Spring naar content

WSB Energy

  • Den Sliem 13, Groenlo

WSB Energy wil in Groenlo een installatie bouwen voor mestverwerking en bio-raffinage. Het Duitse bedrijf RMS is de initiatiefnemer voor mestverwerking op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo. Windvision heeft het Duitse RMS overgenomen en heeft inmiddels de naam gewijzigd in WSB Energy. Het is een van oorsprong Belgisch bedrijf met vestigingen in onder meer Frankrijk, Cyprus, Servië, Marokko en Senegal. Het bedrijf is gestart als ontwikkelaar van windenergieprojecten en is nu onafhankelijk leverancier van duurzame energie. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het RMS Windvision dossier.

Mestverwerking en biogas

Het primaire doel van WSB Energy is de mestverwerking van veehouders uit de regio en het produceren van biogas uit rest- en afvalstromen. WSB Energy heeft drie vergunningen nodig. Van de provincie Gelderland een omgevingsvergunning (Wabo) en een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb), en een Watervergunning van Waterschap Rijn en IJssel. 

Op 29 maart 2017 vraagt RMS Groenlo BV een omgevingsvergunning aan. De ontwerpvergunning is vastgesteld op 3 april 2018. Tegen deze ontwerpvergunning zijn 14 zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning wordt verleend op 1 november 2018.  

Nieuwe vergunning

Stichting Megamestvergister Groenlo Nee spant vervolgens een rechtszaak aan. Op 27 juni 2019 vernietigt de Rechtbank Gelderland de omgevingsvergunning en in augustus 2020 neemt Windvision RMS Groenlo BV over. Het bedrijf gaat onder de naam RMS Windvison verder en vraagt opnieuw een omgevingsvergunning aan. RMS Windvision heeft aanvullende informatie geleverd en de provincie Gelderland moet een nieuw besluit nemen over de omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor de Wnb-vergunning (stikstof) en de Watervergunning (lozen op oppervlaktewater). Inmiddels is de naam RMS Windvision gewijzigd naar WSB Energy.

Beoogd doel

Provincie Gelderland staat op het standpunt ‘indien en voor zover de inrichting aan alle eisen voldoet kan een vergunning worden verleend’. De inrichting moet passen binnen het geldende bestemmingsplan van de gemeente Oost Gelre. De vergunningen borgen een goed en veilig woon- en leefklimaat. De procedures lopen sinds maart 2017. Wanneer de vergunningen zijn afgerond en worden gepubliceerd, is nog niet bekend. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) beoordeelt de vergunningaanvragen. 

Weerstand in de buurt

In de buurt is grote weerstand tegen het initiatief. Dat uit zich in het aantal van 14 zienswijzen.  Daarnaast is door ongeveer 2.000 burgers (niet allemaal uit de gemeente Oost Gelre) een petitie ondertekend. De informatiebijeenkomst van 26 maart 2018 is door 300 belangstellenden bezocht. De weerstand richt zich op de grootschaligheid, de locatie (dicht bij bebouwde kom), stankoverlast en transportbewegingen. 

Logboek

Augustus 2020

Windvision neemt RMS Groenlo BV over

27 juni 2019

Stichting Megamestvergister Groenlo Nee spant rechtszaak aan. Rechtbank Gelderland vernietigt omgevingsvergunning

1 november 2018

Omgevingsvergunning verleend

3 april 2018

Ontwerpvergunning vastgesteld.

29 maart 2017

RMB Groenlo BV vraagt omgevingsvergunning

26 maart 2017

Informatiebijeenkomst voor belangstellenden  

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het dossier WSB Energy? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Betrokken partijen