Sibelco

  • Steengroeveweg 50, Winterswijk

Sibelco is een familiebedrijf dat wereldwijd in 40 landen opereert. De steengroeve van Winterswijk is een van de 7 locaties in Nederland. Hier wint Sibelco op industriële wijze sinds 1932 minerale grondstoffen.

Naast afgraven, vermalen en drogen van kalk produceert het bedrijf klant-specifieke mineralen en vulstoffen voor onder meer gevelstenen, straatklinkers, zelfverdichtend beton, ZOAB (stil asfalt), landbouwproducten en keramiek.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Sibelco dossier.

Vliegassen

Silbelco verwerkt ook vliegassen uit de afvalverbrandingsovens (rioolslib en huishoudelijk afval) en kalkkorrels uit wateronthardingsinstallaties van drinkwaterbedrijven. Bij de verwerking van de vliegassen afkomstig van de huisvuilverbranding komt in een kleine hoeveelheid (ruim binnen de geldende norm) lood vrij. Lood is een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Op het bedrijfsterrein vinden geen chemische processen plaats. Er is alleen sprake van drogen, malen en zeven. Alle eindproducten worden in silo’s op het terrein opgeslagen.

Secundaire grondstoffen

Er is geen apart productieproces voor verwerking van secundaire grondstoffen, waarvan sommige stoffen de classificatie ‘afvalstof’ hebben. Sibelco geeft met de verwerking van deze afvalstoffen invulling aan Europees- en landelijke beleid, en levert een bijdrage aan een meer circulaire economie door deze geschikt te maken voor nuttige toepassing.

Verbranding

Voor drogen van de gewonnen kalk wordt diesel en bruinkool gebruikt. Sibelco stapt over op gebruik van aardgas en stapt af van olie, diesel en bruinkool. Voor de aanleg van aardgasleiding is Liander verantwoordelijk. Liander bereidt een aanvraag voor een aanlegvergunning voor.

Geluid

Tot 2008 maakte Sibelco gebruik van explosieven om de kalk uit de groeve te winnen. Voor de winning van kalk wil Sibelco gebruik gaan maken van een hydraulische beitel. Daar is een vergunning voor aangevraagd. Er is een geluidsrapport gemaakt dat gebruikt gaat worden in de vergunningverlening.

Productieactiviteiten

De vergunning laat de productieactiviteiten toe voor 24 uur per dag over hele jaar op maandag van 6.00 uur tot en met zaterdag tot 6.00 uur ’s ochtends. Een enkele keer op zaterdag tot 18.00 uur. Onder meer voor droogactiviteiten. In de groeve wordt in de praktijk alleen tussen 7.30 uur en 17.00 uur (bij daglicht) gewerkt. Vrachtverkeer voor aan- en afvoer van grondstoffen is vergund tussen 6.00 uur en 22.00 uur. 

Bestemmingplan

Om beter te beschrijven wat de activiteiten van Sibelco zijn, wordt de tekst van bestemmingsplan geactualiseerd. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk. Aanleiding is een handhavingsverzoek over ‘strijdig gebruik’.

Het College Burgemeester en wethouders (B&W) stelt het ontwerp bestemmingsplan vast en legt het ter inzage. Iedereen is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk stelt de ggemeenteraad het bestemmingsplan vast. Er zijn geen andere milieugevolgen als gevolg van deze verduidelijking in het bestemmingsplan dan wat al vergund is.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Een enkele buurtbewoner heeft metaaldeeltjes in de dakgoot aangetroffen. Een eerste onderzoek wijst uit dat deze metaaldeeltjes niet van Sibelco afkomstig zijn. GGD Noordoost Gelderland heeft het RIVM om advies gevraagd over meten van mogelijke gezondheidseffecten van de depositie van stoffen. Het RIVM gaat zelf geen onderzoek doen, maar heeft geadviseerd over een meetopzet.

ODRA voert bemonstering (depositiemeting) uit en laat analyses uitvoeren. De GGD neemt de gezondheidskundige beoordeling voor haar rekening. De concept meetopzet wordt voorgelegd aan de betrokken omwonenden. Het RIVM ondersteunt GGD en ODRA bij de uitvoering van het onderzoek.

Ankerpoort

De Winterswijkse Steen- en kalgroeve is onderdeel van Sibelco. Vanwege een juridische herstructurering binnen Sibelco is de naam ‘Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve’ komen te vervallen en vervangen door ‘Ankerpoort NV’. De bestaande vergunningen zijn daarom ‘omgezet’ naar Ankerpoort en nieuwe aanvragen zullen voortaan op naam van Ankerpoort worden aangevraagd. De naam Sibelco zal nog steeds worden gebruikt voor alle communicatie, hier verandert niets aan.

Zienswijze bestemmingsplan

Maandag 13 december 2021 organiseert de gemeente Winterswijk een hoorzitting over het handhavingsverzoek dat betrekking heeft op het bestemmingsplan rond Sibelco. Tot 7 januari 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stofdeeltjes

ODRA en GGD Noordoost Gelderland doen in het voorjaar 2022 onderzoek naar depositie van stofdeeltjes in de omgeving van Sibelco. Aanleiding voor het onderzoek is de vraag van omwonenden van de steengroeve. Voorjaar 2021 zijn stofdeeltjes ingestuurd en beoordeeld door de GGD. De stofdeeltjes zijn gevonden in een dakgoot. Het betreft ferro metalen, omdat de deeltjes aan een magneet zijn blijven hangen. Dat kan alleen als het ferro metalen zijn. Het onderzoek van het voorjaar 2022 moet meer uitsluitsel geven. De meetdienst van ODRA heeft in de omgeving van Sibelco bij particulieren in totaal acht boxen geplaatst om stof op te vangen. Deze boxen legen we een aantal keren om vervolgens te analyseren. De uitkomsten worden gedeeld met de omwonenden.

Lopende zaken

  • Aanlegvergunning voor een aardgasleiding, instemmingsbesluit en Wnb-vergunning
  • Veranderingsvergunning voor hydraulische beitel en stoppen met explosieven
  • Actualisatie revisievergunning uit 2010; geen afgewerkte olie als brandstof, gebruik van aardgas in plaats van dieselolie en bruinkool, informatie ZZS-emissie (lood)

Betrokken partijen