Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Als omgevingsdienst zien wij toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Aanvragen bodeminformatie

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

U kunt bij uw gemeente of provincie informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Ook kunt u online ‘bodemkwaliteitskaarten’ raadplegen om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de bodem.

Kosten aanvragen bodeminformatie (leges)

Elke gemeente berekent kosten voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd. Deze bedragen verschillen per gemeente. Bezoek de website van uw gemeente voor meer informatie over de leges voor het aanvragen van bodeminformatie.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’.

Bodemkwaliteitskaart

Veel gemeenten hebben gegevens over de bodem en de kwaliteit daarvan per perceel vastgelegd in zogeheten ‘bodemkwaliteitskaarten’. Bekijk de bodemkwaliteitskaart van uw perceel op de website van uw gemeente of zoek de kaart op via de website Bodem+.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet. De gemeente kan vragen om een bodemonderzoek bij:

  • de (ver-)bouw van een huis of bedrijfspand;
  • de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Als omgevingsdienst zien wij namens de gemeente toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Wanneer u een bodemonderzoek heeft laten uitvoeren, vragen wij u om het resultaat van het onderzoek als volgt bij ons aan te leveren:

  • Per onderzoek één PDF-bestand;
  • Per onderzoek één XML-bestand volgens de standaard SIKB0101.

Meer informatie over het XML-bestand kunt u vinden op de website van de RUD Utrecht.

Onroerend goed (ver-)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. U kunt bij uw gemeente gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers.

Bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. De omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en geeft advies aan de gemeente.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Kies dan voor een erkende bodemintermediair. Op de website Bodem+ vindt u vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs. Bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het verplicht om historische bodeminformatie op te vragen. Voor het opvragen van bodemonderzoeken kunt u contact opnemen met de gemeente. Voor de gemeente Lingewaard kunt u bij ons terecht voor het verstrekken van historische bodeminformatie.

Hoe werkt het?

Voor het opvragen van historische bodeminformatie voor gemeente Lingewaard stuurt u een mailbericht naar postbus@odra.nl. Voor alle andere gemeenten uit het werkgebied van ODRA neemt u contact op met de gemeente.

Gerelateerd

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden.

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Bodemverontreiniging

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Lees hier wat u dan moet doen.