Ottink

  • Oude Borculoseweg 5, Groenlo

Ottink is een veehouderij in Groenlo met kalveren en rundvee en verwerkt op eigen terrein zowel eigen mest als dat van andere veehouders. Ottink heeft een vergunning voor het houden van vleeskalveren en een mestverwerkingsinstallatie, maar geen volledig passende vergunning voor de uitbreiding.

Bij Ottink zijn vanaf 2017 problemen ontstaan in de mestverwerking, het gebruiken van een biomassakachel en strijdigheden met het bestemmingsplan.

Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning bouwen, strijdig gebruik bestemmingsplan, milieu en natuur (stikstof) nodig. De provincie Gelderland is hiervoor bevoegd gezag. Om de gevraagde vergunningen te kunnen afhandelen moet Ottink verschillende documenten, waaronder meetrapporten, aanleveren. Bijvoorbeeld over de depositie van stikstof en lozen van afvalwater. Het bedrijf moet zich aan de regels en voorschriften houden, en daar was niet altijd sprake van.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Ottink dossier.

Overleg

Met ondernemer en adviseur wordt regelmatig overlegd. Ottink heeft een aantal geconstateerde overtredingen inmiddels opgelost. De doelstelling is om op enig moment de lopende handhavingszaken af te ronden, dat het bedrijf voldoet aan de dan geldende wet- en regelgeving en dat er draagvlak is bij omwonenden.

Vergunningverlening

Provincie Gelderland wil dat Ottink kan ondernemen en omwonenden zich veilig en comfortabel voelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vergunning actueel en goed handhaafbaar is, om te kunnen ingrijpen indien nodig. Er wordt door de ondernemer geïnvesteerd in het verkrijgen van een ontvankelijke en vergunbare aanvraag. Maar het vergunningentraject is complex. Bijvoorbeeld voor het mestverwerkingsprocedé is weinig referentiemateriaal beschikbaar. De aanvraag die bij de provincie ter besluitvorming voorligt is nog ontoereikend wat betreft geur- en stikstofemissies. Hiervoor zijn aanvullende gegevens van het bedrijf nodig.

Omwonenden

Op 6 juli 2020 is de buurt geïnformeerd. De setting was informeel met veel ruimte voor vragen. Direct betrokkenen hebben de aanvraag ontvangen. Het gesprek is goed verlopen. Bewoners hebben een verslag ontvangen van deze bijeenkomst.

Verzet

De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland is actief tegen de bio-industrie in de provincie Gelderland. Zij verzet zich vooral tegen de bouw van megastallen (voor varkens, kippen, geiten), tegen overbemesting en tegen grootschalige mestverwerkers. De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland verzet zich ook tegen de komst van het WBS Groenlo. Ook Mobilisation for the Environment (MOB, Johan Vollenbroek) diende Wob-verzoeken in.

Logboek

6 juli 2020

Bewonersbijeenkomst