Vulcanus

  • Keppelseweg 347-353, Doetinchem

De oorsprong van ijzergieterij Vulcanus Castings in Langerak (Doetinchem) ligt bij Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus (1920) en gieterij Snoeck & Boon (1894).

In 1979 gaat Vulcanus op in de Verenigde Gieterijen Nederland. Aanhoudende problemen zijn aanleiding om in 1984 de vestiging in Doetinchem te verzelfstandigen. De oprichters maken in de ijzergieterij ornamenten voor lantarenpalen, rioolbuizen, putdeksels en onderdelen voor bouwconstructies. 1990 is voor het bedrijf een topjaar. Dan werken bij de ‘Langerakse hut’ (zie: Langerak_Cultuurhistorisch Onderzoek) zo’n tweehonderd mensen. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Vulcanus dossier.

Vormkast en groen zand

Het huidige Vulcanus Castings is actief in verschillende sectoren: land- en bosbouw, transport en logistiek, automotive, off-highway en machinebouw. Het giet- en koelproces is vergaand geautomatiseerd. De productie bestaat uit series van 2.000 tot 30.000 stuks. Ongeveer 5% zit in aantallen daarboven en bij 20% ligt dat aantal lager. De huidige capaciteit is 120 vormkasten per uur.

Een vormkast is een gietvorm van groen zand dat grotendeels uit glauconiet, een groenachtig, korrelig mineraal dat tot 25% ijzer kan bevatten, met een hoog percentage aan silica en wat kaliumcarbonaat en aluminium.

Manloos gieten

In het geautomatiseerde vormproces wordt gebruik van hoogwaardig groen zand. Het gietproces zelf is manloos. Het metaal wordt door inductie verwarmd en op het niveau van 1.400 graden Celcius gehouden. De giettemperatuur, giettijd en gietsnelheid worden hierbij continu computergestuurd bewaakt.

Omgevingsdiensten

De huidige economische situatie van het bedrijf ziet er voor de toekomst goed uit, de markt en de vraag groeit. De afgelopen twee jaar is echter serieus verlies gedraaid. Vulcanus Castings wil een verbeterslag maken zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch. De komende jaren moet een financieel gezond bedrijf worden neergezet dat voldoet aan alle milieuregels. Het terugdringen van het aantal klachten is een gedragen streven. 

Klachten omwonenden

Sinds 2007 controleert de provincie Gelderland intensief op de milieuaspecten van de productie. Veel omwonenden dienen klachten in. Meest in het oog springend is de laag roet die in 2007 twee keer over de omgeving van de fabriek werd uitgestrooid na twee branden. Vulcanus laat huizen, tuinen en auto’s in de omgeving schoonmaken. De klachten blijven. In 2012 staat Vulcanus hoog op de lijst van bedrijven in de provincie met de meeste klachten.

Geuroverlast

Uit resultaten van recente metingen wordt duidelijk dat de eisen voor het afgas van de koepeloven niet worden nageleefd. Uit het dak van het koepelovengebouw komen rookgassen vrij. De LOD verplicht het bedrijf maatregelen tegen vrijkomen van ongefilterde rook en gassen via een andere weg dan de schoorsteen. ODRA heeft namens bevoegd gezag een Last onder dwangsom (LOD) opgelegd. De dwangsom is 5.000 euro per overtreding per dag met een maximum van 50.000 euro. De begunstigingstermijn eindigde 1 september. Het bedrijf heeft de zomermaanden gebruikt om milieukundige maatregelen te nemen om de uitstoot tegen te gaan, maar dit is onvoldoende om de geuroverlast terug te dringen.

Maatregelen

Het bedrijf heeft de provincie laten weten de volgende maatregelen te gaan nemen;

  • Inhalen achterstallig onderhoud in het koepelgebouw, verbetering van de afzuiginstallatie en de afvoerbuizen (zomerstop in augustus);
  • Vervangen van de warmtewisselaar (productiestop kerst);
  • Aanpassen van schoorsteen op Kellerfilter (productiestop kerst);
  • Aanscherpen van werkinstructies en procedures. Hierin moet meer discipline komen.

Geur en emissie

Vulcanus moet om aan de voorschriften uit de vergunning te kunnen voldoen, maatregelen nemen die de geuroverlast verminderen en de gassen die vrijkomen bij smelten van ijzer gericht afvoeren via de schoorsteen. Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om de overlast bij omwonenden te verminderen. In het bedrijfsproces zijn grote aanpassingen gedaan. Dat betekent minder diffuse emissie en geen klachten over geur. Metingen van ODRA laten zien dat nog wel koolmonoxide vrijkomt, maar substantieel minder dan voorheen. Vulcanus is nog niet klaar en neemt komende tijd maatregelen. 

Emissies beperken

In het productieproces van Vulcanus komen PAK en benzeen vrij. De uitstoot komt boven de maximale emissienormen uit, blijkt uit metingen van ODRA. PAK en benzeen zijn zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Daarnaast is sprake van geuroverlast. Om aan de emissie-eisen te kunnen voldoen moet Vulcanus twee actief koolfilters installeren. De verwachting is dat deze filters afdoende zijn om aan de emissienormen te voldoen. De investering bedraagt circa €1.900.000. Vulcanus laat zien dat de voorbereidingen worden getroffen via opdrachtbevestigingen, voorbereidende engineering.

Omgevingsmetingen

Team Meten en Advies van ODRA heeft op twee plekken meetapparatuur geplaatst in de omgeving van Vulcanus. Want naast de emissiemetingen (dat wat het bedrijf uitstoot) en modelberekeningen van de bijdrage van deze stoffen in u leefomgeving, worden eind juni omgevingsmetingen gedaan. Dat wil zeggen dat de concentraties van verschillende stoffen op leefniveau in beeld worden gebracht. De resultaten van deze metingen zeggen iets over de kwaliteit van de lucht op leefniveau (1,5 meter boven maaiveld) en kunnen de eerder gemaakt modelberekeningen controleren. In het meetplan is opgenomen dat 14 etmalen wordt gemeten bij een windrichting uit het westen en dat Vulcanus in productie is. Omwonenden zijn in deze nieuwsbrief over de metingen geïnformeerd.

Geen gedogen

Door een langere termijn via een maatwerkbesluit toe te staan kan het beeld ontstaan dat de overschrijding van de luchtemissie wordt gedoogd. Er is echter geen sprake van gedogen omdat de termijn in het maatwerkbesluit wordt vastgelegd. De aanvraag hiervoor is door Vulcanus al ingediend. Mocht blijken dat Vulcanus niet de investering gaat doen dan zal dit al ruim voor de zomer van 2024 duidelijk zijn. In dat geval zal de voorbereiding voor bestuursdwang genomen gaan worden om te voorkomen dat dit een slepende kwestie gaat worden.

Dwangsom

Voor de overschrijding van de luchtemissienorm is reeds een dwangsom opgelegd. Wanneer op 31 augustus 2024 er geen emissiebeperkende maatregelen (het eerste actief koolfilter) zijn getroffen zal een dwangsom van €50.000 verbeurd worden. Wanneer op 31 augustus 2025 het tweede koolfilter niet is geïnstalleerd zal en nogmaals een dwangsom van €50.000 verbeurd worden. 

Na het verbeuren van de dwangsom kunnen GS een volgende stap zetten en een besluit nemen en een last onder bestuursdwang opleggen. Dit betekent dat Vulcanus de bedrijfsactiviteiten moet stilleggen.

Vervolg

Het maatwerkbesluit wordt in mandaat afgehandeld door de ODRN. Het ontwerpbesluit wordt ook ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hier hun zienswijze inbrengen. Het ontwerpmaatwerkbesluit wordt toegelicht aan de omwonenden tijdens een bijeenkomst. De bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk na het publiceren van het besluit georganiseerd.

Informatie voor omwonenden

Klachten

Sinds 2007 controleert de provincie Gelderland intensief op de milieuaspecten van de productie. Veel omwonenden dienen klachten in. Meest in het oog springend is de laag roet die in 2007 twee keer over de omgeving van de fabriek werd uitgestrooid na twee branden. Vulcanus laat huizen, tuinen en auto’s in de omgeving schoonmaken. De klachten blijven. In 2012 staat Vulcanus hoog op de lijst van bedrijven in de provincie met de meeste klachten.

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

De buurtbewoners worden regelmatig op de hoogte gehouden door ODRA. Aan de hand van nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Op 7 maart zijn de omwonenden in een informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken in de vergunningverlening, bestemmingsplan en investeringen die Vulcanus gaat doen.

Logboek

7 maart 2024

Begin maart zijn omwonenden in een informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken in de vergunningverlening, bestemmingsplan en investeringen van Vulcanus.

15 november 2023

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een maatwerkbesluit genomen. Dit betekent dat het bedrijf het verplicht plaatsen van actief koolfilters kan spreiden. Met de filters is een investering gemoeid van circa 1,9 miljoen euro. De actief koolfilters zijn nodig om de emissies naar de lucht te zuiveren.

28 september 2023

Het team meten en advies van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op leefniveau (dat is 1,5 meter boven maaiveld) in juni en juli 2023 benzeen en PAK-metingen uitgevoerd in de directe omgeving van Vulcanus. Zie verslag ODRA en verslag GGD.

2 februari 2023

Begin februari zijn omwonenden op uitnodiging van ODRA bij elkaar geweest in Doetinchem. Tijdens deze bijeenkomst is door de projectleider een toelichting gegeven op de rol van ODRA en de stand van zaken in het vergunningenproces. Zie verslag.

1 februari 2022

Vulcanus moet voldoen aan vergunningvoorschriften

30 november 2021

Omwonenden worden geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten leggen bestuursdwang op.

8 oktober 2021

Resultaten van metingen (IM-21-12)

14 juli 2021

Gedeputeerde Staten leggen last onder dwangsom op

23 juni 2021

Opnieuw overtredingen geconstateerd

24 februari 2021

Overtredingen voorschriften geconstateerd

Betrokken partijen