Omgevingsdialoog Smurfit Kappa Parenco

Met vertegenwoordigers van 13 organisaties uit Renkum en omgeving, individuele omwonenden, de provincie Gelderland, gemeente Renkum, GGD, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Smurfit Kappa Parenco (SKP) wordt gesproken over verschillende thema’s die buurt, bedrijf en overheden raken. 

Het centrale thema van de omgevingsdialoog is het vergroten van de leefbaarheid in de omgeving van SKP. De huidige vergunde situatie is hierbij het uitgangspunt. De omgevingsdialoog is een initiatief van provincie, bedrijf en de gemeente. De dialoog wordt geleid door een onafhankelijk gespreksleider. 

Vijf bijeenkomsten

De deelnemers van de omgevingsdialoog zijn vijf keer (online) bij elkaar geweest. Bij de start zijn er duidelijke procesafspraken gemaakt. In gezamenlijkheid is vervolgens vastgesteld welke onderwerpen aan de orde zouden moeten komen. De laatste twee keer is vooral gesproken over verschillende stoffen die vrijkomen bij de bedrijfsactiviteiten van SKP. 

Onderzoek naar stoffen

Deze uitstoot wordt nauwkeurig en frequent gemeten door de specialisten van ODRA. Daaruit blijkt dat SKP voldoet aan de geldende vergunning en regelgeving. Door deskundigen van ODRA en GGD zijn de verschillende onderzoeken die afgelopen jaren zijn gedaan, gepresenteerd en toegelicht. In de dialoog is veel ruimte voor vragen van de deelnemers over de onderzoeken en de aanpak van SKP. Alle vragen die mondeling en schriftelijk zijn gesteld, zijn inmiddels beantwoord. Met name de zorg van de deelnemers over de mogelijke risico’s voor de gezondheid van omwonenden is uitvoerig aan de orde geweest. 

Gezondheidsbeoordeling

In 2017 en 2018 heeft GGD samen met ODRA een gezondheidsbeoordeling gedaan van stoffen in de leefomgeving. De onderzoeken wezen uit dat de concentraties van stoffen in de leefomgeving ver onder het niveau liggen waarbij gezondheidseffecten kunnen optreden. Verder gaf de GGD aan dat er stressgerelateerde klachten kunnen optreden als gevolg van geurhinder. Ondanks deze geruststellende onderzoeksresultaten blijven er zorgen en vragen bestaan bij omwonenden over de mogelijke gezondheidseffecten van de uitstoot van stoffen. De GGD verkent momenteel in hoeverre deze vragen met vervolgonderzoek beantwoord kunnen worden en wat de mogelijkheden daarvoor zijn. 

Onderzoeken geursituatie

Het volgende thema dat aan de orde komt, is de geursituatie in de omgeving van SKP. Hierbij worden recente onderzoeken rondom de geursituatie besproken. Het gaat om drie onderzoeken, van GGD, ODRA en het snuffelploeg-onderzoek van Smurfit Kappa Parenco. Deze onderzoeken worden binnenkort afgerond. Een nieuwe datum voor de zesde bijeenkomst wordt op korte termijn gepland.

Bekijk het volledige dossier van Smurfit Kappa Parenco.