Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Geldt dit energieverbruik voor uw bedrijf? Dan moet u voor 1 juli 2019 via het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Stappenplan Informatieplicht
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en binnen vijf minuten is duidelijk of uw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen, moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U vindt deze informatie op de jaarrekening van de energieleverancier.

Informatieplicht Energiebesparing
De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de Informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Uitzonderingen
Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet over hun energiemaatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen  aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
  • deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) met een goedgekeurd energie-efficiencyplan (EEP).

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Stuur een mailbericht aan energie@odra.nl.