Attero

 • Sluinerweg 12, Wilp

Attero is een landelijk en internationaal opererende afvalverwerker met twintig vestigingen in Nederland, waaronder één in het Geldserse Wilp (gemeente Voorst). Op deze locatie verwerkt en composteert Attero jaarlijks onder meer 225.000 ton groente-, fruit- en tuinafval (gft). Een groot deel van het gft wordt door middel van een vergistingsinstallatie (biogas) omgezet in elektriciteit. In Wilp houdt Attero zich verder bezig met activiteiten op het gebied van puin breken en grondreinigen en heeft het bedrijf er een stortplaats. 

 • Heeft u vragen over dit dossier?

  Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Attero dossier.

Attero heeft plannen voor uitbreiding van de stortplaats. Daarvoor zijn de benodigde procedures opgestart, waaronder het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER). Over de plannen zijn de bewoners in maart 2021 voor het eerst geïnformeerd. De vergunningaanvraag voor verhoging van de stort heeft Attero eind december 2023 ingediend en gecombineerd met de aanvraag voor realisatie van tunnelcompostering. Deze vergunningaanvraag is in behandeling. De vergunning wordt naar verwachting medio 2024 verleend.  De provincie Gelderland is bevoegd gezag in deze zaak. 

Milieu-impact

Omwonenden klagen, voornamelijk tijdens warme dagen, al jaren over geuroverlast. Het aantal klachten was voor ODRA reden om met het bedrijf en de omwonenden in gesprek te gaan over een structurele oplossing. In de vergunningvoorschriften is het bedrijf in 2021 vervolgens opgedragen extra geuronderzoek te doen. In totaal zijn 3 metingen verricht. Uit het onderzoek komt tunnelcompostering naar voren als oplossing voor het verminderen van de geuroverlast.  

Tunnelcompostering 

Bij tunnelcompostering vindt de compostering inpandig plaats onder geoptimaliseerde omstandigheden, waardoor de geuremissie afneemt. Attero realiseert de tunnels op de locatie van de huidige nacompostering. De compost wordt via afgesloten transportbanden van de voorbewerkingshal naar de tunnelcompostering getransporteerd. De lucht voor de tunnelcompostering wordt hierbij uit de voorbewerkingshal onttrokken en gerecirculeerd. De vrijgekomen lucht gaat eerst door een luchtwasser om ammoniak te verwijderen en vervolgens naar het biofilter.   

Bouw 

Attero verwacht 18 maanden nodig te hebben voor de bouw. Een half jaar voor start van de werkzaamheden wordt de bouwplaats voorbereid. Tijdens de bouwfase blijft de voorcompostering intact. Het halffabricaat wordt naar elders afgevoerd. De tunnelcomposteringsinstallatie kan na een afgeronde vergunningverlening binnen 24 maanden volledig in bedrijf zijn. 

Rol van ODRA

ODRA houdt namens provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu. De gemeente Voorst verleent medewerking aan uitbreiding van stortcapaciteit door het bestemmingsplan aan te passen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ingediend. Onderdeel van de procedure is een milieueffectrapportage (mer). Deze rapportage is voorgelegd aan de Commissie mer, die half mei hierop een advies geeft.   

Informatie omwonenden

Attero en de inwoners van Wilp zijn met elkaar in gesprek over maatregelen om de overlast te beperken en de mogelijkheden voor het verbeteren van de leefbaarheid.  

De directie van Attero heeft eind januari 2024 tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst de inwoners van Wilp bijgepraat over de toekomstplannen. Het bedrijf wil tot 2049 drie miljoen kubieke meter extra storten. Binnen de huidige vergunning mag zeven miljoen kuub worden gestort met een hoogte van 31 meter. Met de nieuwe vergunning zou de stort uitkomen op een maximale hoogte van 46 meter. 

De stort wordt zo plat mogelijk afgewerkt, maar een vorm van afschot is nodig om plassen op bovenafdichting te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt om overlast te beperken, zoals over de geluidswal aan de noordzijde van de snelweg, de groenvoorziening aan de zuidzijde, het fietspad, de landschappelijke inpassing aan de noordzijde, evenementen op het terrein Arderweg en een bijdrage van €100.000 voor het dorpshuis. Verder komt er een extra scherm aan zuidzijde, denken inwoners mee over de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal en grondoverdracht theekoepel. De maatregelen worden met de inwoners van Wilp Achterhoek verder uitgewerkt. 

De nieuwe vergunningaanvraag is in behandeling. Met een nieuwsbrief worden omwonenden op de hoogte gehouden van de voortgang van deze vergunningprocedure. Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkeling rondom Attero en de vergunningsaanvraag? Meld u dan onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief. 

Logboek

Medio 2024

Verwachte verlening vergunning.

December 2023

Indienen vergunningaanvraag voor uitbreiding van de stort.

December 2023

Uitspraak rechtbank. De rechtbank concludeert dat GS de geconstateerde gebreken hebben hersteld en er terecht een geuronderzoeksverplichting aan Attero is opgelegd.

Mei 2023

Indienen aanvullende motivering bij rechtbank.

Januari 2023

Zitting in rechtbank over beroep tegen vergunningsvoorschriften. De rechtbank heeft gebreken in het besluit geconstateerd en stelde de provincie Gelderland in de gelegenheid om de vergunningvoorschriften aan te passen.

December 2022

Indienen definitieve rapportage naar aanleiding van dit onderzoek. In dit rapport is tunnelcompostering beschreven als maatregel om de geuremissie van de compostering te verminderen.

2021

Opdracht en uitvoering van extra geuronderzoek.

2014

Attero neemt de stortplaats in Wilp over van de Veluwse Afvalrecycling VAR.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier Attero? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Overlast melden

Ervaart u overlast van geur, trilling, geluid of iets anders in de omgeving van Attero? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via Milieuklacht Gelderland. De meldingen worden doorgestuurd naar Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij houden namens Provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Attero is verleend.

Veelgestelde vragen

Attero wil graag zo snel mogelijk de klachten onderzoeken. Daarom heeft het bedrijf er belang bij dat overlast wordt gemeld. Een medewerker van Attero gaat direct met de melding aan de slag om zo mogelijk een relatie met de bedrijfsactiviteiten te leggen. Indien mogelijk treft het bedrijf maatregelen.

Attero onderhoudt regelmatig contact met belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met melders van overlast. Dan is telefonisch of persoonlijk contact. Attero organiseert daarnaast informatiebijeenkomsten over actuele thema’s.

Ja, ook Waterschap Vallei en Veluwe en de Brandweer (VGGM) zijn betrokken bij Attero. Het waterschap controleert het afvalwater. De brandweer controleert op brandveiligheid en houdt regelmatig oefeningen op het terrein van Attero. De expertise van beide partijen wordt ook ingezet bij vragen en advisering over de omgevingsvergunning milieu.

De toezichthouder kan, na uw melding, niet direct een meting uitvoeren. Een meting vereist voorbereiding (apparatuur, mankracht). Daarnaast spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol of wel of niet volgens vastgestelde protocollen gemeten kan worden. De toezichthouder beoordeelt of een meting nodig is. ODRA voert overigens regelmatig
onderzoek en metingen uit.

Dat hangt er van af. Als er sprake is van een calamiteit met directe dreiging voor omgeving en milieu gaat de toezichthouder direct naar het bedrijf. Bij alle andere meldingen, beoordeelt de toezichthouder de urgentie van de melding. Op basis daarvan wordt de actie (en de termijn) bepaald.

Alle meldingen worden geregistreerd. Het soort klachten en de aantallen kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een controlebezoek, een meting en/of een gesprek met de directie van het bedrijf.

Communicatie met de omgeving door Attero

Attero is zich bewust van de overlast die de omgeving ervaart en neemt meldingen van overlast serieus. Zij streeft naar het reduceren en voorkomen van overlast. Ook onderhoudt Attero regelmatig contact met de omwonenden, zoals met de belangenvereniging ‘Algemeen belang Wilp Achterhoek’ (ABWA) en met de melders van overlast. Dat gebeurt telefonisch en/of persoonlijk.

Betrokken partijen

 • Attero met onder meer vestigingen in Wilp
 • Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen
 • Gemeente Voorst is bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is vergunningverlener namens het bevoegd gezag
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt namens Provincie Gelderland toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning van Attero. ODRA is eerste aanspreekpunt bij meldingen van overlast.
 • Cleantechregio. Het gebied maakt onderdeel uit van de cleantechregio en de stedendriehoek Zutphen-Apeldoorn-Deventer.
 • Rijkswaterstaat. De verbreding van de A1 is onderdeel van een breder gebiedsproces.
 • ABWA. Dit is de belangenvereniging voor Wilp-Achterhoek

Gerelateerd

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.