Onvolledige informatie over omgevingsdiensten

Op 17 november zijn in de Gelderlander, Trouw en online media artikelen verschenen over de omgevingsdiensten in Nederland. Deze geven helaas een onvolledig beeld over het werk van de omgevingsdiensten. De conclusie dat ODRA geen cijfers heeft geleverd is ook feitelijk onjuist.

Omgevingsdiensten zorgen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dát is ons dagelijks werk. Ons belang ligt bij het voorkomen en oplossen van activiteiten van bedrijven die de gezondheid van mens, natuur en milieu bedreigen. Ook adviseren we bedrijven over duurzame ontwikkelingen. Dagelijks werken in Gelderland ruim 700 medewerkers die vergunningen verlenen en toezien op naleving van regels. Zij voorkomen daarmee dat bedrijven het milieu vervuilen of geur- en geluidsoverlast veroorzaken en daarmee de gezondheid van mensen in gevaar brengen.

De cijfers van ODRA

ODRA heeft cijfers geleverd over aantallen klachten en de afhandeling daarvan, het aantal milieucontroles, de handhavingsverzoeken, de lasten onder dwangsom en de lasten onder bestuursdwang, de formatie, de processenverbaal en het aantal bestuurlijke boetes. De journalisten hebben ook de jaarverslagen kunnen lezen. In een reactie op de publicaties zijn de zeven Gelderse Omgevingsdiensten het eens dat de aandacht voor ons werk – elke dag in het hart van de samenleving – groeit. Dat waarderen de directies.

Strafrecht

De focus in de artikelen van De Gelderlander en Trouw ligt alleen op de uitvoering van milieucontroles en boetes. Het werk van omgevingsdiensten laat zich echter niet altijd in cijfers vangen. Het strafrecht (opleggen van boetes) is een zware inzet bij milieuovertredingen. De zaak wordt dan overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In verreweg de meeste gevallen zijn omgevingsdiensten in staat om op basis van advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving bedrijven volgens de wet- en regelgeving te laten functioneren.

Bestuursrecht

Omgevingsdiensten werken met andere woorden veel vaker op basis van bestuursrecht (voorkomen) dan op basis van strafrecht (beboeten). Voor de langere termijn is dat ook de meest constructieve aanpak. Met het beboeten van bedrijven is de overtreding immers niet zomaar opgelost. Het doel van het bestuursrecht is oplossen van de overtreding door het bedrijf zelf.

In het bestuursrecht is stilleggen van een bedrijf (bestuursdwang) de zwaarste bestuurlijke interventie. Wanneer toezichthouders, handhavers en Boa’s (opsporingsambtenaren) overtredingen constateren die zeer bewust worden gepleegd, onomkeerbaar zijn, of een zeer grote milieu-impact hebben, dan wordt naast het bestuursrecht ook de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging.