Onderzoeken geurhinder papierfabriek Renkum afgerond

Drie onderzoeken naar geurhinder van papierfabriek SK Parenco in Renkum zijn afgerond. Het onderzoek van GGD Gelderland-Midden bevestigt het beeld dat een deel van de inwoners van Renkum ernstige geurhinder ervaart.

Over geur komen, sinds papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in 2016 papiermachine 2 weer in gebruik nam, regelmatig klachten binnen. Dat is voor provincie Gelderland en gemeente Renkum reden om in samenspraak met SK Parenco, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en GGD de geurhinder zo objectief mogelijk in kaart te brengen. Maar geurhinder is lastig om te berekenen of te meten met apparatuur. Daarom zijn drie verschillende onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn nu afgerond.

Onderzoek GGD

GGD Gelderland-Midden is het laatste van de drie onderzoeken. GGD verzamelde informatie over geurhinder via een digitale vragenlijst en via een geurapp op de mobiele telefoon. Aan de geurapp deden 105 respondenten mee. 119 mensen vulden de vragenlijst over geurhinder en eigen gezondheid in. Driekwart van de respondenten heeft aan beide methodes meegedaan. Het onderzoek liep van juli 2020 tot januari 2021.

Een derde (32%) van de mensen die de vragenlijst invulde, gaf aan in de afgelopen 12 maanden ernstige geurhinder te hebben ervaren. Het onderzoek met de geurapp laat zien dat dit met name in het gebied tot ongeveer 1.000 meter van SK Parenco zo is. Het is aannemelijk dat het onderzoek een overschatting geeft van de ervaren hinder, omdat het onderzoek specifiek over geurhinder ging. De kans is groot dat mensen met geurhinder een grotere bereidheid hadden om deel te nemen en daardoor zijn oververtegenwoordigd in de deelnemers aan het onderzoek. Aanvullend landelijk onderzoek bevestigt het beeld van geurhinder in een deel van Renkum.

Gezondheidsmonitor

Voor een beter lokaal beeld van de ervaren geurhinder is in Renkum ook een grotere steekproef genomen. Dat is een onderdeel van de landelijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD-en, CBS en het RIVM. Elke vier jaar doen de GGD-en dit onderzoek. De cijfers uit deze monitor laten zien dat 18 % van de respondenten tot een afstand van maximaal 1.000 meter van SK Parenco ernstige geurhinder ervaart. De GGD concludeert dat de geurhinder in Renkum, vooral in het gebied tot 1.000 meter van de fabriek, ‘gezondheidskundig onwenselijk is’. 

Geurpluim

SK Parenco heeft met een professionele snuffelploeg ‘de geurpluim’ in beeld gebracht. De pluim geeft aan tot welke afstand van de fabriek geur wordt waargenomen. De pluim varieert van 600 tot 950 meter van de fabriek richting het dorp. Het type geur wordt omschreven als papierachtig en de intensiteit van de geur neemt afhankelijk van de lengte van de geurpluim af.

Tien e-noses

ODRA heeft met tien zogenoemde e-noses aan lantaarnpalen in Renkum de voorspelbaarheid en piekmomenten van geurhinder proberen vast te stellen. Dit onderzoek heeft onvoldoende informatie opgeleverd om daar conclusies aan te verbinden.

Smurfit Kappa Parenco

De resultaten van de onderzoeken zijn op een rijtje gezet en onderwerp van overleg tussen gemeente, provincie en SK Parenco. Daarnaast worden de onderzoeken besproken met omwonenden in de lopende omgevingsdialoog. SK Parenco heeft aangegeven onverminderd door te gaan met het nemen van acties die geurhinder kunnen verminderen. De afgelopen jaren is daarmee de geurbelasting al teruggebracht.