Hergebruik grond en bouwstoffen

Het kan zijn dat u grond over hebt, bijvoorbeeld omdat u net een verbouwing aan uw huis heeft gedaan, of de tuin hebt aangepakt. Deze grond mag u op uw eigen perceel hergebruiken, maar deze grond mag niet zo maar worden verplaatst naar een andere locatie.

Regels hergebruik grond- en bouwstoffen

De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan voor een deel in het Besluit activiteit leefomgeving (BAL) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Wanneer er aanwijzingen zijn voor verdachte activiteiten of bodemverontreiniging, is het noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Zo wordt de milieuhygiënische kwaliteit van een partij grond of baggerspecie bepaald. Bekijk hiervoor de eisen waar een bodemonderzoek aan moet voldoen.

Voor verdere informatie over het hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie wordt verwezen naar Informatiepunt Leefomgeving:

Besluit en Regeling bodemkwaliteit
Milieubelastende activiteit toepassen van bouwstoffen
Milieubelastende activiteit toepassen van grond of baggerspecie
Milieubelastende activiteit opslaan van grond of baggerspecie
Stroomschema vergunnings-, meld- en informatieplicht bij het opslaan van grond en baggerspecie

Zoals uit de hierboven opgesomde verschillende MBA’s blijkt, moet per MBA aan verschillende meldingsplichten en informatieplichten worden voldaan. In onderstaande tabel is ter verduidelijking per MBA opgenomen welke melding of informatieplicht er ingediend moeten worden. Per melding of informatieplicht is daarbij ook aangegeven welke gegevens moeten worden aangeleverd en wanneer dit gedaan moet worden.

Bekijk de overzichtstabel MBA’s hergebruik en bouwstoffen voor de in te dienen gegevens.

Bodemkwaliteitskaart

Wanneer u grond hergebruikt, is er een bodemonderzoek nodig om de kwaliteit van de grond vast te stellen. U mag ook zonder bodemonderzoek grond hergebruiken, maar dit kan alleen als deze komt van een locatie waar geen verontreiniging in de bodem aanwezig is. U kunt dit aantonen met een vooronderzoek. De regionale bodemkwaliteitskaart kunt u als bewijsmiddel gebruiken voor de aanwezige bodemkwaliteit. De regels voor grondverzet en bodemkwaliteit staan beschreven in de nota Bodembeheer. Dit beleid wordt per gemeente vastgesteld.

Actuele bodemkwaliteitskaarten

Uitleg bodemkwaliteitskaarten

Veelgestelde vraag

Om grond toe te passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem en;
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ‘bodemfunctieklasse’ op die plek.