Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsvergunning / melding slopen

Als u een pand gaat verbouwen of slopen heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig.

Sloopmelding
Een sloopmelding stelt regels aan de uitvoering van sloopwerkzaamheden. U hebt een sloopmelding nodig als u meer dan 10m3 sloopafval heeft of asbest gaat verwijderen. De toezichthouder controleert of de sloopwerkzaamheden veilig gebeuren, of u hinder voorkomt en het sloopafval correct afvoert. Een sloopmelding moet u tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen via het Omgevingsloket Online (OLO). De melding moet voorzien zijn van:

  • een situatietekening waarop aangegeven is om welk bouwwerk het gaat
  • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken
  • een omschrijving van de te slopen onderdelen
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen
  • een asbestinventarisatierapport (zie Asbest).

Met de sloopmelding verklaart u dat u alleen die werkzaamheden verricht die onder de meldingsplicht vallen. Omgevingsdienst Regio Arnhem behandelt de sloopmelding voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum.

Aandachtspunt Wet natuurbescherming
In en om gebouwen kunnen diverse dier- en plantensoorten aanwezig zijn. Bij de sloop is het van belang met deze soorten rekening te houden. Op grond van de Wet natuurbescherming bent u dit verplicht. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.