Omgevingsdiensten kunnen bijdragen aan circulaire economie

Medewerkers van omgevingsdiensten kunnen door ondernemers te adviseren, een bijdrage leveren aan de transformatie naar een meer circulaire economie. Daarvoor moet wel wet- en regelgeving veranderen, moeten overheden gericht opdracht geven en moet bij de omgevingsdiensten de kennis over circulaire economie verdiept worden. Dat blijkt uit een verkenning van Omgevingsdienst NL (ODNL) in opdracht van het Interprovinciaal overleg (IPO).

In de verkenning waar vier omgevingsdiensten (ODRA, OFGV, ODNHN, OMWB) aan hebben meegewerkt, is met name gekeken naar kansen, maar ook de belemmeringen die omgevingsdiensten in de praktijk tegenkomen. De centrale vraag in de verkenning was: “Welke ruimte en beperkingen biedt het VTH-stelsel aan de omgevingsdiensten om bij te dragen aan de transformatie naar een meer circulaire economie, zowel vanuit toezicht als in de vergunningverlening?” De omgevingsdiensten hebben kritisch gekeken naar hun rol in vergunningverlening en toezicht ten aanzien van biomassa, agrarische bedrijven, afvalverwerking en kunststoffen en hebben voor deze verkenning ook ondernemers geïnterviewd.

Conclusie

De vier omgevingsdiensten komen tot min of meer dezelfde conclusie: op dit moment biedt de huidige wet- en regelgeving maar beperkt ruimte om vanuit het VTH-stelsel bij te dragen aan een meer circulaire economie. Tegelijkertijd liggen er ook kansen. Het contact met ondernemers biedt namelijk de mogelijkheid tot signalering en advisering, het delen van kennis en verbinden van relevante partijen. Hiermee wordt een basis gelegd voor nieuwe ideeën.

Ambitie 

Omgevingsdiensten hebben de ambitie om ondernemers te adviseren over de stappen die zij kunnen zetten naar een meer circulaire economie. Uit de verkenning blijkt onder meer dat maatwerk én kennis nodig zijn om binnen de bestaande kaders van het VTH-stelsel die rol te pakken. 

Provincie Flevoland

Gedeputeerde Cora Smelik (provincie Flevoland): “Het onderzoek van Omgevingsdienst NL geeft ons waardevolle aanknopingspunten om gezamenlijk volgende stappen te zetten. Ieder vanuit zijn rol. De contacten die omgevingsdiensten vanuit hun taken hebben met individuele ondernemers bieden mooie kansen. Tegelijkertijd moeten we ook inzetten om het zicht op en inzicht in ketens te verbeteren. Ik wil me er samen met het Rijk en de omgevingsdiensten voor inzetten om het stelsel waar nodig te verbeteren en de potentie bij de omgevingsdiensten maximaal te benutten.”

Omgevingsdienst

Directeur Ruben Vlaander (Omgevingsdienst Regio Arnhem): “Circulaire economie is één van de bouwstenen voor een duurzame toekomst. En dat is ook één van onze doelstellingen, het samen werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Als we nu investeren in kennis over circulaire economie, kunnen we in onze contacten met ondernemers een bijdrage leveren aan verduurzaming van de economie. Daar hebben omgeving en ondernemer profijt van”.

Vervolg

Op basis van deze verkenning gaan provincies het gesprek aan met het Rijk over de belemmeringen en het verzilveren van de kansen. Bovendien wordt het belang van investeren in én het delen van kennis nog hoger op de gezamenlijke agenda gezet.

Lees verder in het Onderzoek Circulaire Economie & VTH.