Energie

Veelgestelde vragen over energie

Informatieplicht en Erkende Maatregelen Lijsten

Vraag: Waar gaat de informatieplicht over?
Antwoord: De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (meer dan 50.000 KWh en/of 25.000 m3 gasequivalent in één van de laatste vijf jaren) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren middels de zogenoemde informatieplicht. Dit gebeurt door in het E-loket van RVO een melding te doen en alle relevante energiebesparende maatregelen door te lopen middels een digitaal formulier.

Vraag: Waar kan ik de EML-lijst (Erkende Maatregelenlijst met energiebesparende maatregelen) vinden?
Antwoord: Deze staan op de website van infomil. Daar worden altijd de meest recente versies gepubliceerd. Houd dit goed in de gaten.

Vraag: Welke Erkende Maatregelen Lijst is op mij van toepassing?
Antwoord: Infomil heeft een tool ontwikkeld waarmee u voor uw eigen bedrijf of instelling kunt bepalen wat relevante energiebesparende maatregelen zijn. Deze vindt u hier. Vaak geeft dit uitsluitsel, maar als het dan nog onduidelijk blijft kunt u het beste de EML gebruiken die u het meest passend vindt bij de activiteiten van uw inrichting.

Vraag: Binnen hoeveel jaar is een investering terugverdiend?
Antwoord: Energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen en de terugverdientijd zijn vastgesteld door de overheid in overleg met de brancheorganisatie van de branche waar de EML betrekking op heeft. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van energieprijzen. Over de terugverdientijd valt dus niet te discussiëren.

Energiecontroles door het bevoegd gezag

Vraag: Wat moet ik zelf weten en klaar hebben liggen voordat er een controle plaatsvindt?
Antwoord: Om het controlebezoek zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen zorgt u ervoor dat:
– De toezichthouder de juiste persoon binnen uw organisatie spreekt. Bijvoorbeeld het hoofd van de technische dienst, de energiecoördinator of de verantwoordelijke voor het energieverbruik.
– De toezichthouder toegang heeft tot technische ruimtes van uw pand.
– Documenten klaarliggen, zoals onderhoudsrapporten van installaties en de energie- en gasrekening(en).
– U vooraf aangeeft op de erkende maatregelenlijst welke maatregelen al aanwezig zijn en welke u nog wilt treffen.

Vraag: Kunnen we investeringen in bijvoorbeeld led verlichting ook tijdens een verbouwing doen?
Antwoord: Ja, dit kan via een natuurlijk moment. Dat wil zeggen dat deze maatregel genomen moet worden op het moment dat u de verbouwing of andere werkzaamheden starten. Dit geldt niet voor maatregelen met een zelfstandig moment, want die verdienen zich altijd terug. Een maatregel met een natuurlijk moment, zoals het aanschaffen van energie-efficiëntere apparatuur, mag u treffen als de bestaande apparatuur aan vervangen toe is.

Vraag: Maakt het verschil dat ik zonnepanelen op het dak van mijn bedrijf heb?
Antwoord: De opgewekte energie die de inrichting terug levert aan het net, wordt niet meegerekend.
Het gaat om het daadwerkelijke (bruto) energiegebruik. De meterstand is dus niet bepalend. Het totale energiegebruik van een bedrijf wordt berekend door de ingekochte energie en de zelf opgewekte energie op te tellen. Dat is ook logisch, want het gaat immers om de potentieel te besparen energie binnen uw inrichting. Meer informatie hierover vindt u op de website van infomil.

Vraag: Is een energiescan door een energieadviseur ook voldoende?
Antwoord: Enkel een toezichthouder van ODRA kan namens het bevoegd gezag uw inrichting controleren. Wel kan een energiescan u helpen in het in kaart brengen van besparingskansen door maatregelen die niet in de EML opgenomen zijn (bijvoorbeeld omdat de terugverdientijd meer dan 5 jaar is). Ook kan een energiescan u helpen bij het voldoen aan de informatieplicht, waar u alle voor uw branche erkende maatregelen moet doorlopen. Daarbij is het wel belangrijk dat de energieadviseur bij het uitvoeren van de energiescan in ieder geval ook de EML voor uw branche gebruikt.

Vraag: Maakt het verschil dat ik huurder ben van het pand waar mijn bedrijf gevestigd is?
Antwoord: De drijver van de inrichting zal als eerste aangesproken worden door het bevoegd gezag.
Bij verhuurde gebouwen of gebouwen met meer gebruikers, geldt in het algemeen dat de persoon die het in zijn macht heeft om de ‘overtreding’ te beëindigen, aan te merken is als drijver. Dit is niet altijd vooraf vast te stellen. Het hangt vaak af van de inhoud van de huurcontracten. Meer informatie vindt u op de website van infomil.

Vraag: Het energiegebruik komt per huurder niet boven de grens van 50.000 KWh en/of 25.000 m3 aardgas uit, maar het totaal van alle gebruikers in het pand wel. Hoe werkt het dan?
Antwoord: We kijken in zulke situaties altijd naar het gehele pand (en zullen dus met de verhuurder het controlebezoek plannen). Vervolgens bekijken we per maatregel wie de ‘overtreding’ ongedaan kan maken. Bij verwarming of isolatie is dat vaak de verhuurder, maar voor verlichting vaak de huurder. Kort gezegd past ODRA dan maatwerk toe, waarbij het uitgangspunt blijft dat het object als geheel wordt bekeken.

Vraag: Ik heb meerdere panden, wat wordt bedoeld met een inrichting?
Antwoord: Er is sprake van één inrichting als er sprake is van tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben. Meer informatie vindt u op de website van infomil.
Praktisch betekent dat in het geval van één bedrijf met meerdere vestigingen dat iedere vestiging apart gezien wordt als één inrichting. Het gaat in dat geval ook niet om het totale energieverbruik, maar per pand. Het kan dus zijn dat u meerdere inrichtingen drijft (en mogelijk dus ook meerdere energiecontroles krijgt). Voor de informatieplicht betekent het in ieder geval dat u per inrichting de Erkende Maatregelen Lijst moet doorlopen.

Vraag: Telt het verbruik van mijn bedrijfswoning ook mee?
Antwoord: Als het energieverbruik van uw woning gewoon onderdeel is van de energierekening van uw bedrijf dan telt ook dat verbruik mee. Als het verbruik van de bedrijfswoning apart wordt gemeten dan niet. Overigens is het praktijk zelden zo dat door het energieverbruik van de woning af te trekken van het totaal de inrichting onder de grens van de energiebesparingsplicht komt (50.000 KWh en/of 25.000 m3 aardgas). Daarvoor is het verbruik van woningen vaak gewoonweg te laag.

Vraag: Wat als ik verhuisplannen heb?
Antwoord: Het is begrijpelijk dat u bij verhuisplannen voor uw inrichting anders kijkt naar de terugverdientijd van de Erkende Maatregelen. Onze toezichthouders denken in een dergelijke situatie altijd met u mee. Daarbij hanteren ze wel één belangrijke voorwaarde: u moet kunnen aantonen dat de verhuizing gaat plaatsvinden door een nieuw huur- of koopcontract te overleggen. Enkel uitgesproken voornemens zijn voor ons niet voldoende.
Afhankelijk van het type inrichting en de eigendomssituatie kan het ook zijn dat wij besluiten de energiecontrole uit te voeren met de verhuurder van het pand, zodat het voldoet aan het wettelijk minimum zodra de nieuwe huurder het pand betrekt.

Is uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een mailbericht aan energie@odra.nl

Algemene informatie energiebesparing
In de flyer energiebesparing bij bedrijven leest u meer informatie en tips om energie te besparen.