Bodemonderzoek

Er zijn verschillende situaties wanneer het noodzakelijk is om een bodemonderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bedrijf, het bouwen of verbouwen van een woning of wanneer u grond wil verplaatsen. Hier zijn eisen voor opgesteld.

Wanneer is onderzoek nodig?

Eindonderzoek

Na beëindiging van een milieubelastende activiteit moet een eindsituatieonderzoek worden opgesteld. Er zijn regels over wie het onderzoek mag uitvoeren, waar het onderzoek aan moet voldoen en wanneer de bodem hersteld moet worden. Deze regels vindt u op de pagina Eindonderzoek bodem van Informatiepunt Leefomgeving.

Nulsituatie

In de meeste situaties is het niet verplicht een nulsituatieonderzoek uit te voeren, maar dit kan wel op vrijwillige basis worden gedaan. Het is aan te raden om de nulsituatie vast te leggen, omdat het eindonderzoek na de beëindiging van de activiteiten wordt getoetst aan de oorspronkelijke bodemkwaliteit. Mocht de nulsituatie niet onderzocht zijn, dan wordt teruggevallen op de bodemkwaliteit zoals deze is opgenomen in de bodemkwaliteitkaart (voor de parameters die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen) of op de achtergrondwaarden.
Alleen bij vergunningplichtige activiteiten die bodembedreigend zijn (IPPC-installaties, zie artikel 7.27 onder c Omgevingsregeling) is het verplicht een nulsituatie onderzoek aan te leveren. Bekijk voor meer informatie over het nulsituatieonderzoek de pagina Bodembescherming in algemene rijksregels Bal.

Bouwaanvraag

Om tegen te gaan dat er gebouwd wordt op verontreinigde bodem wordt er bij bodemgevoelige gebouwen en locaties een bodemtoets uitgevoerd. Daarom kan het verplicht zijn om een verkennend bodemonderzoek aan te leveren bij een bouwaanvraag. Bekijk hiervoor de instructieregels.

MBA graven en saneren

Voor de milieubelastende activiteiten graven en saneren kunt u meer informatie vinden op onze pagina Graven, saneren en calamiteiten.

Eisen aan een bodemonderzoek

Er zijn verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL), protocollen en normeringen die van toepassing zijn op uit te voeren bodemonderzoek. Een samenvatting hiervan vindt u op de pagina kwaliteitsborging bodemonderzoek van het Informatiepunt Leefomgeving. Daarnaast zijn de bedrijven die bodemonderzoeken uitvoeren erkend voor de betreffende werkzaamheden. U kunt deze bedrijven vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Bij indienen van de bodemonderzoeken bij het bevoegd gezag wordt verzocht deze gegevens ook aan te leveren in zogenoemd XML format.

Aanleveren XML-bestand

Het aan te leveren XML-bestand heeft een aantal voorwaarden:

  1. Het XML bestand heeft technisch het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat. Bestanden die gemaakt zijn volgens een oudere versie dan versie 12.0.0 zijn niet in te lezen en worden niet geaccepteerd. Onze softwareleverancier heeft daarnaast aangegeven dat versies jonger dan 13.5.0 niet kunnen worden ingelezen.
  2. Eén XML-bestand voor ieder uitgevoerd bodemonderzoek. XML-bestanden waarbij een van de volgende situaties van toepassing is, worden niet geaccepteerd:
    • onderzoeksgegevens van één bodemonderzoek die zijn verdeeld over meer XML-bestanden of;
    • onderzoeksgegevens van meer bodemonderzoeken die zijn samengevoegd tot één XML-bestand.
  3. Gegevens zijn precies hetzelfde aan de informatie zoals in het Pdf-bestand staat vermeld (alle meetpunten staan op dezelfde plek als op de kaart in Pdf).
  4. Analyses die in het veld worden uitgevoerd worden als analyses meegeleverd. Bijvoorbeeld pH en Ec metingen.
  5. Het XML-bestand bevat de data van het veldwerk als de basisdataset onderzoeksgegevens en is ook tenminste gevuld met de gegevens uit de tabel minimale dataset XML.
OnderdeelgegevensGegevens per onderdeel
RapportgegevensRapportnaam: type onderzoek + straat + huisnummer + plaatsnaam met eventueel bedrijfs- of terreinnaam. Bijv. verkennend bodemonderzoek aan de Arnhemmerweg 1 in Arnhem (Bakkerij Frits). Type onderzoek. Aanleiding, conclusie en vervolg. Naam adviesbureau. Rapportnummer. Rapportdatum. Naam laboratorium.
MeetpuntgegevensBoringnaam. Boringtype. Bodemlaag. Einddiepte boring in meter. Grondwaterstand in meter. Filter: filternaam en filterdiepte (diepte bovenkant en diepte onderkant in meter minus maaiveld (m-mv)). X- en Y-coördinaten.
MonstergegevensVeldmonster (volledig). analysemonster (volledig). Naam (meng)monster. Monstertype (bodem/sediment/asfalt/verharding). (meng)Monstersamenstelling. (meng)Monsterdiepte (diepte bovenkant en diepte onderkant in m-mv).
AnalysegegevensComponent. Analyseresultaat. Eenheid analyseresultaat. Referentiewaarde (meetwaarde, detectielimiet, etc.). Analysedatum.
Veld Conclusie Bureau (assesorConclusion)De integrale conclusie uit de rapportage wordt hier overgenomen.
Geometrie meetpunt / boreholeDe geometrie van het meetpunt (met X- en Y-coördinaten).
Koppeling mengmonsters aan georeferentie van de meetpuntenVoor alle mengmonsters geldt dat alle analyseresultaten gekoppeld zijn aan de veldmonsters waaruit het mengmonster is samengesteld.  Dat geldt ook voor asbest.
De contour van het onderzoeksgebiedGeografische contour van het onderzoeksgebied (met X- en Y-coördinaten). Opmerking: bij een riool- of wegtracé bestaat de contour enkel uit de grenzen van het riool- of wegtracé. Hierdoor wordt voorkomen dat naastgelegen woningen en/of terreinen onterecht bij het  onderzoek worden gerekend.