Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Soms komt u een archeologische vondst per toeval tegen. In andere gevallen vallen uw werkzaamheden in een gebied met archeologische waarde. Als u een archeologische vondst doet, moet u dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en bij de gemeente. Gaat u bodemverstorende werkzaamheden uitvoeren? Ook dan moet u rekening houden met archeologie.  

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze melding kunt u doen op de volgende manieren:

De RCE verwerkt uw meldingen en plaatst deze als waarnemingen in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).

Informeer ook uw gemeente

Naast deze officiële melding informeert u ook altijd de gemeente waar u de vondst deed. De gemeente neemt vervolgens contact op met de regioarcheoloog of neemt zelf passende maatregelen. U vindt de contactgegevens op de website van uw gemeente.

Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst, is de minister bevoegd om voorschriften te geven voor de uitvoering van het werk dat de schade veroorzaakt. Ook kan hij opdracht geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988). Meer informatie over de wet- en regelgeving rondom archeologie en cultureel erfgoed vindt u in de erfgoedwet.

Archeologie en het bestemmingsplan

Voert u bodemverstorende activiteiten uit die dieper dan 30 centimeter onder het maaiveld gaan? Dan moet u verplicht rekening houden met archeologie. In het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening van uw gemeente kunt u terugvinden of een archeologisch traject nodig is. In deze plannen en verordeningen staan bekende archeologische waarden, zoals vindplaatsen. Op basis van de Archeologische beleidskaart is een ‘verwachtingswaarde archeologie’ bepaald. Deze verwachtingswaarde geeft aan tot welke oppervlakte er bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat er (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen. Dit zijn de vrijstellingsgrenzen.

Archeologisch rapport aanleveren

Vallen uw werkzaamheden in een gebied met een archeologische waarde? En overschrijdt uw project de vrijstellingsgrens? Dan moet u bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning ook een archeologisch rapport toevoegen. In dit rapport staat of er belangrijke archeologische vondsten en sporen op uw terrein aanwezig zijn. In NARCIS van het RCE vindt u archeologische rapporten van bestaande onderzoeken. Is er in uw gebied nog geen rapport beschikbaar? Dan moet er een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Laat dit altijd doen door een gecertificeerd onderzoeksbureau.

Meer weten?

Op de volgende websites vind je meer informatie over archeologie, cultureel erfgoed en wetgeving:

Gerelateerd

Bestemmingsplannen

De gemeente bepaalt waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden. Waarvoor is de grond ‘bestemd’? Dat staat in een bestemmingsplan.

Bodeminformatie en bodemonderzoek

Er zijn regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?