Expertise geluid

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld geluidspecialisten.

De geluidspecialisten voorzien u graag van geluidadviezen. Geluidadvies kan betrekking hebben op:

  • Akoestisch onderzoek;
  • Weg-, rail- of industrielawaai in het kader van Wabo;
  • Ruimtelijke plannen;
  • Omgevingsvergunning bouwen;
  • Verzoek vaststelling hogere waarde wet geluidhinder;
  • Verzoek om ontheffing geluidhinder Bouwbesluit en APV.

Wat we doen

De geluidspecialist bepaalt in overleg met de opdrachtgever over welk onderdeel en op welk detailniveau het geluidadvies gegeven wordt. Bij de uitvoering van metingen bepalen we in overleg op welke punten en in welke etmaalperiode we de metingen uitvoeren. Ook leggen we het toetsingskader vast. Vervolgens stelt de adviseur een rapportage op met de beschrijving van de beoordeelde situatie en een advies voor het vervolg.

Wilt u meer weten over de expertise geluid? Neem dan contact met ons op via geluidadvies@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Metingen

Als we meldingen over geluidsoverlast of overlast door trillingen binnen krijgen, kunnen we een meting bij bedrijven doen. Hiermee controleren we of de hoeveelheid geluid de eisen uit de omgevingsvergunning overschrijdt.

Metingen geluid

Voor het meten van geluid wordt op de beoordelingspunten uit de omgevingsvergunning de hoeveelheid geluid gemeten met een klasse 1 geluidsmeter. Het gemeten geluid wordt zo nodig gecorrigeerd voor de bedrijfstijd, de meteo-omstandigheden en voor stoorgeluid. Daarna toetsen we het resultaat aan de eisen uit de vergunning.

Metingen trillingen

De metingen van trillingen voeren we uit volgens een vastgestelde richtlijn in de ruimte waar de trillingshinder wordt ervaren. De resultaten toetsen we aan de grenswaarden die in de vergunning staan.

Bij een meting controleren we of aan de norm wordt voldaan. De meetresultaten vergelijken we met de opgelegde normen die in de vergunning staan. Als de normen worden overschreden, dan is er sprake van een overtreding. Het betreffende bedrijf krijgt dan een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen. Als de overtreding niet wordt beëindigd, dan start een handhavingstraject.

Beheer geluidzone industrie

Onze geluidspecialisten beheren ook de geluidzone rondom industrieterreinen waarop zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ worden toegelaten. Een geluidszone rond het industrieterrein wordt in het bestemmingsplan opgenomen.

We beheren de beschikbare geluidsruimte binnen een geluidszone aan de hand van Wabo procedures. Met een digitaal geluidmodel houden we zo permanent toezicht op de zonebewakingspunten. Hiermee voorkomen we dat de geluidsbelasting van het industrieterrein de grenswaarde op de geluidszone overschrijdt.

Meer informatie over de Wet geluidhinder vindt u in Besluit omgevingsrecht, bijlage 1, onderdeel D.

Heeft u vragen over het beheer van de geluidzone industrieterreinen? Neem dan contact op met Martin den Boer, teamleider Bodem, emissies en afval: Martin.den.Boer@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Gerelateerd

Overtreding en handhaving

Als bij een controle door de omgevingsdienst duidelijk wordt dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan en vragen we u om de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet, dan kunnen er andere maatregelen worden getroffen.

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai.