Veolia

  • Westervoortsedijk 73, Arnhem

Veolia is een internationaal opererend bedrijf op het gebied van milieudiensten. In Arnhem is Veolia op Industriepark de Kleefse Waard (IPKW) eigenaar van een energiecentrale en waterzuiveringsinstallatie.

Veolia levert wat de klanten op het industrieterrein aan basisvoorzieningen nodig hebben voor hun productie. Onder meer gas, elektriciteit, koeling, perslucht en stoom.

Veolia zuivert afvalwater dat door de gebruikers van het terrein wordt geproduceerd. Naast de levering van de basisvoorzieningen en de verwerking van het afvalwater biedt Veolia ook technisch beheer en onderhoud en kunnen bedrijven zich aansluiten op het energiemonitoringssysteem van Veolia.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Veolia dossier.

Biomassacentrale

De energiecentrale van Veolia omvat onder andere een hout gestookte biomassa installatie. Deze installatie zal de basis voor de stoom- en warmtevoorziening zijn van Veolia voor de klanten op het terrein. Daarnaast zal er voor een klein deel ook elektriciteit vanuit de biomassa installatie worden geproduceerd die wordt toegevoegd aan het eigen elektriciteitsnet van Veolia op het industrieterrein. Tegen hout stook is weerstand. Het verbranden van hout werd in Nederland tot voor kort gezien als een groen alternatief voor fossiele brandstoffen, maar die opvatting verliest inmiddels snel terrein.

Vergunning

Zo heeft Mobilisation for the Environment (MOB, Johan Vollenbroek) namens drie actiegroepen de provincie Gelderland verzocht de verleende omgevingsvergunningen te vernieuwen. MOB heeft op het ontwerpbesluit voor deze actualisatie een zienswijze ingebracht. Deze zienswijze geeft geen aanleiding het besluit van de provincie inhoudelijk te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. De vergunning is nu definitief.  Besluiten van Gedeputeerde Staten (gelderland.nl)

Toekomstvisie

Veolia heeft de intentie om de afvalwaterzuivering te verduurzamen en ook vervolgstappen te zetten in het verduurzamen van de energy utility voorzieningen. Naast de projecten die Veolia zelf uitvoert werkt het bedrijf ook samen met de eigenaar van het Industriepark (IPKW) en andere bedrijven op het terrein om het hele park te verduurzamen op het gebied van energie, water en in de toekomst mogelijk ook afval.

Warmtenet

Veolia is begonnen met de aanleg van een lokaal warmtenet op het terrein. De warmte hiervoor wordt mede opgewekt uit restwarmte van de eigen installaties.  

Ammoniak

Veolia is verplicht iedere twee jaar de emissies te meten. ODRA meet minimaal één keer per jaar, of vaker wanneer daar aanleiding voor is. Sinds de biomassacentrale in werking is, zijn in totaal vijf metingen uitgevoerd. Veolia is vergund om maximaal 5 milligram/kubieke meter ammoniak uit te stoten en er zijn overschrijdingen gemeten van 20 milligram/kubieke meter. De toezichthouder van ODRA heeft het bedrijf met regelmaat daarop gewezen en aangesproken. De concentraties ammoniak zijn geen risico’s voor mens en milieu. De problemen die zich nu voordoen hebben te maken met de automatische dosering van ureum. Ureum wordt toegevoegd aan de rookgassen om daarmee de concentraties NOX te verlagen. Ureum wordt dan ammoniak.

Voorzieningenrechter

Veolia moet altijd voldoen aan de normen (emissie grenswaarde). Veolia heeft de voorzieningenrechter gevraagd om de last onder dwangsom te schorsen om daarmee meer tijd te hebben om de problemen op te lossen.  De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom is op verzoek van de rechtbank verlengd tot na de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Incident

Begin november 2021 is bij een incident aan de koelinstallatie via de hemelwaterafvoer circa 3.000 kilogram ammoniak in de IJssel terecht gekomen. Het bedrijf is laat geweest met melden van het incident. Voor het laat melden van een incident loopt ook al een handhavingsactie. Rijkswaterstaat ziet toe op lozen op rivieren. 

Logboek

Februari 2021

Actualisatie omgevingsvergunning

Maart 2020

Milieuneutrale verandering (oplsag biomassa)

Maart 2018

Milieuneutrale verandering (stoomketel)

Maart 2017

Milieuneutrale verandering (aanpassen ketel 9)

September 2016

Milieuneutrale verandering (aanpassen ketels)

November 2015

Veranderingsvergunning (uitbreiding draaiuren)

April 2014

Veranderingsvergunning (aanpassen voorschriften)

November 2012

Milieuneutrale verandering (opslag natronloog)

Februari 2009

Veranderingsvergunning (aanpassen voorschriften)

Juni 2008

Milieuneutrale verandering (machinekamer)

November 2007

Revisievergunning (warmtekrachtcentrale