Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven

In Gelderland hebben we te maken met zogeheten complexe bedrijven. Dit zijn bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn om de activiteiten van een bedrijf een nadelige invloed op het milieu kunnen hebben. Of omdat het bedrijf op een locatie staat waardoor er ruimtelijke keuzes in de omgeving beperkt worden.

Deze complexe bedrijven krijgen binnen omgevingsdiensten extra aandacht. Omgevingsdienst Regio Arnhem coördineert binnen Gelders Stelsel de taken voor het toezicht op provinciale complexe bedrijven. Wij zorgen voor afstemming binnen het stelsel, dragen zorg voor de uitvoering van toezicht en handhavingstaken en coördineren stelselbrede handhavingstrajecten. Omgevingsdienst Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van provinciale complexe bedrijven.

Om effectief uitvoering aan de toezichtstaken te geven, vindt er nauwe samenwerking plaats binnen de Gelderse Omgevingsdiensten. Door de uitvoering van het zogenoemde ‘programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven’ willen we nog meer bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarnaast geeft een uniforme aanpak van toezicht en handhaving ook duidelijkheid voor de betreffende bedrijven.

De voordelen

Zo werken we samen aan toezicht en handhaving in Gelderland. Ook vindt er meer kennisdeling en informatie-uitwisseling plaats, verbeteren we de kwaliteit van het toezicht en is er meer uniformiteit in de VTH-taken. Het toezicht wordt gehouden door de toezichthouders van de Gelderse Omgevingsdiensten, toezichthouders BRIKS en specialisten en juristen.

Over een aantal van deze provinciale complexe bedrijven in de regio Arnhem leest u hier meer informatie.