Bodemsanering evaluatie

Bodemsanering evaluatie

Evaluatie bodemsanering
De afronding van een sanering of van een fase van een sanering moet u binnen drie maanden na afronding melden. De Wet Bodembescherming bepaalt dat u meldingen over evaluatie en nazorg moet doen. Meldingen van het evaluatieverslag met mogelijk beperkte nazorg (lees: gebruiksbeperkingen) richt u aan Omgevingsdienst Regio Arnhem. Meldingen van nazorg na sanering moet u melden aan provincie Gelderland.

Voorwaarden melding bodemsanering
Alle verplichte onderdelen van het evaluatieverslag vindt u in de Beleidsnota Bodem 2012. De voorwaarden waaraan uw melding moet voldoen zijn:

  • de sanering moet conform het saneringsplan en de provinciale beschikking uitgevoerd zijn. Als er is afgeweken van de beschikking, dan moet u de correspondentie daarover als bijlage toevoegen;
  • op een kaart zijn de uitgevoerde activiteiten (ontgravingen e.d.) aangegeven;
  • op een kaart zijn de eindmonsters aangegeven;
  • in tabellen zijn de analyseresultaten van de tussen- en eindmonsters (voor grond en grondwater) aangegeven inclusief toetsing;
  • op een kaart is de restverontreiniging (voor grond en grondwater) aangegeven;
  • op een kaart is aangegeven welke functies na saneren waar mogelijk zijn;
  • de gebruiksbeperkingen zijn beschreven;
  • de eindbemonstering moet plaatsvinden conform de Beleidsnota.

Indienen evaluatierapport en meldingsformulier
Bij het indienen van een evaluatieverslag stuurt u altijd een Evaluatie bodemsanering mee. In het formulier staat uitgelegd hoe en waar u het kunt indienen.
Als nazorg nodig is, moet u gelijktijdig met het evaluatieverslag een nazorgplan indienen. In de Beleidsnota Bodem 2012 vindt u informatie over de inhoud en opzet van een nazorgplan.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl. Op deze site vindt u ook de Beleidsnota Bodem 2012.