Milieu

Beoordeling rapportageverplichting

(Beoordeling) rapportageverplichting
Het doel van de rapportage is inzicht te krijgen in het naleefgedrag van wet- en regelgeving om schade aan het milieu en hinder te voorkomen. Daarom zijn milieu-inrichtingen in een aantal gevallen verplicht om rapportages in te dienen bij het bevoegd gezag. Omgevingsdienst Regio Arnhem beoordeelt deze rapportages namens het bevoegd gezag. Het resultaat koppelt ODRA schriftelijk terug aan de indiener en/of inrichtinghouder.

Voorbeelden rapportages

  • akoestisch onderzoek;
  • bodemonderzoek (nulsituatie ; eindsituatie)
  • grondwatermonitoring;
  • keuringsrapporten van bijvoorbeeld stookinstallaties/ ondergrondse tanks/ natte koeltorens
  • geurrapportage;
  • energiebesparingsonderzoek;
  • milieu-jaarrapportage.
    De milieu-jaarrapportage betreft het E-PRTR-verslag conform de verordening ‘European Pollutant Release and Transfer Register’ (E-PRTR). Het verplicht bepaalde bedrijven om de emissies naar water, lucht, bodem en afvaltransport te rapporteren aan de overheid.

Het wettelijk kader is de Wet milieubeheer en andere wet- en regelgeving zoals de EG-verordening PRTR en bijbehorend uitvoeringsbesluit, uitvoeringsregelingen en richtsnoeren.