Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Grondwater

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering is het soms nodig om de grondwaterstand te verlagen. Dit kan door het toepassen van ‘bronnering’. Hierbij wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen. U kunt online een vergunning  aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket.

Grondwater verlagen bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodem-energiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning bij de Provincie Gelderland aanvragen. In de meeste gevallen moet uw melding minimaal twee weken van te voren binnen zijn.

Overige wateronttrekkingen meldt u bij het waterschap van uw regio. In de meeste gevallen moet u de melding twee weken voordat de onttrekking plaatsvindt, indienen.

Onttrekken verontreinigd grondwater

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de Provincie Gelderland nodig. Twijfelt u of er sprake is van een grondwaterverontreiniging? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Grondwater lozen

Voor het lozen van grondwater heeft u toestemming nodig van uw gemeente of waterschap. U geeft via een melding de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing door. Het verschilt per lozing bij wie u de melding moet doen:

  • Lozingen op de riolering (indirecte lozing): meld dit bij uw gemeente.
  • Klachten of meldingen over (vervuild) oppervlaktewater: meld dit bij uw waterschap.
  • Vragen over onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater: neem contact op met uw waterschap.

Afvalwater van bedrijven

Als bedrijven water in hun omgeving verontreinigen, of gebruiken voor de afvoer van afvalstoffen, ontstaat er afvalwater. Dit afvalwater moet ook aan bepaalde regelgeving voldoen. De afvalwaterspecialisten van de Omgevingsdienst Regio Arnhem voeren regelmatig metingen van indirecte lozingen bij bedrijven uit. Dit doen we door middel van een monsterneming. Ook bij milieuklachten doen onze specialisten onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging. Klachten over (vervuild) oppervlaktewater kunt u indienen bij uw waterschap.

Waterbesparing

Door zo zuinig mogelijk om te gaan met water helpt u om de milieubelasting van uw bedrijf laag te houden. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m3 water per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregel van hotels om gasten te laten beslissen over het verschonen van handdoeken, om zo het aantal wasbeurten te verminderen.

Op InfoMil vindt u een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf en mogelijkheden om te besparen.

Gerelateerd

Expertise afvalwater

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld specialisten afvalwater.

Bodemverontreiniging

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.