Ottink

  • Oude Borculoseweg 5, Groenlo

Ottink is een veehouderij in Groenlo met kalveren. Daarnaast wordt er mest verwerkt van zowel de eigen dieren als van andere veehouders.

Ottink heeft een vergunning voor het houden van vleeskalveren en mestverwerking, maar nog geen volledig passende vergunning voor de uitbreiding met nageschakelde technieken (biomassakachel en droogunit) om het proces verder te optimaliseren. De plannen van Ottink zijn op onderdelen strijdig met het bestemmingsplan.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Ottink dossier.

Uniek proces

Eind maart 2019 heeft Ottink een omgevingsvergunning voor het wijzigen en uitbreiden van zijn bedrijf aangevraagd. De aanvraag bevat in hoofdzaak bouwen van een installatie, afwijken van het bestemmingsplan en veranderen van het bedrijf. Het mestverwerkingsproces bij Ottink is vrij uniek. Er zijn geen representatieve emissiekengetallen beschikbaar. Dat betekende dat lange tijd onduidelijkheid is over stikstof-, lucht- en geuremissies. Het bedrijf heeft, volgens een goed gekeurd meetplan, daarom aanvullende luchtmetingen (geur en stikstof) uitgevoerd.

Mestverwerking

De maximale hoeveelheid mest die het bedrijf mag verwerken is vastgelegd. Meer mest mag niet worden verwerkt. Het biologische proces, de denitrificatie en nitrificatie (stikstof beheren), wordt gewijzigd en geoptimaliseerd. Daarnaast wil het bedrijf scheidingstechnieken inzetten om de dikke fractie uit de eerste stap van de verwerking te gaan drogen en te hygiëniseren (ontdoen van schadelijke bacteriën en virussen). Het effluent (restwater) wordt net als nu geloosd op de riolering.

Vergunbaar

Eind mei 2022 is de rapportage met de resultaten van de metingen aangeleverd. Met deze rapportage en aanvullende gesprekken met de adviseurs zijn alle vragen beantwoord. De Wabo-aanvraag van het bedrijf is nu vergunbaar. Op 15 juni 2023 is de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Gedurende 6 weken kunnen belanghebbenden een reactie geven. Deze zienswijzen worden na zes weken geïnventariseerd. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten een besluit.

Bestemmingsplan

De gevraagde Wabo-vergunning is nu nog strijdig met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan laat uitbreiding van de mestverwerkingsinstallatie met de hiervoor beschreven nageschakelde reinigingstechnieken en de aanleg van een toegangsweg op het eigen terrein niet toe. Deze zogenoemde buitenplanse afwijking moest daarom door de gemeenteraad van Oost Gelre behandeld worden. De gemeenteraad nam in november 2022 een besluit over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) over het deel van het bestemmingsplan dat voor het bedrijf Ottink relevant is. De raad heeft ingestemd met deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) en het bedrijf kan een nieuwe toegangsweg aanleggen en de plannen voor mestverwerking kunnen doorgaan.  

De verklaring van geen bedenkingen (VVGB) maakt onderdeel uit van het besluit van GS. Het ontwerpbesluit en de planbestanden zijn de vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2015-OW01.

Handhaving

Bij mestverwerking komt afvalwater vrij. Dit zogenoemde effluent gaat via de riolering naar de Rioolwaterzuivering (RWZI) in Winterswijk. Eind 2021 blijkt dat het afvalwater van het bedrijf niet voldoet aan de normen in de geldende omgevingsvergunning. Daar is eerder last onder dwangsom voor opgelegd. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Eind mei 2022 is daarom, in overleg met het waterschap Rijn en IJssel, een last onder bestuursdwang opgelegd voor de meest kritische parameters. Daarnaast is half september 2022 een last onder dwangsom opgelegd voor de overige parameters.

Bemonstering

Voor de bemonstering van het afvalwater heeft Waterschap Rijn en IJssel op de hoek van de Vrakkingweg en oude Borculoseweg in 2022 gedurende een aantal weken een bemonsteringskast geïnstalleerd. Tijdens deze perioden is continu gecontroleerd of aan de lozingseisen uit de vergunning wordt voldaan.

Ook dit jaar worden duurmetingen uitgevoerd om te controleren of het bedrijf voldoet aan de lozingseisen die in de vergunning zijn gesteld. Daarom is een monsternamekast bij het lozingspunt geplaatst. Gedurende een aantal weken zal het afvalwater worden bemonsterd en geanalyseerd. In 2022 zijn drie duurmetingen uitgevoerd. Toen is geconstateerd dat de resultaten van deze metingen geen aanleiding geven tot inning van de dwangsom en stillegging van de lozing. Van het afvalwater zijn geen analyses over de afgelopen 6 maanden. 

Mestverwerking

De maximale hoeveelheid mest die het bedrijf mag verwerken is vastgelegd. Meer mest mag niet worden verwerkt. Het biologische proces, de denitrificatie en nitrificatie (stikstof beheren), wordt gewijzigd en geoptimaliseerd. Daarnaast wil het bedrijf scheidingstechnieken inzetten om de dikke fractie uit de eerste stap van de verwerking te gaan drogen en te hygiëniseren (ontdoen van schadelijke bacteriën en virussen). Het effluent (restwater) wordt net als nu geloosd op de riolering.

Omwonenden

Op 15 juni 2023 zijn de omwonenden per nieuwsbrief geïnformeerd over de ter inzagelegging van de ontwerpbeschikking. Op 9 november 2022 is een informatiebijeenkomst geweest over de stand van zaken van de vergunningprocedure en verklaring van geen bedenkingen. De setting was informeel met veel ruimte voor vragen.Zie hiervoor het verslag van de bijeenkomst in november 2022. In juli en december 2020 is de buurt voor de eerste keer geïnformeerd .

Gemeenteraad

De gemeenteraad besluit 5 maart over een verklaring van geen bezwaar (Vvgb) dat aanpassen van het bestemmingsplan mogelijk maakt. Het ontwerpbesluit bestemmingsplan wordt 20 februari in de commissievergadering besproken. Tijdens de vergadering is er een mogelijkheid om in te spreken. In deze nieuwsbrief meer informatie over het proces.

Logboek

Maart 2024

De definitieve beschikking is gepubliceerd. Bekijk de beschikking hier. De overige bijlagen zijn hier te vinden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (na 28 maart 2024) in beroep gaan. Bekijk het gewijzigde bestemmingsplan hier.

Februari 2024

Het ontwerpbesluit bestemmingsplan wordt 20 februari in de commissievergadering besproken. Tijdens deze vergadering is er een mogelijkheid om in te spreken. In deze nieuwsbrief meer informatie over het proces.

15 juni 2023

Bewoners zijn via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld over de ter inzagelegging van de ontwerpbeschikking.

9 november 2022

Bewonersbijeenkomst

6 juli 2020

Bewonersbijeenkomst

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier Ottink? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.