Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en wegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Omgevingsdienst Regio Arnhem controleert of bedrijven zich hieraan houden. Ook reageren we op klachten over geur die wordt veroorzaakt door bedrijven. Verder adviseren wij onze opdrachtgevers, zoals gemeenten, over luchtkwaliteit en voeren we geurmetingen en emissiemetingen uit.

Stookverbod

Het is verboden om afval te verbranden. Als het écht noodzakelijk is dat niet-gevaarlijk afval wordt verbrand, kunt u een ontheffing aanvragen. Dat kan op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Voor het stoken van een vuur is ook een ontheffing nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Aanvraag ontheffing stookverbod

U kunt bij uw gemeente een ontheffing voor het verbranden van aanvragen. Let op: de aanvraag wordt geweigerd als het gaat om niet-organisch afval. Gaat het wel om organisch afval, dan kan een ontheffing toch worden geweigerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er alternatieven voor het afvoeren en verwerken van het organisch afval zijn, zoals:

  • composteren
  • verhakselen
  • afvoeren naar een afvalstoffen-inzamelbedrijf
  • gebruiken in takkenhopen en houtrillen

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de regels voor het aanvragen van een ontheffing van het stookverbod. Met de invoering van de Omgevingswet zullen gemeenten afspraken ten aanzien van hout stoken en stookverboden worden opgenomen in het omgevingsplan.

Natte koeltorens

Wat zijn natte koeltorens?

Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor proceskoeling of voor interne klimaatbeheersing. Overtollige warmte wordt afgevoerd door water te vernevelen in een open constructie. Bij onvoldoende onderhoud en beheer kunnen deze installaties leiden tot de verspreiding van legionellabacteriën. Bedrijven zijn daarom verplicht om het gebruik van natte koeltorens te melden bij Atlas Leefomgeving. De omgevingsdienst controleert of bedrijven met natte koeltorens zich aan de regels houden.

Hoe herkent u een natte koeltoren?

U herkent een natte koeltoren aan de luchtuitlaat die op het dak staat. De damp die de uitlaat van een koeltoren verlaat, is vooral in koude perioden goed te zien. Dat komt doordat de omgevingslucht dan relatief koel is. Natte koeltorens worden onder meer ingezet in ziekenhuizen, grote onderwijsinstituten, hotels en congresgebouwen.

Hoe kunt u een natte koeltoren melden?

Gebruikt uw bedrijf een natte koeltoren voor proceskoeling of voor interne klimaatbeheersing? Dan bent u verplicht om de koeltoren te melden via Atlas Leefomgeving.

Is er een natte koeltoren bij u in de buurt en staat deze nog niet op de Koeltorenkaart? Meld de locatie dan via Atlas Leefomgeving.

Luchtmeetnet

Wilt u weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in uw omgeving? Check de website luchtmeetnet.nl. Luchtmeetnet is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijksuitvoeringsdienst Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en. De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland. Team meten & advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem bedient en onderhoudt de meetstations van provincie Gelderland langs de Pleijroute. De stations meten de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en zwarte rook.

Gerelateerd

Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.