WSB Energy

  • Den Sliem 13, Groenlo

WSB Energy wil in Groenlo een installatie bouwen voor mestverwerking en bio-raffinage. De aanpassing van het stikstofbeleid van de provincie biedt nieuwe kansen voor dit initiatief op industrieterrein De Laarberg.

Het Duitse bedrijf RMS is de initiatiefnemer voor mestverwerking in Groenlo. WSB Energy heeft Windvision van het Duitse RMS overgenomen. Het is een van oorsprong Belgisch bedrijf met vestigingen in onder meer Frankrijk, Cyprus, Servië, Marokko en Senegal. Het bedrijf had tot 1 januari 2022 een optie op koop van een kavel op het bedrijventerrein. WSB Energy is gevestigd in Maastricht.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het RMS Windvision dossier.

Mestverwerking en biogas

Het primaire doel van WSB Energy is de mestverwerking van veehouders uit de regio en het produceren van biogas uit rest- en afvalstromen. WSB Energy heeft drie vergunningen nodig. Van de provincie Gelderland een omgevingsvergunning (Wabo) en een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb), en een Watervergunning van Waterschap Rijn en IJssel. 

Op 29 maart 2017 vraagt RMS Groenlo BV een omgevingsvergunning aan. De ontwerpvergunning is vastgesteld op 3 april 2018. Tegen deze ontwerpvergunning zijn 14 zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning wordt verleend op 1 november 2018.  

Nieuwe vergunning

Stichting Megamestvergister Groenlo Nee spant vervolgens een rechtszaak aan. Op 27 juni 2019 vernietigt de Rechtbank Gelderland de omgevingsvergunning en in augustus 2020 neemt Windvision RMS Groenlo BV over. Het bedrijf gaat onder de naam RMS Windvison verder en vraagt opnieuw een omgevingsvergunning aan. RMS Windvision heeft aanvullende informatie geleverd en de provincie Gelderland moet een nieuw besluit nemen over de omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor de Wnb-vergunning (stikstof) en de Watervergunning (lozen op oppervlaktewater). Inmiddels is de naam RMS Windvision gewijzigd naar WSB Energy.

Beoogd doel

Provincie Gelderland staat op het standpunt ‘indien en voor zover de inrichting aan alle eisen voldoet kan een vergunning worden verleend’. De inrichting moet passen binnen het geldende bestemmingsplan van de gemeente Oost Gelre. De vergunningen borgen een goed en veilig woon- en leefklimaat. De procedures lopen sinds maart 2017. Wanneer de vergunningen zijn afgerond en worden gepubliceerd, is nog niet bekend. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) beoordeelt de vergunningaanvragen. 

Weerstand in de buurt

In de buurt is grote weerstand tegen het initiatief. Dat uit zich in het aantal van 14 zienswijzen.  Daarnaast is door ongeveer 2.000 burgers (niet allemaal uit de gemeente Oost Gelre) een petitie ondertekend. De informatiebijeenkomst van 26 maart 2018 is door 300 belangstellenden bezocht. De weerstand richt zich op de grootschaligheid, de locatie (dicht bij bebouwde kom), stankoverlast en transportbewegingen. 

Statenvragen

In Provinciale Staten zijn vragen gesteld of de provincie niet moet afzien van grootschalige mestverwerking. Aanleiding is de aanvankelijke weigering van de Wnb-vergunning (stikstof). Gedeputeerde Staten heeft geantwoord. Voor de Wnb-vergunning loopt de beoordeling van een zienswijze. De installatie kan in de nabije toekomst mogelijk toch vergunbaar zijn. Binnenkort wordt de verordening gepubliceerd over extern salderen voor stikstof. Het kan zijn dat de mestvergister in Groenlo later wel in aanmerking kan komen voor een Wnb-vergunning. 

Stikstofbeleid

In 2021 is door de provincie Gelderland de aanvraag voor een natuurvergunning (Wnb) afgewezen. WSB beschikte toen niet over voldoende stikstofrechten. Het beleid is veranderd. Vanaf 9 februari 2022 kunnen veehouders in Gelderland die geheel of gedeeltelijk stoppen, 70% van de gebruikte stikstofruimte overdragen aan bijvoorbeeld aan een initiatief als in Groenlo. Dit zogenoemde extern salderen, stikstof van andere bedrijven gebruiken voor een mestvergister, kon eerder niet.

Geen natuurvergunning

De provincie Gelderland verleent geen Natuurvergunning (Wnb) voor het initiatief van WBS Energy. De Milieuvergunning (Wabo) wordt ingetrokken. De kans dat op de locatie Laarberg nog een mestverwerker komt is nu heel klein geworden. De Raad van State heeft voor een soortgelijk initiatief in Venlo een uitspraak gedaan. Bekijk deze uitspraak hier.

Logboek

13 april 2022

Uitspraak Raad van State inzake WBS Energy Venlo

22 februari 2022

Voorbereidingsbesluit gemeente Oost-Gelre locatie De Laarberg

1 februari 2022

Provinciale Staten Gelderland stelt Stikstofbeleid vast

5 juli 2021

Provincie weigert Wnb-vergunning

15 december 2021

Koopoptie locatie De Laarberg vervalt

Augustus 2020

Windvision neemt RMS Groenlo BV over

27 juni 2019

Stichting Megamestvergister Groenlo Nee spant rechtszaak aan. Rechtbank Gelderland vernietigt omgevingsvergunning

1 november 2018

Omgevingsvergunning verleend

3 april 2018

Ontwerpvergunning vastgesteld.

29 maart 2017

RMB Groenlo BV vraagt omgevingsvergunning

26 maart 2017

Informatiebijeenkomst voor belangstellenden  

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier WSB Energy? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Betrokken partijen