Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Om misstanden te voorkomen, kunt u via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.

Aanvraag indienen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de omgevingsdienst:

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

Uw gemeente kan een ontheffing voor bouwlawaai verlenen. Gemeenten kunnen beleidsregels opstellen voor bouwlawaai. In dat geval controleert de omgevingsdienst of de aanvraag voldoet aan deze regels.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort. Ook voert Omgevingsdienst Regio Arnhem het bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale bedrijven. De toezichthouders van de omgevingsdienst controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wet- en regelgeving

De omgevingsvergunning wordt gecontroleerd via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Gerelateerd

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.