Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd. De omgevingsdienst controleert tijdens reguliere bezoeken of u deze maatregelen ook werkelijk doorvoert.

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten heeft genomen. Deze lijsten zijn te vinden op Kenniscentrum Infomil. De omgevingsdienst controleert tijdens reguliere controles of u deze maatregelen ook daadwerkelijk uitvoert. Het komt ook voor dat wij speciale controles hierop uitvoeren.

Lees meer over energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht

Sinds 1 juli 2019 bent u ook verplicht om via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Dit is de informatieplicht. Via het e-loket kiest u uw branche en geeft u aan wat u wel en niet heeft gedaan. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u nog moet zetten. De omgevingsdienst controleert of u daadwerkelijk heeft voldaan aan de informatieplicht.

Stappenplan informatieplicht

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Of twijfelt u of deze op uw bedrijf van toepassing is? Op de website van de RVO vindt u het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en u weet of uw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U vindt deze informatie op de jaarrekening van uw energieleverancier.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Energiebesparingsonderzoek

Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Uitzonderingen informatieplicht

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet over hun energiemaatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer (Wm));
  • deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) met een goedgekeurd energie-efficiencyplan (EEP).

Let op: voor bedrijven die audit-plichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de informatieplicht.

Veelgestelde vragen

Om het controlebezoek zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen zorgt u ervoor dat:

  • De toezichthouder de juiste persoon binnen uw organisatie spreekt. Bijvoorbeeld het hoofd van de technische dienst, de energiecoördinator of de verantwoordelijke voor het energieverbruik.
  • De toezichthouder toegang heeft tot technische ruimtes van uw pand.
  • Documenten klaarliggen, zoals onderhoudsrapporten van installaties en de energie- en gasrekening(en).
  • U vooraf aangeeft op de erkende maatregelenlijst welke maatregelen al aanwezig zijn en welke u nog wilt treffen.

Ja, dit kan via een natuurlijk moment. Dat wil zeggen dat deze maatregel genomen moet worden op het moment dat u de verbouwing of andere werkzaamheden start. Dit geldt niet voor maatregelen met een zelfstandig moment, want die verdienen zich altijd terug. Een maatregel met een natuurlijk moment, zoals het aanschaffen van energie-efficiëntere apparatuur, mag u treffen als de bestaande apparatuur aan vervanging toe is.

De opgewekte energie die de inrichting terug levert aan het net, wordt niet meegerekend. Het gaat om het daadwerkelijke (bruto) energiegebruik. De meterstand is dus niet bepalend. Het totale energiegebruik van een bedrijf wordt berekend door de ingekochte energie en de zelf opgewekte energie op te tellen. Dat is ook logisch, want het gaat immers om de potentieel te besparen energie binnen uw inrichting. Meer informatie hierover vindt u op de website van infomil.

Alleen een toezichthouder van ODRA kan namens het bevoegd gezag uw inrichting controleren. Wel kan een energiescan u helpen bij het in kaart brengen van besparingskansen door maatregelen die niet in de EML opgenomen zijn (bijvoorbeeld omdat de terugverdientijd meer dan 5 jaar is). Ook kan een energiescan u helpen bij het voldoen aan de informatieplicht, waar u alle voor uw branche erkende maatregelen moet doorlopen. Daarbij is het wel belangrijk dat de energieadviseur bij het uitvoeren van de energiescan in ieder geval ook de EML voor uw branche gebruikt.

De drijver van de inrichting wordt als eerste aangesproken door het bevoegd gezag. Bij verhuurde gebouwen of gebouwen met meer gebruikers geldt in het algemeen dat de persoon die het in zijn macht heeft om de ‘overtreding’ te beëindigen aan te merken is als drijver. Dit is niet altijd vooraf vast te stellen. Het hangt vaak af van de inhoud van de huurcontracten. Meer informatie vindt u op de website van Infomil.

We kijken in zulke situaties altijd naar het gehele pand (en zullen dus met de verhuurder het controlebezoek plannen). Vervolgens bekijken we per maatregel wie de ‘overtreding’ ongedaan kan maken. Bij verwarming of isolatie is dat vaak de verhuurder, maar voor verlichting vaak de huurder. Kort gezegd past ODRA dan maatwerk toe, waarbij het uitgangspunt blijft dat het object als geheel wordt bekeken.

Er is sprake van één inrichting als er sprake is van tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben. Praktisch betekent dat in het geval van één bedrijf met meerdere vestigingen dat iedere vestiging apart gezien wordt als één inrichting. Het gaat in dat geval ook niet om het totale energieverbruik, maar om het verbruik per pand. Het kan dus zijn dat u meerdere inrichtingen drijft (en mogelijk dus ook meerdere energiecontroles krijgt). Voor de informatieplicht betekent het in ieder geval dat u per inrichting de Erkende Maatregelenlijst moet doorlopen. Meer informatie vindt u op de website van infomil.

Als het energieverbruik van uw woning gewoon onderdeel is van de energierekening van uw bedrijf dan telt ook dat verbruik mee. Als het verbruik van de bedrijfswoning apart wordt gemeten dan telt het niet mee. Overigens is het in de praktijk zelden zo dat door het energieverbruik van de woning af te trekken van het totaal de inrichting onder de grens van de energiebesparingsplicht komt (50.000 KWh en/of 25.000 m3 aardgas). Daarvoor is het verbruik van woningen vaak gewoonweg te laag.

Het is begrijpelijk dat u bij verhuisplannen voor uw inrichting anders kijkt naar de terugverdientijd van de Erkende Maatregelen. Onze toezichthouders denken in een dergelijke situatie altijd met u mee. Daarbij hanteren ze wel één belangrijke voorwaarde: u moet kunnen aantonen dat de verhuizing gaat plaatsvinden door een nieuw huur- of koopcontract te overleggen. Alleen uitgesproken voornemens zijn voor ons niet voldoende.

Afhankelijk van het type inrichting en de eigendomssituatie kunnen wij ook besluiten de energiecontrole uit te voeren met de verhuurder van het pand, zodat het voldoet aan het wettelijk minimum zodra de nieuwe huurder het pand betrekt.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op via energie@odra.nl.

Gerelateerd

Energieverbruik en besparing

Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven met als doel om minder energie te verbruiken in Europa. 

Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan de geldende regels.