Spring naar content

Attero

  • Sluinerweg 12, Wilp

Attero is een landelijk en internationaal opererende afvalverwerker. Een van de vestigingen van Attero staat in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst).

Op deze locatie bevindt zich onder andere de compostering waar per jaar ongeveer 225.000 ton gft verwerkt wordt. Een groot deel van het gft-afval wordt door middel van een vergistingsinstallatie omgezet naar hernieuwbare elektriciteit uit het biogas. Daarnaast heeft Attero in Wilp activiteiten op het gebied van puin breken en grond reinigen. Ook is er een operationele stortplaats aanwezig.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Attero dossier.

In de nabije omgeving van deze locatie ervaren omwonenden hinder, met name geurhinder. Hierover ontvangt de omgevingsdienst meldingen. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt namens Provincie Gelderland (bevoegd gezag) toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Attero is verleend.

Hieronder leest u meer over toezicht en handhaving bij Attero. We plaatsen regelmatig updaten over de ontwikkelingen rondom Attero om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Logboek

5 november 2019

Plaatsen ontzwavelingsinstallatie

8 januari 2019

Geurreducerende maatregelen

11 april 2017

Actualisatie A&V beleid

19 december 2016

Aanpassing geluidswal

1 maart 2016

Maatwerkvoorschriften

1 maart 2016

Verplaatsing puinrecycling

14 september 2015

Oprichtingsvergunning

21 februari 2014

Actualisatie procedure stortontheffing

21 februari 2014

Actualisatie procedure stortontheffing

7 december 2011

Wijziging openingstijden

7 december 2011

Wijziging openingstijden

16 augustus 2010

Intrekking enkele bouwwerken

10 juli 2009

Plaatsing ORC-installatie

20 mei 2008

Revisie onderliggende vergunningen

Overlast melden

Ervaart u overlast van geur, trilling, geluid of iets anders in de omgeving van Attero? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via het Provincieloket. De meldingen via het Provincieloket worden doorgestuurd naar Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij houden namens Provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Attero is verleend.

Veelgestelde vragen

Attero wil graag zo snel mogelijk de klachten onderzoeken. Daarom heeft het bedrijf er belang bij dat overlast wordt gemeld. Een medewerker van Attero gaat direct met de melding aan de slag om zo mogelijk een relatie met de bedrijfsactiviteiten te leggen. Indien mogelijk treft het bedrijf maatregelen.

Attero onderhoudt regelmatig contact met belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met melders van overlast. Dan is telefonisch of persoonlijk contact. Attero organiseert daarnaast informatiebijeenkomsten over actuele thema’s.

Ja, ook Waterschap Vallei en Veluwe en de Brandweer (VGGM) zijn betrokken bij Attero. Het waterschap controleert het afvalwater. De brandweer controleert op brandveiligheid en houdt regelmatig oefeningen op het terrein van Attero. De expertise van beide partijen wordt ook ingezet bij vragen en advisering over de omgevingsvergunning milieu.

De toezichthouder kan, na uw melding, niet direct een meting uitvoeren. Een meting vereist voorbereiding (apparatuur, mankracht). Daarnaast spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol of wel of niet volgens vastgestelde protocollen gemeten kan worden. De toezichthouder beoordeelt of een meting nodig is. ODRA voert overigens regelmatig
onderzoek en metingen uit.

Dat hangt er van af. Als er sprake is van een calamiteit met directe dreiging voor omgeving en milieu gaat de toezichthouder direct naar het bedrijf. Bij alle andere meldingen, beoordeelt de toezichthouder de urgentie van de melding. Op basis daarvan wordt de actie (en de termijn) bepaald.

Alle meldingen worden geregistreerd. Het soort klachten en de aantallen kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een controlebezoek, een meting en/of een gesprek met de directie van het bedrijf.

Communicatie met de omgeving door Attero

Attero is zich bewust van de overlast die de omgeving ervaart en neemt meldingen van overlast serieus. Zijstreeft naar het reduceren en voorkomen van overlast. Ook onderhoudt Attero regelmatig contact met de omwonenden, zoals met de belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met de melders van overlast. Dat gebeurt telefonisch en/of persoonlijk.

Verkenning betere leefomstandigheden Wilp

Attero en Algemeen belang Wilp Achterhoek zijn betrokken bij een gezamenlijke verkenning, op initiatief van gemeente Voorst. Het doel van deze verkenning en verdere uitwerking van een gebiedsopgave is het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden in brede zin in Wilp Achterhoek. Het college van gemeente Voorst heeft ingestemd (onder agendapunt 14) met de verkenning op 4 februari 2020.

Betrokken partijen

  • Attero met onder meer vestigingen in Wilp
  • Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is vergunningverlener namens het bevoegd gezag
  • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt namens Provincie Gelderland toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning van Attero. ODRA is eerste aanspreekpunt bij meldingen van overlast.

Gerelateerd

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.