Uitstoot formaldehyde bij stookinstallaties moet omlaag

Bij metingen bij de stookinstallaties van 5 rioolwaterzuiverings-installaties (RWZI’s) in Gelderland blijkt formaldehyde vrij te komen. Na het in kaart brengen van de uitstoot van bedrijven in Nijmegen West-Weurt stond nog één vraag open: of er formaldehyde vrijkomt bij de stookinstallatie van de RWZI Weurt. Metingen van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) bevestigen dit nu. Daarna is ook bij stookinstallaties van 4 andere RWZI’s op biogas aan de schoorsteen gemeten en ook daar komt formaldehyde vrij. Formaldehyde is een zogenoemde zeer zorgwekkende stof (ZZS), die gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Uit de controles blijkt dat er geen risico voor de gezondheid van omwonenden is.

Periodieke meting

Periodiek laat de provincie metingen uitvoeren bij bedrijven. Voor stookinstallaties wordt normaliter gemeten op NOx (stikstofoxide) en SO2 (zwaveldioxide). Omdat mogelijk ook formaldehyde kan vrijkomen, is de meting uitgebreid. Formaldehyde is een vluchtige stof en slaat neer in de directe omgeving. Het komt in veel processen voor. In het dagelijks leven bijvoorbeeld bij het stoken van de open haard. Uit berekeningen blijkt dat voor direct omwonenden geen effecten voor de gezondheid te verwachten zijn. Voor medewerkers kan formaldehyde mogelijk irritatie van slijmvliezen veroorzaken. Voor dergelijke kleinere stookinstallaties is in de wet- en regelgeving geen norm voor formaldehyde opgenomen. Hierdoor is er formeel geen overschrijding vast te stellen. Voor grotere gasmotoren (van 50 megawatt of meer) geldt een norm van 15 milligram/m3. Voor formaldehyde geldt echter wel dat de uitstoot zo laag mogelijk moet zijn. Daarom is Provincie Gelderland in overleg met de drie waterschappen over het verlagen van de uitstoot.

Inventarisatie luchtemissies

Aanleiding voor de meting zijn twee inventarisaties die de provincie onlangs heeft laten opstellen. In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) een inventarisatie gedaan van mogelijke emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij alle bedrijven die onder provinciaal toezicht vallen. Vanuit de afspraken tussen de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Beuningen over het bedrijventerrein Nijmegen West – Weurt heeft Provincie Gelderland een overzicht van luchtemissies gedeeld. Vanuit deze inventarisaties kwam een vermoeden naar voren over het mogelijk vrijkomen van formaldehyde bij de RWZI in Weurt. In eerdere metingen is de stof formaldehyde nooit meegenomen. De inventarisaties gaven aanleiding om dat nu wel te laten meten.

Slib en biogas

Bij de RWZI wordt biogas verbrand om elektriciteit mee te produceren. RWZI’s zorgen voor de reiniging van afvalwater van huishoudens en bedrijven. Daarbij komt slib vrij dat kan worden omgezet in biogas. Van het biogas wordt in een stook-installatie groene stroom gemaakt. Zo dragen RWZI’s ook bij aan energietransitie. Nu blijkt dus dat bij de verbranding van dit biogas formaldehyde vrijkomt. De provincie is bevoegd gezag voor deze RWZI. In opdracht van de provincie Gelderland heeft ODRA nu ook bij 4 andere stookinstallaties op het terrein van RWZI’s aan de schoorsteen metingen verricht naar formaldehyde. Er is gemeten in Apeldoorn, Harderwijk en Ede (Waterschap Vallei en Veluwe), in Etten (Waterschap Rijn en IJssel) en dus in Weurt (Waterschap Rivierenland). De metingen laten concentraties formaldehyde zien die variëren van 5 mg/m3 tot 50 mg/m3. Komende jaren gaat ODRA ook bij andere stookinstallaties van biogas in Gelderland metingen doen.

Verder onderzoek

De provincie heeft met de drie waterschappen overlegd over de meetresultaten. Provincie Gelderland heeft de waterschappen gewezen op de minimalisatie-verplichting voor formaldehyde. Wat de beste methode is om de uitstoot van formaldehyde te minimaliseren, moet blijken uit onderzoek.