Attero

 • Sluinerweg 12, Wilp

Attero is een landelijk en internationaal opererende afvalverwerker met twintig vestigingen in Nederland. Een van de vestigingen van Attero bevindt zich in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst).

Op de locatie in Wilp verwerkt en composteert Attero jaarlijks onder meer 225.000 ton groente fruit en tuinafval (gft). Een groot deel van het gft wordt door middel van een vergistingsinstallatie (biogas) omgezet in elektriciteit. Daarnaast heeft Attero in Wilp activiteiten op het gebied van puinbreken en grondreinigen. Ook heeft de locatie een stortplaats.

 • Heeft u vragen over dit dossier?

  Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Attero dossier.

Klachten over geuroverlast

Omwonenden klagen al jaren over geuroverlast. Vooral tijdens warme dagen. Het aantal klachten is voor ons reden om met het bedrijf en de omwonenden in gesprek te gaan over een structurele oplossing. In de vergunningvoorschriften is het bedrijf opgedragen in 2021 extra geuronderzoek te doen. Drie keer zijn metingen verricht.  

ODRA houdt namens provincie Gelderland (bevoegd gezag) toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu. Tegen deze vergunningvoorschriften is beroep ingediend bij de rechtbank. In januari 2023 heeft de zitting plaatsgevonden. De rechtbank heeft gebreken in het besluit geconstateerd en stelde de provincie Gelderland in de gelegenheid om de vergunningvoorschriften aan te passen.  

In 2021 heeft Attero geuronderzoek uitgevoerd. In december 2022 is de definitieve rapportage naar aanleiding van dit onderzoek ingediend. In dit rapport is tunnelcompostering beschreven als maatregel om de geuremissie van de compostering te verminderen   

Uitbreidingsplannen

Attero nam in 2014 de stortplaats in Wilp over van de Veluwse Afvalrecycling VAR. Het terrein in Wilp is 75 hectare groot. Het bedrijf heeft plannen voor uitbreiding van de stortplaats. Daarvoor zijn de benodigde procedures opgestart. Over deze plannen zijn de bewoners in maart 2021 geïnformeerd. Onderdeel van de procedure is een Milieueffectrapportage (MER). Een MER-advies is nodig voor de vergunningaanvraag. 

Attero is voornemens om een gecombineerde vergunningaanvraag voor verhoging van de stort en realisatie van tunnelcompostering in te dienen. 

Breder gebiedsproces

Rijkswaterstaat verbreedt de A1. Vanaf 2022 wordt het weggedeelte tussen Apeldoorn en Twello aangepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk in 2025 klaar. Twee viaducten op het grondgebied van de gemeente Voorst zijn onderdeel van de plannen. Begin oktober 2022 is het hoofdlijnenakkoord voor de gebiedsontwikkeling A1 zone door de deelnemende partijen ondertekend.  

In het hoofdlijnenakkoord staat dat het viaduct Ardeweg niet zal worden herbouwd. De gronden die daardoor vrijkomen zullen door Attero worden gekocht. Aanvullend worden er geluidschermen langs de noordzijde van de A1 geplaatst en maakt de fabriek van Bosgoed Diervoeders plaats voor woningbouw. Hiermee wordt de leefbaarheid van Wilp-Achterhoek verbeterd. 

Na ondertekening van het hoofdlijnenakkoord zijn de gesprekken gestart tussen bewonersorganisatie ABWA, Attero en gemeente Voorst om de mogelijkheden voor vergroting van de stortcapaciteit te verkennen.  

Hieronder leest u meer over toezicht en handhaving bij Attero. We plaatsen regelmatig updates over de ontwikkelingen rondom Attero om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Vergunning

Eind december 2023 heeft Attero een vergunningaanvraag voor ophoging stort en realisatie tunnelcompostering ingediend. Deze vergunningaanvraag is in behandeling. Met een nieuwsbrief worden omwonenden op de hoogte gehouden van de voortgang van deze vergunningprocedure. Naar verwachting wordt medio 2024 de vergunning verleend.

Tunnelcompostering

Composteren van gft-afval (maximaal 250.000 ton) in tunnels is een van de oplossingen om de geuroverlast te verminderen. Attero laat de bestaande voorbewerkingshal intact. De tunnels realiseert zij op de locatie van de huidige nacompostering. De compost transporteert ze via afgesloten transportbanden van voorbewerkingshal naar tunnelcompostering. De lucht voor de tunnelcompostering wordt uit de voorbewerkingshal onttrokken en wordt gerecirculeerd binnen tunnelcompostering. De onttrokken lucht wordt mechanisch terug gekoeld voor een betere temperatuurbeheersing in de bio filters. De vrijkomende lucht gaat eerst via een luchtwasser om ammoniak te verwijderen en vervolgens naar het bio filter.

Bouwfase

Een half jaar voor start van de werkzaamheden wordt de bouwplaats voorbereid. Tijdens de bouwfase blijft de voorcompostering intact. Het halffabricaat wordt naar elders afgevoerd. Attero verwacht 18 maanden nodig te hebben voor de bouw. De installatie kan volledig in bedrijf zijn na 24 maanden en een afgeronde vergunningverlening.

Bewonersavond

De directie van Attero heeft eind januari 2024 tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst de inwoners van Wilp Achterhoek bijgepraat over de toekomstplannen. Het bedrijf wil tot 2049 drie miljoen kubieke meter extra storten. Tot nu toe is 7 miljoen kuub met een hoogte van 31 meter vergund. Als de vergunning wordt verleend voor de extra stortcapaciteit komt de stort uit op een hoogte van 46 meter.

Aankleding

De stort wordt zo plat mogelijk afgewerkt, maar enig afschot is nodig om plassen op bovenafdichting te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt om overlast te beperken. Bijvoorbeeld over de geluidswal aan noordzijde snelweg, groenvoorziening aan zuidzijde, fietspad, landschappelijke inpassing aan de noordzijde, evenementen terrein Arderweg en een bijdrage van €100.000 voor het dorpshuis. Verder komt er een extra scherm aan zuidzijde, denken inwoners mee over de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal en grondoverdracht theekoepel. De maatregelen worden met de inwoners van Wilp Achterhoek verder uitgewerkt.

Stromen

De stromen die gestort worden zijn voornamelijk: asbest, slib en niet brandbaar materiaal. De onderafdichting van de stort is voldoende sterk voor de verhoging. Om branden zoveel mogelijk te voorkomen zijn er warmtebeeld camera’s. De asbestzakken worden op een andere manier op stort gebracht, waardoor ze dichter tegen elkaar geplaatst kunnen worden.

Logboek

Februari 2024

Het ontwerpbestemmingsplan met de veranderingen rond het terrein van Attero ligt nu ter inzage en is hier te raadplegen.

13 december 2023

Uitspraak rechtbank inzake beroep aanvullende geurvoorschriften. Bekijk de uitspraak hier.

4 april 2023

Tussenuitspraak rechtbank inzake beroep aanvullende geurvoorschriften 

26 januari 2023

Zitting rechtbank beroep aanvullende geurvoorschriften 

8 juni 2022

Bijeenkomst provincie Gelderland-ABWA 

1 maart 2021

Informatiebijeenkomst uitbreidingsplannen

Maart 2021

Aanvullende (geur)voorschriften opgelegd

Zomer 2020

Informatiebijeenkomsten maatschappelijke inpassing

5 november 2019

Plaatsen ontzwavelingsinstallatie

8 januari 2019

Geurreducerende maatregelen

11 april 2017

Actualisatie A&V beleid

19 december 2016

Aanpassing geluidswal

1 maart 2016

Maatwerkvoorschriften

1 maart 2016

Verplaatsing puinrecycling

14 september 2015

Oprichtingsvergunning

21 februari 2014

Actualisatie procedure stortontheffing

7 december 2011

Wijziging openingstijden

16 augustus 2010

Intrekking enkele bouwwerken

10 juli 2009

Plaatsing ORC-installatie

20 mei 2008

Revisie onderliggende vergunningen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier Attero? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Overlast melden

Ervaart u overlast van geur, trilling, geluid of iets anders in de omgeving van Attero? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via Milieuklacht Gelderland. De meldingen worden doorgestuurd naar Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij houden namens Provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Attero is verleend.

Veelgestelde vragen

Attero wil graag zo snel mogelijk de klachten onderzoeken. Daarom heeft het bedrijf er belang bij dat overlast wordt gemeld. Een medewerker van Attero gaat direct met de melding aan de slag om zo mogelijk een relatie met de bedrijfsactiviteiten te leggen. Indien mogelijk treft het bedrijf maatregelen.

Attero onderhoudt regelmatig contact met belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met melders van overlast. Dan is telefonisch of persoonlijk contact. Attero organiseert daarnaast informatiebijeenkomsten over actuele thema’s.

Ja, ook Waterschap Vallei en Veluwe en de Brandweer (VGGM) zijn betrokken bij Attero. Het waterschap controleert het afvalwater. De brandweer controleert op brandveiligheid en houdt regelmatig oefeningen op het terrein van Attero. De expertise van beide partijen wordt ook ingezet bij vragen en advisering over de omgevingsvergunning milieu.

De toezichthouder kan, na uw melding, niet direct een meting uitvoeren. Een meting vereist voorbereiding (apparatuur, mankracht). Daarnaast spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol of wel of niet volgens vastgestelde protocollen gemeten kan worden. De toezichthouder beoordeelt of een meting nodig is. ODRA voert overigens regelmatig
onderzoek en metingen uit.

Dat hangt er van af. Als er sprake is van een calamiteit met directe dreiging voor omgeving en milieu gaat de toezichthouder direct naar het bedrijf. Bij alle andere meldingen, beoordeelt de toezichthouder de urgentie van de melding. Op basis daarvan wordt de actie (en de termijn) bepaald.

Alle meldingen worden geregistreerd. Het soort klachten en de aantallen kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een controlebezoek, een meting en/of een gesprek met de directie van het bedrijf.

Communicatie met de omgeving door Attero

Attero is zich bewust van de overlast die de omgeving ervaart en neemt meldingen van overlast serieus. Zij streeft naar het reduceren en voorkomen van overlast. Ook onderhoudt Attero regelmatig contact met de omwonenden, zoals met de belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met de melders van overlast. Dat gebeurt telefonisch en/of persoonlijk.

Betrokken partijen

 • Attero met onder meer vestigingen in Wilp
 • Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen
 • Gemeente Voorst is bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is vergunningverlener namens het bevoegd gezag
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt namens Provincie Gelderland toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning van Attero. ODRA is eerste aanspreekpunt bij meldingen van overlast.
 • Cleantechregio. Het gebied maakt onderdeel uit van de cleantechregio en de stedendriehoek Zutphen-Apeldoorn-Deventer.
 • Rijkswaterstaat. De verbreding van de A1 is onderdeel van een breder gebiedsproces.
 • ABWA. Dit is de belangenvereniging voor Wilp-Achterhoek

Gerelateerd

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.