Veehouderij Meerdink

  • Hoeninkdijk 8, Aalten

Meerdink is een rundvee- en varkenshouderij in Aalten, Achterhoek. Op het erf van de firma staan twee mestsilo’s, het fundament voor een derde mestsilo en bestaat het plan om naast een mestscheider ook een mestvergister te bouwen. De mestvergister moet op enig moment voor 600 huishoudens groen gas produceren. De vergunningen voor het bedrijf zijn nog niet op orde.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact op over het Meerdink dossier.

Doel is om binnen een afzienbare termijn de vergunningen op orde te brengen. Er bestaat een verschil van inzicht over de status van de huidige vergunningen. De veronderstelling was dat op basis van de oude vergunningen en onderzoeken de revisievergunning (actualiseren) snel verleend kon worden. Het bedrijf is gevraagd aanvullende informatie te leveren. De aanvullingen zijn geleverd maar zijn nog niet helemaal in overeenstemming met de aanvraag. Er zijn nog discussiepunten met ondernemer over het bestemmingsplan en de stikstofrechten (natuurvergunning).  

Revisie

Met een revisievergunning worden veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie vastgelegd, en ook de vergunde situatie. Een revisievergunning vervangt met ingang waarop zij in werking treedt alle onderliggende vergunningen.

Aanvraag

Meerdink heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Voor verwerken en vergisten van mest, bouw van een loods, afbouwen van de mestsilo en actualiseren van de milieuvergunning. Het ontbreekt in de aanvraag aan duidelijkheid hoe het bedrijf in werking wil zijn.  Over de natuurvergunning (lees stikstof) is nog onduidelijkheid en er zijn strijdigheden met het bestemmingsplan (lokale ruimtelijke beleid) geconstateerd.  

Buiten bouwblok

De mestsilo’s die in gebruik zijn voldoen niet allemaal aan de voorwaarden van het lokale ruimtelijke beleid. Een deel staat buiten het bouwblok en is te hoog (hoger dan 8 meter). Feitelijk is sprake van een illegale situatie. Voor het ruimtelijke beleid is de gemeente Aalten verantwoordelijk. Voor de milieuvergunning is de provincie Gelderland bevoegd gezag. Voordat de provincie een milieuvergunning kan verlenen, moet de gemeente een besluit nemen over aanpassen van het bouwblok en adviseren over de andere strijdigheden met het bestemmingsplan die zijn geconstateerd.

Met de eigenaren (vader en zoons), de adviseurs, met de gemeente Aalten, met de provincie Gelderland en de ODRA wordt overlegd over de te zetten stappen.

Onvoldoende informatie

Gedeputeerde Staten geven Meerdink nog zes weken voor aanvullende informatie. Dat is nodig om de aanvraag voor een omgevingsvergunning te kunnen behandelen. Verder hebben GS de gemeente Aalten gevraagd mee te werken om het bestemmingsplan aan te passen. Tot die tijd kan Meerdink niet verder met renoveren van een schuur, bouwen van een loods en bouw van een fakkelinstallatie, een mestverwerkingsloods en twee mestvergistingssilo’s en actualiseren van de milieusituatie. GS zijn ook van mening dat de warmtekrachtcentrale niet vergunbaar is.

Documenten

Tijdlijn van vergunningen

Januari 2024

Het is op dit moment nog niet duidelijk of Meerdink een Wnb-vergunning (stikstof) krijgt.

December 2023

De vergunningaanvraag wordt in behandeling genomen door ODRN.

November 2023

In oktober behandelt de commissie voor de rechtsbescherming behandelt bezwaar van Meerdink. In november 2023 stelt de commissie de Provincie in het ongelijk.

Juli 2023

De advocaat van Meerdink vecht besluit niet ontvankelijk verklaring aan.

Juni 2023

 De aanvraag voor een Wabo-milieuvergunning wordt niet ontvankelijk verklaard.

Januari 2023

Op dit moment is de bestaande en vergunde situatie onvoldoende door Meerdink in beeld gebracht. Hiervoor zijn 25 juli 2022, 5 september 2022 en 11 oktober 2022 aanvullende gegevens gevraagd.

2023

Henk Meerdink senior heeft eigendom van het bedrijf overgedragen aan twee zoons.

2022

In 2014 is gesteld dat de geurhinder van de mestscheidingsinstallatie verwaarloosbaar is ten opzichte van de geurbelasting van de veehouderij. Anno 2022 neemt de Raad van State geen genoegen meer met een dergelijke uitleg en verlangt een toetsing op basis van de Wabo.

29 juni 2021

Er is een revisievergunningaanvraag ingediend voor de renovatie/herbouw van een schuur, de nieuwbouw van een loods en het actualiseren van de milieusituatie.

31 juli 2017

Er is een veranderingsvergunning milieu verleend voor de ombouw naar een gecombineerde luchtwasser, gewijzigde luchtuitlaten van de luchtwassers, andere situering van de voeropslagen, de opslagen voor co-producten en de silo’s voor co-vergisting. Voor deze laatste wijzigingen is geen bouwvergunning aangevraagd en/of verleend.

2016

In 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting.

22 januari 2016

De Wnb-vergunning van 22 januari 2016 ziet op het gebruik van een mestscheidingsinstallatie OF het gebruik van een mestvergistingsinstallatie zoals beschreven in de aanvraag behorende bij de op 10 maart 2014 verleende Wabo-omgevingsvergunning.

15 december 2014

Er is een veranderingsvergunning milieu verleend voor het in werking hebben van een mestscheidingsinstallatie. Voor het bouwen van een mestscheidingsinstallatie is geen bouwvergunning aangevraagd en/of verleend. Wel werd in deze vergunning bepaald dat beide (scheiden en vergisten) installaties weliswaar op de locatie aanwezig mogen zijn, maar niet tegelijkertijd in werking.

16 april 2014

Er is een bouwvergunning verleend voor een ligboxenstal voor rundvee.

15 juli 2011

Er is een Wet Milieubeheer revisievergunning verleend voor een rundvee- en vleesvarkensbedrijf met co-vergistingsinstallatie, warmtekrachtkoppeling en stoomketel. De co-vergister heeft een capaciteit van 400 kWe (kiloWatt elektrisch vermogen).

Betrokken partijen

Provincie Gelderland

Gemeente Aalten

ODRA – toezicht en handhaving                             

ODRN – vergunningverlening