Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden.

Hoe werkt een procedure?

In de provincie Gelderland kennen we drie instanties die bevoegd gezag zijn voor de Wet bodembescherming:

 • Gemeente Arnhem (voor eigen grondgebied);
 • Gemeente Nijmegen (voor eigen grondgebied);
 • Provincie Gelderland voor de rest van de provincie.

Uniforme bodemsanering

Bij een eenvoudige, uniforme bodemsanering kunt u kiezen voor de korte procedure van het Besluit Uniforme Saneringen. Na een melding bij het bevoegd gezag, kunt u binnen vijf weken, en in sommige gevallen binnen 5 dagen, beginnen met de sanering.  Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Bodem+.

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering, waarbij de maatregelen niet binnen de regels van het BUS vallen of waar maatwerk nodig is, geldt een procedure van vijftien weken. Na uw melding ontvangt u een beschikking. In deze beschikking staat of er wordt ingestemd met uw saneringsplan. Bij instemming worden de aanvullende voorwaarden in de beschikking vermeld.

Starten met een sanering

De start van een sanering moet u melden bij het bevoegd gezag dat de beschikking heeft verleend. Het formulier voor deze melding vindt u hier. Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen download u het formulier en opent u het in Adobe Reader.

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u zien of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn. Bodemonderzoeken of –saneringen die door niet-erkende bedrijven zijn uitgevoerd, neemt het bevoegd gezag niet in behandeling.

Bodemsanering evaluatie

De afronding van een sanering of van een fase van een sanering moet u binnen drie maanden na afronding melden. De Wet Bodembescherming bepaalt dat u ook meldingen over evaluatie en nazorg moet doen. Meldingen van het evaluatieverslag met mogelijk beperkte nazorg (lees: gebruiksbeperkingen) geeft u door aan ons. Meldingen van nazorg na sanering moet u melden aan provincie Gelderland.

Voorwaarden melding bodemsanering

Alle verplichte onderdelen van het evaluatieverslag vindt u in de Beleidsnota Bodem 2012. De voorwaarden waaraan uw melding moet voldoen zijn:

 • de sanering moet conform het saneringsplan en de provinciale beschikking uitgevoerd zijn. Als er is afgeweken van de beschikking, dan voegt u de correspondentie daarover als bijlage toe;
 • op een kaart zijn de uitgevoerde activiteiten (ontgravingen e.d.) aangegeven;
 • op een kaart zijn de eindmonsters aangegeven;
 • in tabellen zijn de analyseresultaten van de tussen- en eindmonsters (voor grond en grondwater) aangegeven inclusief toetsing;
 • op een kaart is de restverontreiniging (voor grond en grondwater) aangegeven;
 • op een kaart is aangegeven welke functies na saneren waar mogelijk zijn;
 • de gebruiksbeperkingen zijn beschreven;
 • de eindbemonstering moet plaatsvinden conform de Beleidsnota.

Indienen evaluatierapport en meldingsformulier

Bij het indienen van een evaluatieverslag stuurt u altijd een Evaluatie bodemsanering mee. Als nazorg nodig is, dient u gelijktijdig met het evaluatieverslag een nazorgplan in. In de Beleidsnota Bodem 2012 vindt u informatie over de inhoud en opzet van een nazorgplan. Hier vindt u meer informatie over het indienen van het evaluatierapport.

Meldingsformulieren

BUS-melding bij kleine sanering

Download hier de formulieren voor het doen van een BUS-melding.
Op deze website vindt u ook meer informatie over wie in uw geval het bevoegd gezag is waar de melding ingediend moet worden.

Formulieren melding bij complexe sanering

Gerelateerd

Bodemverontreiniging

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Bodeminformatie en bodemonderzoek

Er zijn regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?