Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toezicht op activiteiten bij GGG

Toezicht op activiteiten
Voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten is aan Groen Gas Gelderland een omgevingsvergunning milieu verleend. Hierin zijn voorschriften en normen vastgelegd. ODRA controleert Groen Gas Gelderland, aangekondigd en onaangekondigd, op het naleven van de vergunning. Als er sprake is van een overtreding treedt ODRA op basis van de landelijke handhavingsstrategie handhavend op. Dit loopt uiteen van een waarschuwingsbrief tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek. Ook voert ODRA regelmatig geurmetingen uit. Deze metingen vinden altijd onaangekondigd plaats om zo een representatief beeld te krijgen.

Metingen vergen voorbereiding en tijd
ODRA krijgt regelmatig het verzoek van melders om een meting naar aanleiding van de ervaren hinder te doen. Het is goed om te weten dat ODRA niet direct ter plaatse kan komen meten. Het uitvoeren van metingen vergt een of enkele dagen aan voorbereiding. Zo moeten specialisten en apparatuur worden geregeld om betrouwbare metingen te kunnen uitvoeren.

Directe actie bij calamiteiten
In geval van calamiteiten – met directe dreiging voor de omgeving en het milieu – komen de toezichthouders van ODRA direct in actie.