Sibelco

  • Steengroeveweg 50, Winterswijk

Sibelco is een familiebedrijf dat wereldwijd in 40 landen opereert. De steengroeve van Winterswijk is een van de 7 locaties in Nederland. Hier wint Sibelco op industriële wijze sinds 1932 minerale grondstoffen.

Naast afgraven, vermalen en drogen van kalk produceert het bedrijf mineralen en vulstoffen voor onder meer gevelstenen, straatklinkers, zelf verdichtend beton, ZOAB (stil asfalt), landbouwproducten en keramiek.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Sibelco dossier.

Ankerpoort

De Winterswijkse Steen- en Kalgroeve is onderdeel van Sibelco. Vanwege een juridische herstructurering binnen Sibelco is de naam ‘Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve’ komen te vervallen en vervangen door ‘Ankerpoort NV’. De bestaande vergunningen zijn daarom ‘omgezet’ naar Ankerpoort en nieuwe aanvragen zullen voortaan op naam van Ankerpoort worden aangevraagd. De naam Sibelco zal nog steeds worden gebruikt voor alle communicatie.

Vliegassen

Silbelco verwerkt ook vliegassen uit de afvalverbrandingsovens (rioolslib en huishoudelijk afval) en kalkkorrels uit wateronthardingsinstallaties van drinkwaterbedrijven. Bij de verwerking van de vliegassen afkomstig van de huisvuilverbranding komt in een kleine hoeveelheid lood vrij, dit is een zogenaamde zeer zorgwekkende stof (ZZS). Deze hoeveelheid valt ruim binnen de geldende norm. Op het bedrijfsterrein vinden geen chemische processen plaats. Er is alleen sprake van drogen, malen en zeven. Alle eindproducten worden in silo’s op het terrein opgeslagen. Sibelco bouwt de (natte) opslag van vliegassen in de groeve in 2023 af. Vliegassen worden vanaf enig moment alleen nog opgeslagen in verticale silo’s.

Secundaire grondstoffen

Er is geen apart productieproces voor de verwerking van secundaire grondstoffen, waarvan sommige stoffen de classificatie ‘afvalstof’ hebben. Sibelco geeft met de verwerking van deze afvalstoffen invulling aan Europees- en landelijke beleid, en levert een bijdrage aan een meer circulaire economie door deze geschikt te maken voor nuttige toepassing.

Verbranding

Voor het drogen van de gewonnen kalk is lang diesel, stookolie en bruinkool gebruikt. Sibelco is overgestapt op het gebruik van aardgas.  

Geluid

Tot 2008 maakte Sibelco gebruik van explosieven om de kalk uit de groeve te winnen. Voor de winning van kalk wil Sibelco gebruik gaan maken van een hydraulische beitel. Daar is een vergunning voor verleend. Er is een geluidsrapport gemaakt dat gebruikt is in de vergunningverlening. Op 9 december 2021 is een veranderingsvergunning verleend voor het toepassen van een hydraulische beitel. De beitel komt in de plaats van springstof. Zwaluw Juridisch Advies heeft namens (actiegroep) MOB en vier omwonenden van Sibelco beroep ingesteld tegen met name de in de vergunning gestelde geluidsnormen die volgens hen te ruim zijn.

Productieactiviteiten

De vergunning laat de productieactiviteiten het hele jaar toe voor 24 uur per dag, op maandag van 6.00 uur tot en met zaterdag tot 6.00 uur ’s ochtends. Een enkele keer op zaterdag tot 18.00 uur. Onder meer voor droogactiviteiten. In de groeve wordt in de praktijk alleen tussen 7.30 uur en 17.00 uur (bij daglicht) gewerkt. Vrachtverkeer voor aan- en afvoer van grondstoffen is vergund tussen 6.00 uur en 22.00 uur. 

Bestemmingplan

Om beter te beschrijven wat de activiteiten van Sibelco zijn, wordt de tekst van bestemmingsplan geactualiseerd. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk. Aanleiding is een handhavingsverzoek over ‘strijdig gebruik’. Het College Burgemeester en wethouders (B&W) stelt het ontwerp bestemmingsplan vast en legt het ter inzage. Iedereen is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Er zijn geen andere milieugevolgen als gevolg van deze verduidelijking in het bestemmingsplan dan wat al vergund is.

De gemeente Winterswijk heeft met Sibelco afgesproken dat de overslagfunctie van afvalstoffen stopt. Die afspraak wordt opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. De vraag van Sibelco over opslag van vliegassen in meer silo’s (meer ruimte) wordt opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeente wacht eerst de actualisatie van de vergunningsvoorschriften af en past daarna het bestemmingsplan aan.

Vergunningen

De huidige vergunningsvoorschriften van Sibelco moeten geactualiseerd worden met betrekking tot de acceptatie, op- en overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen en luchtemissies. Een ontwerpbesluit is gereed. Daarin zijn ook alle eerdere vergunningsvoorschriften geactualiseerd. Op deze wijze kan de eerder beoogde revisievergunning achterwege blijven. Maar nog twee vragen zijn niet beantwoord. Die gaan over stikstof, een nieuwe Aerius berekening, en de vraag of vanwege de verwachte afname van stikstofemissie een natuurtoestemming nodig is. Deze vragen worden binnenkort beantwoord.

Metaal- en stofdeeltjes

Metaaldeeltjes

Een enkele buurtbewoner heeft metaaldeeltjes in de dakgoot aangetroffen. Een eerste onderzoek wijst uit dat deze metaaldeeltjes niet van Sibelco afkomstig zijn. GGD Noordoost Gelderland heeft het RIVM om advies gevraagd over meten van mogelijke gezondheidseffecten van de depositie van stoffen. Het RIVM gaat zelf geen onderzoek doen, maar heeft een advies gegeven over een meetopzet.

Stofdeeltjes

ODRA en GGD Noordoost Gelderland hebben in het voorjaar 2022 onderzoek gedaan naar depositie van stofdeeltjes in de omgeving van Sibelco. Aanleiding voor het onderzoek is de vraag van omwonenden van de steengroeve. In het voorjaar van 2021 zijn stofdeeltjes ingestuurd en beoordeeld door de GGD. De stofdeeltjes zijn gevonden in een dakgoot. Het betreft ferro metalen, omdat de deeltjes aan een magneet zijn blijven hangen. Dat kan alleen als het ferro metalen zijn. Het onderzoek van het voorjaar 2022 moet meer uitsluitsel geven. De meetdienst van ODRA heeft in de omgeving van Sibelco bij particulieren in totaal acht boxen geplaatst om stof op te vangen. Deze boxen legen we een aantal keren om vervolgens te analyseren. De uitkomsten worden gedeeld met de omwonenden.

ODRA voert bemonstering uit en laat analyses uitvoeren. De GGD neemt de gezondheidskundige beoordeling voor haar rekening. De concept meetopzet wordt voorgelegd aan de betrokken omwonenden. Het RIVM ondersteunt GGD en ODRA bij de uitvoering van het onderzoek.

Resultaten van het onderzoek zijn gedeeld tijdens een bijeenkomst met omwonenden. Op verzoek van omwonenden wordt voorjaar 2023 aanvullend onderzoek gedaan in volkstuinen naar depositie op groentegewassen en worden monsters uit het eerdere die nog in de vriezer liggen, alsnog geanalyseerd. In het voorjaar wordt een vervolgbijeenkomst met omwonenden georganiseerd. De verwachting is dat de eindresultaten, inclusief een advies van de GGD, begin van de zomer bekend zijn.

Lopende zaken

  • Aanlegvergunning voor een aardgasleiding, instemmingsbesluit en Wnb-vergunning
  • Veranderingsvergunning voor hydraulische beitel en stoppen met explosieven
  • Actualisatie revisievergunning uit 2010; geen afgewerkte olie als brandstof, gebruik van aardgas in plaats van dieselolie en bruinkool, informatie ZZS-emissie (lood)

Betrokken partijen