuringsrapporten van bijvoorbeeld stookinstallaties/ ondergrondse tanks/ natte koeltorens
 • geurrapportage;
 • energiebesparingsonderzoek;
 • milieu-jaarrapportage.
  De milieu-jaarrapportage betreft het E-PRTR-verslag conform de verordening ‘European Pollutant Release and Transfer Register’ (E-PRTR). Het verplicht bepaalde bedrijven om de emissies naar water, lucht, bodem en afvaltransport te rapporteren aan de overheid.

Gerelateerd

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.