Omgevingsdienst Regio Arnhem

Vink

Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij Vink in Barneveld. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt, namens provincie Gelderland (bevoegd gezag), toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Vink is verleend.

Het bedrijf Vink heeft twee inrichtingen in Barneveld. Afvalverwerking Vink B.V. is gelegen aan de Wencopperweg 33 en Recycling Barneveld (Grondbank Barneveld B.V.) is gelegen aan de Hanzeweg 7 in Barneveld. De activiteiten op de beide locaties zijn onderling verweven. Grondbank Barneveld B.V. heeft activiteiten op beide locaties.

Omgevingsvergunning (bouw en milieu revisie) Wencopperweg
Omgevingsvergunning
Op 7 juli 2020 is een omgevingsvergunning (onderdelen bouwen en milieu revisie) aan Vink Afvalverwerking Vink B.V. verleend. Een revisievergunning vervangt eerder verleende vergunningen. De omgevingsvergunning ligt van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 ter inzage. Voor een ieder die belangstelling heeft, is de vergunning met bijbehorende stukken gedurende die periode ook digitaal te raadplegen op de website van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen: www.odrn.nl. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken, beroep aantekenen.

Huidige vergunde situatie

DatumSoortOnderwerp
16 augustus 2010revisievergunningAfvalverwerkingsinrichting incl. stortplaats.
17 juli 2013veranderingsvergunningWijziging voorschrift ontheffing stortverbod.
25 januari 2016veranderingsvergunningTijdelijk gebruik betoncentrale.
7 juli 2020revisievergunningUitbreiding terrein, vergroten opslag- en verwerkingscapaciteit diverse afvalstoffen en realiseren nieuwe bedrijfshallen.

De omgevingsvergunning van 7 juli 2020 vervangt bij inwerkingtreding de daarvoor verleende vergunningen. Eind augustus 2020 geldt dus alleen nog de vergunning van 7 juli 2020.

Natuurvergunning
Vink beschikt over een natuurvergunning uit 2014 waarin rechten zijn opgenomen om stikstof te mogen uitstoten.

Lees hier meer over het toezicht op de activiteiten bij Vink.

Betrokken partijen

  • Vink: is het bedrijf met locaties aan de Wencopperweg en Hanzeweg in Barneveld
  • Gemeente Barneveld: is de gemeente waarbinnen het bedrijf is gelegen
  • Omgevingsdienst de Vallei: is de omgevingsdienst waarbinnen het bedrijf is gelegen
  • Provincie Gelderland: is bevoegd gezag
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen: is vergunningverlener namens bevoegd gezag
  • Omgevingsdienst Regio Arnhem: houdt namens provincie Gelderland toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning milieu door Vink.