Vulcanus

  • Keppelseweg 347-353, Doetinchem

De oorsprong van ijzergieterij Vulcanus Castings in Langerak (Doetinchem) ligt bij Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus (1920) en gieterij Snoeck & Boon (1894).

In 1979 gaat Vulcanus op in de Verenigde Gieterijen Nederland. Aanhoudende problemen zijn aanleiding om in 1984 de vestiging in Doetinchem te verzelfstandigen. De oprichters maken in de ijzergieterij ornamenten voor lantarenpalen, rioolbuizen, putdeksels en onderdelen voor bouwconstructies. 1990 is voor het bedrijf een topjaar. Dan werken bij de ‘Langerakse hut’ (zie: Langerak_Cultuurhistorisch Onderzoek) zo’n tweehonderd mensen. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Vulcanus dossier.

Vormkast en groen zand

Het huidige Vulcanus Castings is actief in verschillende sectoren: land- en bosbouw, transport en logistiek, automotive, off-highway en machinebouw. Het giet- en koelproces is vergaand geautomatiseerd. De productie bestaat uit series van 2.000 tot 30.000 stuks. Ongeveer 5% zit in aantallen daarboven en bij 20% ligt dat aantal lager. De huidige capaciteit is 120 vormkasten per uur.

Een vormkast is een gietvorm van groen zand dat grotendeels uit glauconiet, een groenachtig, korrelig mineraal dat tot 25% ijzer kan bevatten, met een hoog percentage aan silica en wat kaliumcarbonaat en aluminium.

Manloos gieten

In het geautomatiseerde vormproces wordt gebruik van hoogwaardig groen zand. Het gietproces zelf is manloos. Het metaal wordt door inductie verwarmd en op het niveau van 1.400 graden Celcius gehouden. De giettemperatuur, giettijd en gietsnelheid worden hierbij continu computergestuurd bewaakt.

Omgevingsdiensten

De huidige economische situatie van het bedrijf ziet er voor de toekomst goed uit, de markt en de vraag groeit. De afgelopen twee jaar is echter serieus verlies gedraaid. Vulcanus Castings wil een verbeterslag maken zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch. De komende jaren moet een financieel gezond bedrijf worden neergezet dat voldoet aan alle milieuregels. Het terugdringen van het aantal klachten is een gedragen streven. 

Klachten omwonenden

Sinds 2007 controleert de provincie Gelderland intensief op de milieuaspecten van de productie. Veel omwonenden dienen klachten in. Meest in het oog springend is de laag roet die in 2007 twee keer over de omgeving van de fabriek werd uitgestrooid na twee branden. Vulcanus laat huizen, tuinen en auto’s in de omgeving schoonmaken. De klachten blijven. In 2012 staat Vulcanus hoog op de lijst van bedrijven in de provincie met de meeste klachten.

Geuroverlast

Uit resultaten van recente metingen wordt duidelijk dat de eisen voor het afgas van de koepeloven niet worden nageleefd. Uit het dak van het koepelovengebouw komen rookgassen vrij. De LOD verplicht het bedrijf maatregelen tegen vrijkomen van ongefilterde rook en gassen via een andere weg dan de schoorsteen. ODRA heeft namens bevoegd gezag een Last onder dwangsom (LOD) opgelegd. De dwangsom is 5.000 euro per overtreding per dag met een maximum van 50.000 euro. De begunstigingstermijn eindigde 1 september. Het bedrijf heeft de zomermaanden gebruikt om milieukundige maatregelen te nemen om de uitstoot tegen te gaan, maar dit is onvoldoende om de geuroverlast terug te dringen.

Maatregelen

Het bedrijf heeft de provincie laten weten de volgende maatregelen te gaan nemen;

  • Inhalen achterstallig onderhoud in het koepelgebouw, verbetering van de afzuiginstallatie en de afvoerbuizen (zomerstop in augustus);
  • Vervangen van de warmtewisselaar (productiestop kerst);
  • Aanpassen van schoorsteen op Kellerfilter (productiestop kerst);
  • Aanscherpen van werkinstructies en procedures. Hierin moet meer discipline komen.

Bestuursdwang

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten Vulcanus bestuursdwang op te leggen voor het niet nakomen van de afspraken over vermindering van de rookgasemissies uit het koepelovengebouw. Bestuursdwang betekent concreet dat Gedeputeerde Staten het productieproces stil kunnen leggen zolang Vulcanus niet aan de voorschriften in de vergunning voldoet. Doel van het besluit is dat Vulcanus de overtreding beëindigt. Het bedrijf heeft tot uiterlijk 1 februari 2022 de tijd om aan deze eis te voldoen. Eerder hebben Gedeputeerde Staten (juli 2021) een dwangsom opgelegd. Dit heeft niet geholpen. Vulcanus moet deze overtreding stoppen.

Geur en emissie

Vulcanus moet om aan de voorschriften uit de vergunning te kunnen voldoen, maatregelen nemen die de geuroverlast verminderen en de gassen die vrijkomen bij smelten van ijzer gericht afvoeren via de schoorsteen. Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om de overlast bij omwonenden te verminderen. In het bedrijfsproces zijn grote aanpassingen gedaan. Dat betekent minder diffuse emissie en geen klachten over geur. Metingen van ODRA laten zien dat nog wel koolmonoxide vrijkomt, maar substantieel minder dan voorheen. Vulcanus is nog niet klaar en neemt komende tijd maatregelen. 

Vulcanus heeft van de Omgevingsdienst Regio Arnhem tot 15 maart de tijd gekregen om een plan in te dienen met tijdpaden en bewijsmiddelen (zoals offertes) die inzicht geven in de vraag hoe het bedrijf de emissies wil terugbrengen tot een vergunbaar niveau, passend binnen wet- en regelgeving en beleid van de provincie Gelderland. 15 maart 2023 loopt ook de termijn af waarbinnen het bedrijf bezwaar kan maken tegen de last onder dwangsom (LOD). Zodra het (investerings)plan door Vulcanus is ingediend, zullen de deskundigen van ODRA (Arnhem) en ODRN (Nijmegen) het plan beoordelen. Dat is een volgende stap in het vergunningenproces.

Logboek

2 februari 2023

Begin februari zijn omwonenden op uitnodiging van ODRA bij elkaar geweest in Doetinchem. Tijdens deze bijeenkomst is door de projectleider een toelichting gegeven op de rol van ODRA en de stand van zaken in het vergunningenproces. Zie verslag.

1 februari 2022

Vulcanus moet voldoen aan vergunningvoorschriften

30 november 2021

Omwonenden worden geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten leggen bestuursdwang op.

8 oktober 2021

Resultaten van metingen (IM-21-12)

14 juli 2021

Gedeputeerde Staten leggen last onder dwangsom op

23 juni 2021

Opnieuw overtredingen geconstateerd

24 februari 2021

Overtredingen voorschriften geconstateerd

Betrokken partijen