Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toelichting stappenplan aanvraag omgevingsvergunning

Registratie vergunningaanvraag
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) registreert uw aanvraag. Als u de aanvraag online indient, ontvangt u van het Omgevingsloket een e-mail met het indieningsbewijs. U krijgt een  ontvangstbevestiging van ODRA met de contactgegevens van de behandelaar.

Termijn
De termijn voor uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend. De termijn voor de reguliere en uitgebreide aanvraag mag altijd één keer met maximaal zes weken worden verlengd.

 • Reguliere aanvraag: acht weken
 • Uitgebreide aanvraag: 26 weken
  bijvoorbeeld:
  – oprichten / veranderen van een inrichting (vergunning milieu)
  – werkzaamheden aan een rijksmonument

Publicatie aanvraag
ODRA publiceert uw vergunningaanvraag op www.officielebekendmakingen.nl en/of in het lokale gemeentenieuws. De aanvraag kan door belangstellenden digitaal worden opgevraagd bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Check op volledigheid
ODRA bekijkt of u de juiste bijlagen heeft aangeleverd. Als de aanvraag compleet is, ontvangt u een brief dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Heeft u de bijlagen niet of niet correct meegestuurd? Dan ontvangt u een verzoek om aanvulling. In het verzoek staat welke stukken u nog moet indienen. U heeft maximaal vier weken de tijd om de ontbrekende stukken in te dienen. De tijd die u nodig heeft om de aanvullingen te leveren telt niet mee in de beslistermijn van acht weken.

Behandeling aanvraag
Na ontvangst van de ontbrekende stukken neemt ODRA uw aanvraag alsnog in behandeling. U ontvangt hierover bericht. Wij stellen uw vergunningaanvraag buiten behandeling als u de ontbrekende bijlagen niet volledig en/of buiten de termijn aanlevert. Hierover  krijgt u ook bericht.

Toetsing
ODRA toetst uw aanvraag aan de voorschriften van het Bestemmingsplan, Welstandseisen, Bouwbesluit, Bouwverordening en eventueel andere gemeentelijke verordeningen.

Besluit
U ontvangt de omgevingsvergunning als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij een negatief advies wordt de vergunning geweigerd. ODRA kan de behandelingstermijn van een aanvraag één keer met zes weken verlengen.

Publicatie besluit
ODRA publiceert het besluit www.officielebekendmakingen.nl en/of op het lokale gemeentenieuws.

Mogelijkheid voor bezwaar en beroep

 • Reguliere procedure: Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken ingaande de dag na verzenddatum van het besluit.
 • Uitgebreide procedure: Er kan een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn hiervoor is zes weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Na het indienen van een zienswijze onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is om het ontwerpbesluit te herzien.

Start werkzaamheden
Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de bouwwerkzaamheden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld het kappen van een boom en bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht. ODRA raadt u aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning definitief is. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

 • Verleende vergunning
  Lees de vergunning voor uw bouwwerkzaamheden goed door. ODRA kan eisen dat u bij de bouw aan een aantal voorwaarden voldoet
 • Verandering bouwplan
  ODRA verleent een vergunning voor vastgelegde werkzaamheden. Als u tijdens de uitvoering veranderingen wilt aanbrengen, moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Gaat het om kleine veranderingen, dan kunt u verwijzen naar uw oorspronkelijke vergunningaanvraag. Wilt u uw werkzaamheden veranderen? Neem dan contact op met ODRA voor advies over de procedure.
 • Controle tijdens de bouw
  ODRA controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning hebt gekregen. Ook na het afronden van het werk kan een toezichthouder van ODRA bij u langskomen.