Ik heb een plan, wat moet ik doen?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Heeft u een plan of idee om iets te veranderen aan uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van uw woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit? In de oriëntatiefase onderzoekt u wat er nodig is om uw plan te kunnen uitvoeren. Gelden er regels, en zo ja, welke? Is er bijvoorbeeld een vergunning nodig of moet u een melding doen? En als het om een bouwactiviteit gaat, is er dan een technische toets nodig?

Welke regels zijn er?

Welke regels van toepassing zijn, hangt af van het plan en van de locatie. De regels zijn bedoeld om de omgeving te beschermen. Grofweg gaat het om drie soorten regels:

  • technische regels over uw bouwwerk;
  • regels voor bedrijven en andere activiteiten die de lucht, het water, de bodem, de natuur en mensen beschermen;
  • locatiespecifieke regels in omgevingsplannen van gemeenten die gaan over kappen, reclame, aanleggen van een uitweg en bijvoorbeeld bouwhoogtes.

Uw plan moet onder andere aan deze regels voldoen. Daarnaast is het soms nodig dat u een melding doet of een vergunning aanvraagt.

Wanneer een melding of vergunning?

Hoe weet u of u een vergunning moet aanvragen of een melding doen? Dit hangt af van uw plan. U komt hierachter door de vergunningcheck te doen. Heeft u de vergunningcheck gedaan? Dan kunt u meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Bouwen of verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen en blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Dan letten wij bij de beoordeling van uw plan op drie dingen:

  • de manier waarop uw bouwwerk past in de omgeving (deze informatie staat in het omgevingsplan van de gemeente)
  • de technische kwaliteit van uw bouwwerk, op basis van de technische toets
  • of de gevraagde bijlagen zijn meegestuurd met een melding of vergunningaanvraag

Milieu

Voor alle activiteiten in de omgeving zijn regels opgenomen zodat het milieu niet vervuild wordt en dat de gezondheid van mensen wordt beschermd. Dus als:

  • u een bedrijf wilt starten of uitbreiden of
  • u geen bedrijf hebt, maar wel activiteiten gaat uitvoeren met invloed op het milieu of
  • uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft of melding moet doen

dan letten wij bij de beoordeling van uw aanvraag ook op de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid.

Wanneer is een technische toets nodig?

Via de vergunningcheck komt u erachter of u een technische toets nodig hebt. Bij een technische toets wordt gekeken of het bouwwerk voldoende veilig, gezond, duurzaam en bruikbaar is. Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe woning of eenvoudig bedrijfsgebouw bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Ook moet u garanderen dat uw bouwwerk technisch in orde is. Dit doet u door een technische toets te laten uitvoeren door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Bij een kleine verbouwing in en om het huis, is meestal geen technische toets nodig. Via de vergunningcheck komt u te weten wanneer een technische toets wel of niet nodig heeft.

Wat is een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger toetst uw plan op de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het is de bedoeling dat u zelf contact opneemt met zo’n specialist. Voordat u start met de bouw moet u ons laten weten dat de toets is gedaan.  

Ik heb een idee, waar begin ik?

Vooroverleg

Misschien wilt u, voordat u een vergunning aanvraagt of idee gaat uitwerken, weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Omgevingsdienst Regio Arnhem of een gemeente kan vooraf een inschatting maken. Ook zoeken wij al wat dingen voor u uit, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt. Dit heet een vooroverleg. Wij toetsen uw plannen aan de wetten en regels. We geven advies hoe u kunt overleggen met uw omgeving (participatie). En als het nodig is, overleggen we met onze adviseurs. Daarna ontvangt u van ons een brief met de samenvatting van het vooroverleg. U kunt geen bezwaar maken tegen de informatie in de brief. Is de uitslag dat u waarschijnlijk een vergunning krijgt? Dan kunt u die aanvragen via het omgevingsloket.

Conceptverzoek

Wilt u de aanvraag nog niet indienen maar wel alvast advies of de aanvraag voldoet aan de indieningseisen? Dan kunt u een conceptverzoek doen. Dit kunt u aanvragen in het omgevingsloket als laatste stap.

Omgevingsoverleg

Wilt u een bedrijf vestigen of een nieuw initiatief ontwikkelen? Dan kunnen er veel belangen spelen. Ook heeft zo’n plan een grote invloed op de omgeving. In deze gevallen wil de gemeente eerst beoordelen of het plan wenselijk is.

Bent u zich aan het oriënteren of heeft u een plan waar u vragen over wilt stellen? Neem dan contact op met uw eigen gemeente. Vindt de gemeente het plan wenselijk, dan kan zij samen met u een omgevingsoverleg organiseren. Het omgevingsoverleg vraagt u aan via uw gemeente. Aan dit overleg zijn kosten verbonden.

Kosten vooroverleg, conceptverzoek en omgevingsoverleg

U betaalt de kosten voor het overleg. De kosten, ook wel leges genoemd, verschillen per gemeente. Het kan zijn dat de kosten voor het vooroverleg, dit verschilt per gemeente, in mindering wordt gebracht op de kosten voor een vergunningaanvraag. In de legesverordening op de website van uw gemeente kunt u zien wat u moet betalen en of vermindering geldt.