Bodem

Bodem

Bodeminformatie verstrekken

Bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het verplicht om historische bodeminformatie op te vragen.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken.

Expertise bodem

De bodemspecialisten geven bodemadvies en adviseren over archeologie en niet gesprongen explosieven. Ook biedt ODRA beleidsondersteuning bodem.

Ontgronding

Een ontgronding is het verlagen van de waterbodem of het weghalen van een grondlaag. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving.

Bodemsanering evaluatie

De afronding van een sanering of van een fase van een sanering moet u binnen drie maanden na afronding melden.

Bodemverontreiniging

Een bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten, dat deze niet geschikt is voor het bestemde gebruik.

Bodemsanering

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond uit te voeren, moet u dit melden.

Bodemonderzoek

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek.