Milieuwetgeving ondernemers

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Vergunningcheck met Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

 • controleren of een vergunning of melding nodig is;
 • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen;
 • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Ook kunt u met de AIM bepalen onder welk type uw bedrijf valt. Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in:

 • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
 • Type B: Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.
 • Type C: Bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Heeft u na het invullen van de module nog vragen? Neem dan contact met ons op.

IPPC-tool: hulpmiddel voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met een Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-installatie, moeten aantonen dat ze voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze BBT’s staan omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De IPPC-tool is een hulpmiddel waarin u dit eenvoudig kan invullen. 

De tool bestaat uit een Excelbestand dat u kunt downloaden. Vervolgens kunt u het ingevulde Excelbestand als bijlage van de vergunningaanvraag toevoegen.  

Het gebruik van deze tool is niet verplicht. Het heeft wel veel voordelen en versnelt de beoordeling. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over IPPC-installaties.

Rapportageverplichting

Sommige bedrijven hebben volgens de Wet milieubeheer en andere wet- en regelgeving een rapportageverplichting rondom het naleven van milieuregels. Het doel van de rapportage is inzicht te krijgen in het naleefgedrag van wet- en regelgeving om schade aan het milieu en hinder te voorkomen. Daarom zijn sommige bedrijven in een aantal gevallen verplicht om rapportages in te dienen bij het bevoegd gezag. Wij beoordelen deze rapportages namens het bevoegd gezag. Het resultaat koppelen we schriftelijk terug aan de indiener en/of inrichtinghouder.

Voorbeelden van rapportages

 • akoestisch onderzoek;
 • bodemonderzoek (nulsituatie ; eindsituatie)
 • grondwatermonitoring;
 • keuringsrapporten van bijvoorbeeld stookinstallaties/ ondergrondse tanks/ natte koeltorens
 • geurrapportage;
 • energiebesparingsonderzoek;
 • milieu-jaarrapportage.
  De milieu-jaarrapportage betreft het E-PRTR-verslag conform de verordening ‘European Pollutant Release and Transfer Register’ (E-PRTR). Het verplicht bepaalde bedrijven om de emissies naar water, lucht, bodem en afvaltransport te rapporteren aan de overheid.

Veelgestelde vragen

Als u als particulier een melding doet, logt u in met DigiD. Als u als bedrijf een melding doet, dan logt u in met eHerkenning.

Als het niet lukt om in te loggen met DigiD of eHerkenning kan dat de volgende oorzaken hebben:

 • u bent uw inloggegevens vergeten
 • er is een storing bij AIM
 • er is een storing bij DigiD of uw eHerkenningsleverancier

De Activiteitenbesluit Internet Module bevat geen formulier voor een vergunningaanvraag. Hiervoor verwijst AIM naar het Omgevingsloket.

Het bevoegde gezag van uw melding kan u meer vertellen over de status van uw melding. Vaak is dit uw gemeente.

In sommige browsers kunt u een foutmelding te zien krijgen. Vaak helpt het om de site www.aimonline.nl te bezoeken in een andere browser (bijvoorbeeld Internet Explorer).

Gerelateerd

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.