Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging
Een bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten, dat deze niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Sommige verontreiniging is zichtbaar met het blote oog. Andere verontreiniging komt pas aan het licht na een bodemonderzoek. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

Bevoegd gezag
In de provincie Gelderland kennen we drie instanties die bevoegd gezag zijn voor de Wet bodembescherming:
Gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen ieder voor hun eigen grondgebied en de provincie Gelderland voor de rest van de provincie.

Melden bodemverontreiniging
U dient contact op te nemen met de gemeente of de provincie als:

  • een locatie mogelijk verontreinigd is;
  • een verontreiniging is aangetoond;
  • er gesaneerd moet worden;
  • u handelingen gaat verrichten of laat verrichten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Deze handelingen zijn vermeld in de Wet bodembescherming. Om te weten in welke mate de bodem verontreinigd is en of spoedige sanering noodzakelijk is, beoordeelt de gemeente of de provincie de bodemonderzoeksrapporten als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb).