Ottink

  • Oude Borculoseweg 5, Groenlo

Ottink is een veehouderij in Groenlo met kalveren. Daarnaast wordt er mest verwerkt van zowel de eigen dieren als van andere veehouders.

Ottink heeft een vergunning voor het houden van vleeskalveren en mestverwerking, maar nog geen volledig passende vergunning voor de uitbreiding met nageschakelde technieken (biomassakachel en droogunit) om het proces verder te optimaliseren. De plannen van Ottink zijn op onderdelen strijdig met het bestemmingsplan.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Ottink dossier.

Uniek proces

Eind maart 2019 heeft Ottink een omgevingsvergunning voor het wijzigen en uitbreiden van zijn bedrijf aangevraagd. De aanvraag bevat in hoofdzaak bouwen van een installatie, afwijken van het bestemmingsplan en veranderen van het bedrijf. Het mestverwerkingsproces bij Ottink is vrij uniek. Er zijn geen representatieve emissiekengetallen beschikbaar. Dat betekende dat lange tijd onduidelijkheid is over stikstof-, lucht- en geuremissies. Het bedrijf heeft, volgens een goed gekeurd meetplan, daarom aanvullende luchtmetingen (geur en stikstof) uitgevoerd.

Vergunbaar

Eind mei 2022 is de rapportage met de resultaten van de metingen aangeleverd. Met deze rapportage en aanvullende gesprekken met de adviseurs zijn alle vragen beantwoord. De Wabo-aanvraag van Ottink is nu vergunbaar. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De planning is om eind november 2022 een ontwerpbeschikking te publiceren en deze zes weken ter inzage te leggen.

Bestemmingsplan

De gevraagde Wabo-vergunning is nu nog strijdig met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan laat uitbreiding van de mestverwerkingsinstallatie met de hiervoor beschreven nageschakelde technieken en de aanleg van een toegangsweg op het eigen terrein niet toe. Deze zogenoemde buitenplanse afwijking moet daarom door de gemeenteraad van Oost Gelre behandeld worden. De gemeenteraad nam in november 2022 een besluit over de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) over het deel van het bestemmingsplan dat voor Ottink relevant is. De raad heeft ingestemd met deze verklaring (VVGB) en Ottink kan een nieuwe toegangsweg aanleggen en de plannen voor mestverwerking kunnen doorgaan zodra de Wabo-milieuvergunning onherroepelijk is. Als voorbereiding op dit besluit buigt de raadscommissie zich 8 november in een vergadering over dit dossier. 

Handhaving

Bij mestverwerking komt afvalwater vrij. Dit effluent gaat via de riolering naar de Rioolwaterzuivering (RWZI) in Winterswijk. Eind 2021 blijkt dat het afvalwater van Ottink niet voldoet aan de normen in de geldende omgevingsvergunning. Daar is eerder last onder dwangsom voor opgelegd. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Eind mei 2022 is daarom, in overleg met het waterschap Rijn en IJssel, een last onder bestuursdwang opgelegd voor de meest kritische parameters. Daarnaast is half september 2022 een last onder dwangsom opgelegd voor de overige parameters. Ottink heeft ondertussen beluchtingsschotels vervangen en stappen gezet om proces verder te optimaliseren. Bij overschrijding van de normen wordt het bedrijf stilgelegd of zijn er financiële consequenties.

Bemonstering

Voor de bemonstering van het afvalwater heeft Waterschap Rijn en IJssel op de hoek van de Vrakkingweg en oude Borculoseweg gedurende een aantal weken een bemonsteringskast geïnstalleerd. Een beperkte periode wordt continu gecontroleerd of aan de lozingseisen uit de vergunning wordt voldaan.

Mestverwerking

De hoeveelheid mest die Ottink mag verwerken is vastgelegd en wordt niet meer. Het biologische proces, de denitrificatie en nitrificatie, wordt gewijzigd en geoptimaliseerd. Daarnaast wil het bedrijf technieken inzetten om de dikke fractie uit de eerste stap van de verwerking te gaan drogen en hygiëniseren. Het effluent wordt net als nu geloosd op de riolering.

Omwonenden

Op 9 november is een informatiebijeenkomst geweest over de stand van zaken in de vergunningverlening en verklaring van geen bedenkingen. In juli en december 2020 is de buurt voor de eerste keer geïnformeerd . De setting was informeel met veel ruimte voor vragen. Bekijk het verslag van de bijeenkomst in november 2022 is hier te vinden.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oost Gelre verleent aan het bedrijf een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De VVGB is onderdeel van de vergunningaanvraag voor de bouw van een installatie om mest verder te bewerken. De raad stemt met een meerderheid van stemmen (13 tegen 8) in dat Ottink de grenzen van het bouwblok overschrijdt. Feitelijk wordt bij het verlenen van de milieuvergunning nu ook een correctie op het bouwblok toegepast. De gemeente is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. De provincie voor de milieu- en natuurvergunning, het Waterschap Rijn en IJssel voor lozen op het riool van ‘vervuild water’ dat vrijkomt bij de verwerking van mest.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier Ottink? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.